Como se fala "him" em polonês

EN

"him" em polonês

volume_up
him {pron.}
PL

EN him
volume_up
{pronome}

him
volume_up
go {pron.}
The eye which saw him shall see him no more; Neither shall his place any more behold him.
Oko, które go widziało, nie ogląda go więcej, i nie ujrzy go więcej miejsce jego.
Praise him with timbrel and dance: Praise him with stringed instruments and pipe.
Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.
And they brought him upon horses, and buried him with his fathers in the city of Judah.
A przyniósłszy go na koniach, pochowali go z ojcami jego w mieście Judzkiem.
him
volume_up
mu {pron.}
But they flattered him with their mouth, And lied unto him with their tongue.
(Aczkolwiek pochlebiali mu usty swemi, i językiem swoim kłamali mu;
Sing unto him, sing praises unto him; Talk ye of all his marvelous works.
Śpiewajcie mu, śpiewajcie mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich cudach jego.
Sing unto him, sing praises unto him; Talk ye of all his marvellous works.
Śpiewajcie mu, grajcie mu, rozmawiajcie o wszystkich cudach jego.

Exemplos de uso para "him" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThen cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.
Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
EnglishAnd with him they crucify two robbers; one on his right hand, and one on his left.
Ukrzyżowali też z nim dwóch zbójców; jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.
EnglishThen all the king's sons arose, and every man gat him up upon his mule, and fled.
Przetoż wstawszy wszyscy synowie królewscy, wsiedli każdy na muła swego, i uciekali.
EnglishHe asked water, [and] she gave him milk; She brought him butter in a lordly dish.
Prosił o wodę, a ona mleka dała, a na przystawce książęcej przyniosła masła.
Englishserve ye the men of Hamor the father of Shechem: but why should we serve him?
raczej służcie mężom Hemora, ojca Sychemowego; bo czemuż byśmy onemu służyć mieli?
EnglishSince that day, neither his family nor his loved ones have had any news of him.
Od tego czasu ani jego rodzina, ani jego bliscy nie mieli o nim wiadomości.
EnglishThey looked unto him, and were radiant; And their faces shall never be confounded.
Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię.
EnglishA righteous man that walketh in his integrity, Blessed are his children after him.
Sprawiedliwy chodzi w uprzejmości swojej; błogosławieni synowie jego po nim.
Englishhewing him out a sepulchre on high, graving a habitation for himself in the rock!
Wykowałeś sobie na wysokiem miejscu grób swój, a wystawiłeś na skale przybytek swój?!
EnglishAnd he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
A kto przysięga na kościół, przysięga na niego, i na tego, który w nim mieszka;
EnglishPeter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
I począł Piotr mówić do niego: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą.
EnglishAnd the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land?
Tedy rzekli słudzy Achisowi do niego: Izali nie ten jest Dawid, król ziemi?
EnglishAnd like the playwright said the other day -- I could relate to him: you're not sure.
I jak powiedział kiedyś dramaturg -- odniosę się do niego -- nie jesteś pewien.
EnglishAnd David behaved himself wisely in all his ways; and Jehovah was with him.
Owa Dawid we wszystkich drogach swych roztropnie się sprawował; bo Pan był z nim.
EnglishLet him kiss me with the kisses of his mouth; For thy love is better than wine.
Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.
EnglishFor he performeth that which is appointed for me: And many such things are with him.
Bo on wykona, co postanowił o mnie, a takowych przykładów dosyć jest u niego.
EnglishThen was the part of the hand sent from before him, and this writing was inscribed.
Przetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki, i pismo to wyrażone jest.
Englishto enrol himself with Mary, who was betrothed to him, being great with child.
Aby był popisany z Maryją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną.
EnglishThey said therefore unto him, What must we do, that we may work the works of God?
Rzekli tedy do niego: Cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże?
EnglishNicodemus saith unto them (he that came to him before, being one of them),
I rzekł do nich Nikodem, który był przyszedł w nocy do niego, będąc jeden z nich: