EN promptness
volume_up
{substantivo}

1. geral

promptness

2. "speed"

promptness (também: celerity, pace, quickness, rapidity)
What a contrast to the openness and promptness of China in helping the survivors in Sichuan!
Jest to zupełnie inna postawa w porównaniu z otwartością i szybkością działania władz chińskich w niesieniu pomocy mieszkańcom Syczuanu.
On this subject, I am extremely proud to emphasise the promptness and efficacy of the Italian aid provision, including the sending of the aircraft carrier Cavour.
W odniesieniu do tego tematu z niezwykłą dumą mogę podkreślić szybkość i skuteczność, z jaką dostarczono pomoc włoską, w tym - wysłano lotniskowiec Cavour.
promptness (também: dispatch, haste, hurry, rush)

3. "punctuality"

Exemplos de uso para "promptness" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMr McCreevy has congratulated us on the promptness of our action.
Pan komisarz McCreevy pogratulował nam szybkości działania.
EnglishWhat a contrast to the openness and promptness of China in helping the survivors in Sichuan!
Jest to zupełnie inna postawa w porównaniu z otwartością i szybkością działania władz chińskich w niesieniu pomocy mieszkańcom Syczuanu.
EnglishExperience with the promptness of payment for goods or services supplied therefore also varies in the Member States.
Skutkiem tego różne są również doświadczenia państw członkowskich z terminowością płatności za dostarczane towary czy usługi.
EnglishIt cannot be said, however, that promptness and efficiency characterise the Council when it comes to formulating a common stand.
Nie można jednak powiedzieć, że szybkie działanie i skuteczność cechują Radę, gdy przychodzi jej formułować wspólne stanowisko.
EnglishThe Committee on Fisheries was unanimously in favour of adopting this urgent procedure and I am grateful to it for its promptness in dealing with the matter.
10. Komisja Rybołówstwa jednogłośnie opowiedziała się za zastosowaniem trybu pilnego i dziękuję jej za szybkie zajęcie się sprawą.
English. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr Vondra and Mr Verheugen for their promptness in making these statements.
Panie i panowie! Chciałbym podziękować panom Vondrze i Verheugenowi za szybkie przygotowanie i przedstawienie tych oświadczeń.