Como se fala "habit" em polonês

EN

"habit" em polonês

volume_up
habit {subst.}
PL

"habit" em inglês

EN habit
volume_up
{substantivo}

habit (também: custom, practice, praxis, way)
And I think the answer is exchange, the habit of exchanging one thing for another.
Uważam, że tym procesem jest wymiana, zwyczaj wymiany jednej rzeczy za inną.
The other fact is, frankly, habit on Thursday afternoons.
Szczerze mówiąc, brak kworum wszedł już w zwyczaj podczas czwartkowych popołudni.
Well, this habit of suppressing sound has meant that our relationship with sound has become largely unconscious.
Cóż, ten zwyczaj tłumienia dźwieku oznacza, że nasze podejście do niego stało się głównie podświadome.
habit (também: custom, practice, mannerism)
Having this habit, this mental habit, changes everything at work.
Taki nawyk, ten poznawczy nawyk zmienia wszystko w pracy.
Physical education helps schoolchildren to develop the habit of pursuing a healthy lifestyle.
Kultura fizyczna pomaga młodzieży szkolnej rozwinąć nawyk prowadzenia zdrowego trybu życia.
Many politicians have a bad habit of thinking in the short term and of neglecting long-term policy.
Wielu polityków ma zły nawyk myślenia krótkowzrocznego i lekceważenia polityki długofalowej.
Ty też masz swoje przyzwyczajenia.
School is one of the areas responsible for forming habits, which should allow us to adopt again the habit of eating fruit.
Szkoła jest jednym z miejsc odpowiedzialnych za kształtowanie nawyków, i w niej powinniśmy mieć możliwość ponownego przyzwyczajenia się do spożywania owoców.
And it had to recognize their different habits, different peoples, different religions, different faiths.
Należało uwzględnić odmienne przyzwyczajenia, różne ludy, religie, wyznania.

Sinônimos (inglês) para "habit":

habit

Exemplos de uso para "habit" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English(Applause) The world has a habit of surprising us as to how these things are actually used.
(Brawa) Świat nas zwykle zaskakuje tym, jak takie rzeczy są faktycznie używane.
EnglishFurthermore, the Iranian authorities have turned violating human rights into a habit.
Ponadto naruszanie praw człowieka stało się już nawykiem władz irańskich.
EnglishThe Parliament and Commission should break the habit of a lifetime and forget about it.
Parlament i Komisja powinny porzucić stare nawyki i zapomnieć o nich.
EnglishTurning this practice into a habit is a crime in itself.
Nadanie temu postępowaniu charakteru rutyny jest już zbrodnią.
EnglishRemember that tobacco is a terrible addiction and smokers need all our help and support to kick the habit.
Pamiętajmy, że tytoń jest strasznym nałogiem i palacze potrzebują naszej pomocy i wsparcia, by z niego wyjść.
EnglishAnd it particularly don't feed your spliff habit.
Szczególnie nie nakarmi twojego nałogu palenia skrętów.
EnglishYou know that I am in the habit of speaking frankly.
Wiedzą państwo, że mam w zwyczaju mówić szczerze.
EnglishI appeal to you as a person, not on behalf of the Council, to provide better conditions for appeasing our habit.
Apeluję zatem nie w imieniu Rady, lecz osobiście, aby zapewnić lepsze warunki oddawania się naszemu nałogowi.
EnglishI am not in the habit of answering hypothetical questions.
Nie zwykłem odpowiadać na takie pytania.
EnglishI am not in the habit of interrupting my fellow Members and I do not tolerate being interrupted!
Nie mam zwyczaju przerywać koleżankom i kolegom posłom i nie mam zamiaru tolerować, gdy mnie się przerywa! Panie Przewodniczący!
EnglishWe want an end to the bad habit of accepting solemn political commitments that cannot possibly be funded.
Chcemy wreszcie odejść od złego nawyku podejmowania uroczystych zobowiązań politycznych, których nie można sfinansować.
EnglishI think that this is a pity, and that it is a bad habit.
Myślę, że to szkoda, że to zły obyczaj.
EnglishIt is not my habit to do so, and I apologise for not staying for the rest of the debate.
Tego typu zachowanie nie należy do moich zwyczajów, więc pragnę wyrazić swoje ubolewanie, iż nie będę mógł uczestniczyć w dalszej części debaty.
EnglishSuccess stories have a habit of repeating themselves.
English- (EL) Mr President, it has almost become a habit for us to examine a report on the Internet in every plenary.
- (EL) Panie przewodniczący! Stało się już niemal zwyczajem, że podczas każdej sesji plenarnej badamy sprawozdanie dotyczące Internetu.
EnglishOnly this time, time has the bad habit of not stopping, and what appears impossible today suddenly becomes a reality tomorrow.
Tyle że tym razem czas nie chce stanąć w miejscu i to, co dziś wydaje się niemożliwe, nagle jutro staje się rzeczywistością.
EnglishYou're a creature of habit too.
EnglishAnd some people will fund their entire Lego habit by selling the little guy, but then you have no guys in your ships.
I niektórzy ludzie finansują cały swój nałóg Lego poprzez sprzedawanie małych ludzików. ~~~ Ale wtedy nie masz żadnych ludzików w twoich statkach.
EnglishThat means the 27 countries of the European Council and also Parliament which we have got into the habit of consulting in the meantime.
Oznacza to 27 państw należących do Rady Europejskiej oraz Parlament, którego w międzyczasie musimy nauczyć nawyku konsultowania.
English. ~~~ And this represents their habit of basking on the surface when the sun is out.
Na wyspie powszechniej znane były jako ryby słoneczne, ponieważ pływając po powierzchni grzały się na słońcu.