EN to let out
volume_up
{verbo}

1. geral

to let out (também: to exhale, to free, to let go, to liberate)
to let out (também: to ream, to widen)
volume_up
poszerzyć {v.} (zwiększyć szerokość)
to let out (também: to broaden, to ream, to widen)
volume_up
poszerzać {v. imp.} (zwiększyć szerokość)
to let out (também: to breathe, to free, to let go, to liberate)

2. "pupils, employees"

volume_up
zwalniać {v. imp.}

3. "grief, anger"

to let out
volume_up
dać wyraz {v.} (czemuś)
to let out
volume_up
dawać wyraz {v.} (czemuś)

4. "cry, scream, sigh"

to let out (também: to deliver, to extradite, to hand over, to issue)
volume_up
wydawać {v. imp.}
to let out (também: to blow up, to deliver, to distend, to exhale)
volume_up
wydać {v.p.}

5. Inglês Americano

to let out (também: to end, to peter out, to dissolve, to get low)
to let out (também: to fray, to lapse, to terminate)

6. Inglês Britânico

to let out (também: to hire, to rent)
to let out (também: to hire, to rent)

7. "secret", Inglês Britânico

to let out (também: to rat, to two-time, to display)
to let out (também: to blurt)

Traduções parecidas para to let out em Polonês

to let verbo
let
Polish
let partícula
Polish
out substantivo
Polish
out advérbio
out interjeição
Polish
to out verbo
Polish

Exemplos de uso para "to let out" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWhen you let people out of slavery to work for themselves, are they motivated?
Są też dodatkowe korzyści: wyzwoleni pracują dla siebie i są zmotywowani.
EnglishTherefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
Dlatego wykonajmy tę pracę, a jednocześnie pracujmy nad lepszym scenariuszem.
EnglishSo for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky.
Wszystkie tutaj zgromadzone zacznijmy od przyznania, że mamy szczęście.
EnglishFirstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
Po pierwsze, chciałbym wskazać najważniejsze elementy wyniku procedury pojednawczej.
EnglishLet them be blotted out of the book of life, And not be written with the righteous.
Przydajże nieprawość ku nieprawości ich, a niech nie przychodzą do sprawiedliwości twojej.
EnglishFirstly let me point out that the stress test is uncharted territory for us.
Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, że testy warunków skrajnych to dla nas terra incognita.
EnglishLet me single out a few elements which constitute real progress.
Pozwolę sobie wyszczególnić kilka elementów, które decydują o realnym postępie.
EnglishSo, if we want to, let's check out what Bill Clinton's universe looks like.
Powiedzmy, że chcemy zobaczyć, jak wygląda uniwersum Billa Clintona.
EnglishHe said, he said, he said, 'We can't, we can't let nobody find out about this.'
On wtedy do mnie mówi, że nie możemy pozwolić, żeby ktoś się o tym dowiedział, że muszę mu pomóc.
EnglishLet us not miss out on the chance of us all agreeing to work towards a common objective.
Nie przegapmy szansy na to, byśmy wszyscy zaczęli pracować nad osiągnięciem wspólnego celu.
EnglishSo we thought, okay, well, let's try out this send books to India thing.
Spróbowaliśmy więc przetestować system z wysłaniem książek do Indii.
English. ~~~ OK, I'm not trying to cheat -- let me start them out of sync.
Wcale nie staram się oszukiwać... niech wychylenia będą różne.
EnglishWe should not let these achievements slip out of our hands in the face of any old headwind.
Nie możemy pozwolić, aby te osiągnięcia wymknęły się nam w obliczu starego przeciwnego wiatru.
EnglishLet`s check out the hidden surveillance cameras and we`il see what we see.
Sprawdźmy zapis z ukrytej kamery, zobaczymy co zobaczymy.
EnglishIf you had to start from scratch, let's say you go out into the countryside.
Zaczynając od początku, powiedzmy, że jedziesz na wieś.
EnglishLet us reach out a European hand to welcome the Belarusian people.
Niech Europa wyciągnie rękę w stronę społeczeństwa białoruskiego.
English. ~~~ And I say, "OK, this looks nice, let me print it out, that thing."
Teraz stwierdzam: "Jakie ładne, wydrukujmy to!" Teraz stwierdzam: "Jakie ładne, wydrukujmy to!" I mam wydruk.
EnglishWe're the ones who let the second replicator out of its box, and we can't push it back in.
To my pozwoliliśmy drugiemu replikatorowi wydostać się z puszki i nie potrafimy go wepchnąć z powrotem.
EnglishAnd Jonathan said unto David, Come, and let us go out into the field.
Odpowiedział Jonatan Dawidowi: Pójdź, a wynijdźmy na pole.
EnglishNow, however, it has to be fleshed out, and in that respect you have not let the whole cat out of the bag.
Jednak teraz należy ją rozwinąć i w tym kontekście nie uwzględniono wszystkich aspektów.