Como se fala "to point out" em polonês

EN

"to point out" em polonês

EN to point out
volume_up
{verbo}

1. geral

That is why I would like to point out that the single market is now in danger.
Dlatego chciałabym zwrócić uwagę, że jednolity rynek jest obecnie zagrożony.
However, I should like to point out the pernicious effects of the report.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na szkodliwe efekty tego sprawozdania.
At the same time, Mr President, we would like to point out a peculiar paradox.
Jednocześnie, panie przewodniczący, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny paradoks.
to point out (também: to indicate, to see, to show, to unveil)
(Applause) I want to point out a few other exceptional people in this picture.
(Brawa) Chciałbym wam pokazać kilku innych wyjątkowych ludzi na tym zdjęciu.
I should like to point out that, in a great many countries, that glass is empty.
Chcę pokazać, że w wielu krajach ta szklanka jest pusta.
Well, I was very sorry to point out that the pure man's mind has, in fact, seen at long last what had been seen for a long time.
Tak więc pokazałem, że ten zestaw fraktali także jest krzywą wypełniającą powierzchnię.
to point out (também: to indicate, to pinpoint)
Firstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
Po pierwsze, chciałbym wskazać najważniejsze elementy wyniku procedury pojednawczej.
It is very important to point out that there is a need for good governance in regional policy.
Koniecznie trzeba wskazać na potrzebę dobrego zarządzania w polityce regionalnej.
I would also like to point out the importance of short-term measures.
Chciałabym także wskazać na wagę działań krótkoterminowych.

2. "mistakes/omissions to sb"

to point out (também: to finger)
volume_up
wytknąć {v.p.} (komuś błędy/braki)
I am therefore entitled to point out the weaknesses.
Dlatego mam prawo wytknąć słabe punkty.
to point out (também: to finger)
volume_up
wytykać {v. imp.} (komuś błędy/braki)

Traduções parecidas para to point out em Polonês

point substantivo
to point verbo
out substantivo
Polish
out advérbio
out interjeição
Polish
to out verbo
Polish

Exemplos de uso para "to point out" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
EnglishI would like to point out that not all women in rural areas live in the same way.
Chciałabym zauważyć, że nie wszystkie kobiety na obszarach wiejskich żyją tak samo.
EnglishI would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
Chciałabym także zauważyć, że taryfy roamingowe były bardzo nieprzejrzyste.
EnglishAnd finally I want to point out that a lot of this inspiration comes from theater.
Na koniec chciałbym zaznaczyć, że wiele z tej inspiracji czerpałem z teatru.
EnglishSecondly, I would like to point out that what we are doing here is just a first step.
Po drugie, pragnę podkreślić, że to, co robimy tutaj, to ledwie pierwszy krok.
EnglishI should also like to point out that the directive requires two very dangerous things.
Chciałabym także podkreślić, że dyrektywa stawia dwa bardzo niebezpieczne wymogi.
EnglishI should also like to point out that we shall debate product standards in Brussels.
Chciałbym również zaznaczyć, że nad normami produktów będziemy debatować w Brukseli.
EnglishIn this House, it is perhaps necessary to point out that this was intended as irony ...
W tej Izbie konieczne jest być może podkreślenie, że była to zamierzona ironia...
EnglishI should point out that every state is responsible for deciding its own fiscal policy.
Chciałabym podkreślić, że każde państwo odpowiada za swoją politykę podatkową.
EnglishI must point out that these countries have not met all the deficit criteria.
Muszę zaznaczyć, że te państwa nie spełniły wszystkich kryteriów deficytu.
EnglishI must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
Chcę zaznaczyć, że nie życzę sobie mieć nic do czynienia z tym posłem do Parlamentu.
EnglishUnfortunately, I must point out that national interests have again played a role.
Niestety, muszę podkreślić, że ponownie rolę odegrały interesy krajowe.
EnglishI would like to point out two aspects I believe important in this field.
Chciałabym podkreślić dwa aspekty, które są moim zdaniem ważne w tym zakresie.
EnglishFinally, I should like to point out that the global financial crisis is now one year old.
Na koniec chciałbym powiedzieć, że kryzys ekonomiczny na świecie trwa od roku.
EnglishWe would also point out that we have reduced the buildings reserve by EUR 4 million.
Pragniemy też podkreślić, że musieliśmy zmniejszyć rezerwę na budynki o 4 miliony euro.
EnglishI would like to point out that our role in the world should be an active one.
Chciałabym podkreślić, że nasza rola w świecie powinna być rolą aktywną.
EnglishI should point out at this time -- I'm not a sculptor; I'm a hard-edged model maker.
Powinienem zaznaczyć -- nie jestem rzeźbiarzem; tworzę kanciaste modele.
EnglishI should like to point out that the Commission is not in favour of guide levels.
Chciałabym zauważyć, że Komisja nie popiera poziomów orientacyjnych.
EnglishHowever, it is vital to review and point out the mistakes of the past.
Niezbędne jest jednak przeprowadzenie przeglądu i wskazanie na błędy z przeszłości.
EnglishI would like to point out that it will never be possible to bring this subject to a close.
Chciałbym zauważyć, że nigdy nie będzie można tego zagadnienia doprowadzić do końca.