Como se fala "on (a surface)" em polonês

EN

"on (a surface)" em polonês

PL

EN on (a surface)
volume_up
{preposição}

on (a surface) (também: at, for, on, onto)
volume_up
na {prep.}

Traduções parecidas para on (a surface) em Polonês

on adjetivo
on advérbio
on preposição
a artigo
surface substantivo
surface adjetivo
to surface verbo

Exemplos de uso para "on (a surface)" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishInfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase)* of strain:
Antygeny powierzchniowe (hemaglutynina i neuraminidaza) * wirusa grypy szczepu:
EnglishHepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg) *....................
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, rekombinowany (HBsAg) *....
English(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Pani przewodnicząca! Czterdzieści procent powierzchni Kamerunu pokrywają lasy.
EnglishWe can integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma.
Możemy całkować po powierzchni; i oznacza się to zazwyczaj wielką sigmą.
EnglishThat is the view that we had of the surface of Titan before we got there with Cassini,
Tak wyobrażaliśmy sobie powierzchnię Tytana zanim dotarła tam sonda Cassini.
EnglishOptaflu contains fragments from the surface of three different strains of flu virus.
Preparat Optaflu zawiera składniki powierzchniowe trzech różnych szczepów wirusa grypy.
EnglishThis procedure enables an easy adhesion of TachoSil to the wound surface.
Powyższa procedura ułatwia przylgnięcie gąbki TachoSil do powierzchni rany.
EnglishThe free movement of labour and services has brought fierce conflict to the surface.
Swobodny przepływ pracy i usług spowodował wybuch gwałtownego konfliktu.
EnglishEfficacy has not been demonstrated for ulcers of baseline surface area > 5 cm2.
Nie stwierdzono skuteczności terapii w przypadku owrzodzeń o powierzchni większej niż 5 cm2.
EnglishThis prevents the virus from attaching to the surface of human cells and infecting them.
Zapobiega to przyłączeniu się wirusa do powierzchni komórek ludzkich i ich zakażenia.
Englishmicrograms Hepatitis B surface antigen **................................................
mikrogramów Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B **...............
EnglishThey are, of course, to improve the quality of bodies of surface water.
Oczywiście chodzi o poprawienie jakości powierzchniowych zbiorników wodnych.
EnglishHepatitis B surface antigen 1, 2, 3 1 adjuvanted by AS04C containing:
Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B1, 2, 3 1 z adiuwantem AS04C zawierającym:
EnglishInactivated hepatitis A virus* Hepatitis B surface antigen (rDNA)**
Inaktywowany wirus hepatitis A Antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B (rDNA)
EnglishIf you are exceptionally thin, use only the thigh or outer surface of the arm for injection.
Wyjątkowo szczupłe osoby, mogą wykonywać zastrzyk jedynie w udo lub w zewnętrzną ic
EnglishThis type of habitat covers more of the Earth's surface than all other habitats combined.
To środowisko zajmuje większy obszar Ziemi niż wszystkie inne środowiska razem wzięte.
EnglishInsert the needle at the base of the pinched-up skin at an angle of 45° to the skin surface.
Igłę należy wprowadzić pod kątem 45 stopni w stosunku do powierzchni skóry.
EnglishRemember, a seamount turns into an island when it hits the surface.
Pamiętajcie, podwodna góra zmienia się w wyspę, kiedy dosięgnie powierzchni.
EnglishAgain, do not touch the needle or allow it to touch any surface.
Znowu należy uważać, aby nie dotknąć igły, ani igłą nie dotknąć innej powierzchni.