Como se fala "kidnapping" em polonês

EN

"kidnapping" em polonês

EN

kidnapping {substantivo}

volume_up
An Italian court has found more than 20 US agents and two Italian officials guilty of the kidnapping in Milan of Abu Omar, who was subsequently tortured in Egypt.
Włoski sąd skazał ponad dwudziestu amerykańskich agentów oraz dwóch włoskich funkcjonariuszy oskarżonych o uprowadzenie Abu Omara w Mediolanie.

Exemplos de uso para "kidnapping" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishMrs Záborská's question related to the kidnapping of the Chaldean Catholic Bishop.
Pytanie pani posłanki Záborskiej związane z porwaniem biskupa chaldejskiego.
EnglishAnd after about five years of doing this, I was arrested for kidnapping.
I po około pięciu latach robienia tego zostałam aresztowana za porwanie.
EnglishThink of models of terrorism, child kidnapping, airline safety, car safety.
Pomyślcie o modelach terroryzmu, porywania dzieci, bezpieczeństwa lotniczego, samochodowego.
EnglishIt was Zeus who kidnapped Europa, and my fear is that you are kidnapping our democracy.
Zeus porwał Europę i obawiam się, że pan porywa naszą demokrację.
EnglishUnder what court was Alan Johnson allowed to appeal his kidnapping?
W jakim sądzie mógł Alan Johnson odwołać się od wyroku porwania?
EnglishHe was convicted of rape, kidnapping and robbery, and served seven years of a 47 year sentence.
Został uznany winnym gwałtu, porwania i rozboju, i odsiedział siedem lat z 47-letniego wyroku.
EnglishMurder, rape, armed robbery, kidnapping and drugs trafficking are punishable by death in Iran.
Morderstwo, gwałt, napad z bronią w ręku, porwanie i handel narkotykami podlegają w Iranie karze śmierci.
EnglishThere was no kidnapping, either on 9 April or ever.
Nie doszło do porwania ani 9 kwietnia, ani w żadnym innym terminie.
EnglishRussians have been outraged by the kidnapping, intimidation or even murder of human rights activists.
Porwania, zastraszenia czy nawet morderstwa na osobach walczących o prawa człowieka wywołują w Rosji oburzenie.
EnglishFollowing the kidnapping of the head of the religious minority, the House has two options for immediate action.
Porwanie przywódcy mniejszości religijnej sprawiło, że izba ma dwie możliwości natychmiastowego działania.
EnglishThe Commission strongly condemns the kidnapping of three German tourists in eastern Turkey, and we call for their immediate release.
Komisja stanowczo potępia porwanie trójki niemieckich turystów we wschodniej Turcji i wzywamy do ich niezwłocznego uwolnienia.
EnglishOur priority is to ensure the safety of children travelling alone to avoid kidnapping and trafficking of children.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podróżujących samodzielnie w celu zapobieżenia przypadkom porwania i przemytu jest naszym głównym priorytetem.
EnglishOne example would be, people fear kidnapping by strangers when the data supports kidnapping by relatives is much more common.
Przykładem tego będzie strach ludzi przed byciem porwanymi przez nieznajomych, podczas gdy dane wskazują, że częstsze są porwania przez krewnych.
EnglishThe kidnapping of Laura Newton has revealed to us...... has allowed us to confront and will allow us to eradicate...... the international traffic in souls.
Porwanie Laury Newton pokazało nam...... pozwoliło stawić czoło i pozwoli wykorzenić...... międzynarodowy handel duszami.
EnglishNow, before the European Parliament, I would lay particular stress on the horror that is child kidnapping, often carried out for the purposes of pornography.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę Parlamentu Europejskiego na straszliwe zjawisko porwań dzieci, często w celach pornograficznych.
EnglishAn Italian court has found more than 20 US agents and two Italian officials guilty of the kidnapping in Milan of Abu Omar, who was subsequently tortured in Egypt.
Włoski sąd skazał ponad dwudziestu amerykańskich agentów oraz dwóch włoskich funkcjonariuszy oskarżonych o uprowadzenie Abu Omara w Mediolanie. Abu Omar był następnie torturowany w Egipcie.

Sinônimos (inglês) para "kidnapping":

kidnapping
English