Como se fala "practising" em polonês

EN

"practising" em polonês

EN practising
volume_up
{adjetivo}

1. Inglês Britânico

practising (também: activated, active, alive, enabled)
volume_up
aktywny {adj. m.}
practising (também: practicing)
However, in India, in the states of Orissa and Gujarat, both practising Christians and Muslims are suffering severe persecution.
W Indiach, w stanach Orisa i Gudżarat, zarówno praktykujący chrześcijanie jak i muzułmanie cierpią jednak poważne prześladowania.
He had a lot of time practising behind bars; maybe he could shut up now for a moment...
Miał wiele czasu praktykując za barem; być może mógłby zamilknąć teraz na chwilę...

Exemplos de uso para "practising" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is obvious that there is a huge gap here between practising and preaching.
Jest oczywiste, że mamy do czynienia z dużą różnicą między czynem a słowem.
EnglishHe had a lot of time practising behind bars; maybe he could shut up now for a moment...
Miał wiele czasu praktykując za barem; być może mógłby zamilknąć teraz na chwilę...
EnglishI am personally in favour of providing this support to those practising what is a dying art.
Osobiście popieram takie wsparcie dla osób praktykujących coś, co jest zawodem ginącym.
EnglishShe is banned from practising law, but let us serve justice.
Zakazano jej wykonywania zawodu prawnika, ale my będziemy służyć sprawiedliwości.
EnglishTheir crime, apparently, is the practising of their religion.
Przestępstwo, jakie popełnili, to najwyraźniej praktykowanie swojej religii.
EnglishOf course our credibility on human rights depends on practising what we preach.
Nasza wiarygodność w odniesieniu do praw człowieka zależy oczywiście od tego, czy praktykujemy to, co głosimy.
EnglishNow she has been sentenced to 11 years in prison and banned from practising law for 20 years.
Teraz została skazana na 11 lat więzienia i zakazano jej wykonywania zawodu prawnika przez 20 lat.
EnglishThe European institutions, however, suffer from the major fault of not practising what they preach.
Instytucje europejskie cierpią jednak na tą przypadłość, że nie praktykują tego, co same głoszą.
EnglishAt the moment, we are not practising what we preach.
W chwili obecnej nie działamy zgodnie z głoszonymi przez nas zasadami.
EnglishTo some extent, the sectoral approach is the one that we have already been practising for several years.
W pewnym zakresie podejście sektorowe stosujemy już od kilku lat.
EnglishShe has received 11 years in prison, has been banned from practising law and from leaving the country for 20 years.
Została ona skazana na 11 lat więzienia, zakazano jej wykonywania zawodu oraz wyjazdu z kraju przez 20 lat.
EnglishIn France there are, and you should think about this, more Beninese doctors practising than there are in Benin itself.
We Francji, nad czym warto się zastanowić, jest więcej praktykujących benińskich lekarzy, niż w samym Beninie.
EnglishSMEs are sensitive to competition from other SMEs from different parts of the globe practising environmental dumping.
MSP są wrażliwe na działanie konkurencji ze strony MSP z innych części świata, które praktykują składowanie odpadów w innych krajach.
EnglishI'm sorry I disturbed your practising.
EnglishWe shall then have to ensure that what the Council has already been practising does not happen again and that we basically do not lose influence here.
Będziemy musieli wówczas zapewnić, że nie powtórzą się dotychczasowe praktyki Rady i że zwyczajnie nie utracimy naszej pozycji w tej kwestii.
EnglishOne example of what this may lead to is Northern Ireland, and the groups warring with each other there are simply people practising different Christian religions.
Do czego to może doprowadzić jest przykład Irlandii Północnej a gdzie walczą ze sobą tylko grupy wyznające różne, ale religie chrześcijańskie.
EnglishWhen it comes to countries such as Malta - a small country that is massively affected and which has no hinterland - then we are currently practising solidarity.
W stosunku do takich krajów jak Malta - mały kraj będący pod ogromną presją, bez zaplecza w postaci lądu stałego - solidarność okazujemy już teraz.
EnglishHer only crime is that she was practising her profession, which is defending people unable to defend themselves against Iran's brutal regime.
Jedynym przestępstwem, którego się dopuściła jest wykonywanie swojego zawodu, czyli reprezentowanie osób, które nie mogą bronić się same przed brutalnym irańskim reżimem.
EnglishAll that remains is this one area of concern that matters to farmers, namely we are practising sustainable farming, but what about everyone else?
Jedyne, co pozostaje, to ten jeden niepokojący obszar, który jest ważny dla rolników, a mianowicie prowadzimy zrównoważoną gospodarkę rolną, ale co z wszystkimi innymi?
EnglishEurope is based on Christian values: the protection of the family is of particular concern to us, and Sunday is the special day for practising these values.
Europa opiera się na wartościach chrześcijańskich: ochrona rodziny jest przedmiotem naszej szczególnej troski, a niedziela jest specjalnym dniem praktykowania tych wartości.