Como se fala "peninsula" em polonês

EN

"peninsula" em polonês

EN peninsula
volume_up
{substantivo}

1. geografia

peninsula (também: spit)
Just like 100 years ago, the Balkan Peninsula is sitting on a powder keg.
Tak jak 100 lat temu, Półwysep Bałkański jest beczką prochu.
You can see here, there's the Yucatan Peninsula, if you recognize Cozumel off the east coast there.
Tutaj widzimy Półwysep Jukatan, być może rozpoznajecie Cozumel na wschodnim wybrzeżu.
Integration of the Balkan Peninsula without Croatia is not feasible.
Integracja Półwyspu Bałkańskiego bez Chorwacji nie jest możliwa.

Exemplos de uso para "peninsula" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIf you still don't believe me, we conducted the experiment also in the Korean Peninsula.
Jeśli nadal mi nie wierzycie, to powtórzyliśmy eksperyment na Półwyspie Koreańskim.
EnglishI have toured the Russian fleet in Sevastopol, on the Crimean peninsula.
Wizytowałem flotę rosyjską w Sewastopolu na Półwyspie Krymskim.
EnglishIntegration of the Balkan Peninsula without Croatia is not feasible.
Integracja Półwyspu Bałkańskiego bez Chorwacji nie jest możliwa.
EnglishDenmark consists of the peninsula of Jutland (Jylland) and some 400 named islands.
Dania leży na Półwyspie Jutlandzkim (Jylland) oraz na ponad 400 wyspach, z których tylko 82 są zamieszkałe.
EnglishI live on a peninsula, so I understand island mentalities.
Sam mieszkam na półwyspie, więc rozumiem mentalność wyspiarzy.
EnglishUnemployment, youth unemployment in the Iberian Peninsula and many eurozone countries is chronic.
Na Półwyspie Iberyjskim i w wielu państwach strefy utrzymuje się trwałe bezrobocie, bezrobocie wśród młodych ludzi.
EnglishI supported the motion for a resolution which sends a clear signal to our partners in the Arab peninsula.
Poparłam projekt rezolucji, za pomocą której wysyłamy czytelny sygnał naszym partnerom na Półwyspie Arabskim.
EnglishAlthough perhaps unwillingly, the West has rather often turned its attention away from events on the Korean peninsula.
Zachód, być może niechętnie, ale jednak dosyć często, odwraca wzrok od wydarzeń na Półwyspie Koreańskim.
EnglishThe European Parliament has always supported peace and stability and the defence of human rights in the Korean Peninsula.
Parlament Europejski zawsze wspierał pokój i stabilność oraz obronę praw człowieka na Półwyspie Koreańskim.
EnglishOn electricity, looking at the weakest points, these are the isolation of Baltic countries and the Iberian Peninsula.
Co się tyczy energii elektrycznej, najsłabsze punkty to odizolowanie krajów nadbałtyckich i Półwyspu Iberyjskiego.
EnglishWe got 50 in three days off Inishowen Peninsula.
50 w 3 dni w pobliżu półwyspu Inishowen.
EnglishOn this point, I want to call for joint commemoration of historical events and heroes from the Balkan peninsula.
W tym momencie chciałbym wezwać do wspólnego upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz bohaterów z Półwyspu Bałkańskiego.
EnglishLet us also hope that the USA and China play an important role in the nuclear disarmament of the Korean Peninsula.
Należy również mieć nadzieję, że Stany Zjednoczone i Chiny odegrają ważną rolę w rozbrojeniu jądrowym Półwyspu Koreańskiego.
EnglishLocated near the crossroads of Europe and Asia, Greece forms the southern extremity of the Balkan peninsula in south-east Europe.
Grecja kontynentalna leży na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego, nieomal w miejscu, gdzie Europa styka się z Azją.
EnglishThis is where I call on Baroness Ashton to see promptly in Cyprus what we saw too late in the Arabian Peninsula.
Właśnie w związku z tym wzywam Panią Baronessę Ashton do wczesnego dostrzeżenia na Cyprze tego, co zbyt późno dostrzegliśmy na Półwyspie Arabskim.
EnglishWhen you mention Bosnia, you are actually talking about another page in the history of the long-suffering Balkan peninsula.
na piśmie. - (RO) Gdy wspominamy Bośnię, w rzeczywistości mówimy o jeszcze jednej stronie w historii cierpiącego od dawna Półwyspu Bałkańskiego.
EnglishFrom 21 December 2007 travel will be possible from the Iberian Peninsula to Poland, from Greece to Finland without border checks.
Od dnia 21 grudnia 2007 r. podróż z Półwyspu Iberyjskiego do Polski oraz z Grecji do Finlandii nie będzie przerywana kontrolami na granicy.
EnglishMy choice is the culmination of a lifetime commitment that began with growing up on the Gulf Coast of Alabama, on the Florida peninsula.
Moim wyborem jest skupienie się na życiowym zobowiązaniu które zrodziło się na Gulf Coast of Alabama, na Florydzie, gdzie dorastałem.
EnglishIn the interests of the Korean Peninsula and the wider region, the North and South should make efforts to rebuild confidence in a durable way.
W interesie Półwyspu Koreańskiego i całego regionu Północ i Południe powinny podjąć wysiłki w celu trwałego odbudowania zaufania.
EnglishEngelbart came out of a pretty dry engineering culture, but while he was beginning to do his work, all of this stuff was bubbling on the mid-peninsula.
Engelbart wywodzi się ze sztywnej kultury inżynierskiej ale gdy zaczynał swoją robotę na środkowym półwyspie wszystko bulgotało.