Como se fala "per annum" em polonês

EN

"per annum" em polonês

EN per annum
volume_up
{advérbio}

1. "p.o."

per annum (também: year after year)
per annum (também: per year)
volume_up
na rok {adv.}

Sinônimos (inglês) para "per annum":

per annum

Traduções parecidas para per annum em Polonês

Per substantivo
Polish
per pronome
Polish

Exemplos de uso para "per annum" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe OECD countries pump over USD 100 billion per annum into development aid.
Grupa państw OECD corocznie przeznacza ponad 100 miliardów dolarów na pomoc na rzecz rozwoju.
EnglishIreland's per capita carbon emission is 17.5 tonnes per annum.
W Irlandii, emisja dwutlenku węgla na jednego mieszkańca wynosi 17,5 ton rocznie.
EnglishIt is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
Szacuje się, że sprzedaż samochodów koreańskich w Europie osiągnęłaby poziom 650 tysięcy rocznie.
EnglishIt is estimated that this would generate EUR 200 billion per annum.
Szacuje się, że podatek ten przyniesie 200 miliardów euro rocznie.
EnglishThe total amount of uncollected income is estimated at between EUR 20 and 100 billion per annum.
Szacuje się, że łączna kwota niezebranego dochodu wynosi od 20 do 100 miliardów euro rocznie.
EnglishFor example, the growth in solar and wind power technologies is 30% per annum.
Na przykład wzrost w zakresie technologii wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru wynosi 30% rocznie.
EnglishPublic debt soared to 150% of GDP and two-year interest rates have reached more than 25% per annum.
Dług publiczny wzrósł do 150 % PKB, a dwuletnie stopy procentowe osiągnęły poziom ponad 25 % rocznie.
EnglishFifty million barrels of oil would be saved and CO2 emissions would be reduced by 28 million tonnes per annum.
Zaoszczędzono by pięćdziesiąt milionów baryłek ropy, a emisje CO2 ograniczono by o 28 milionów ton rocznie.
EnglishStatutory interest is currently 15% per annum.
Wysokość ustawowych odsetek to obecnie 15% rocznie.
EnglishWhen I look at emissions trading, we are taxing our industry EUR 70 billion per annum.
Kiedy myślę o systemie handlu uprawnieniami do emisji, sądzę, że opodatkowujemy nasz przemysł kwotą siedemdziesięciu bilionów euro rocznie.
EnglishNevertheless, it is estimated, on the other hand, that the indirect benefits could be worth as much as EUR 60 billion per annum.
Niemniej jednak z drugiej strony przewidywane pośrednie korzyści wyniosą 60 milionów euro rocznie.
EnglishUnder the original proposal, this switchover would have applied to subsidies from EUR 5 000 per annum and upwards.
W pierwotnym wniosku przekształcenie miałaby zastosowanie do dotacji o wysokości 5 tysięcy euro rocznie i wyższych.
EnglishThe Seventh Framework Programme for Research provides for EUR 886 million per annum for energy research.
Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego zapewnia kwotę 886 milionów euro rocznie na badania nad energią.
EnglishIt will affect airports with more than five million passenger movements per annum, and the largest airports in a particular country.
Będzie obowiązywać porty obsługujące rocznie ponad 5 milionów pasażerów oraz największe lotniska w danym kraju.
EnglishThe Commission itself has said that this could bring about savings of greater impact, of approximately EUR 6 billion per annum.
Sama Komisja powiedziała, że może to doprowadzić do większych oszczędności w wysokości około 6 miliardów euro rocznie.
EnglishIt amounts to billions per annum.
EnglishThat is EUR 30 billion per annum.
EnglishThis is not to mention the European subsidies; for example EUR 1 billion per annum for NGOs, to whom scarcely any efficiency criteria apply.
1 miliard euro rocznie dla organizacji pozarządowych, wobec których prawie nie mają zastosowania kryteria efektywności.
EnglishEach Fleming makes a net contribution of approximately EUR 290 per annum to safeguard the functioning of the European institutions.
Każdy Flamand uiszcza składkę netto w wysokości około 290 euro rocznie w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji europejskich.
EnglishI understand that 12 visits to Strasbourg per annum are part of the Treaty and we are signed in, but in a rational and calm way.
Rozumiem, że 12 wizyt w Strasburgu rocznie jest częścią Traktatu i jesteśmy w tym uwzględnieni, jednak w sposób racjonalny i spokojny.