EN to get around
volume_up
{verbo}

1. geral

to get around (também: to get about, to wag)
When V-Day met her, we asked her how we could support her and she said, "Well, if you got me a Jeep, I could get around a lot faster."
Gdy skontaktowało się z nią V-Day, zapytaliśmy, jak możemy ją wspomóc a ona odpowiedziała: "Gdybym miała Jeepa, mogłabym poruszać się dużo szybciej".
My son has been in jail since 1977, and I am 78 and suffer from high blood pressure and diabetes; I am losing my sight and cannot really get around my own home any more.
Tracę wzrok i nie mogę już tak naprawdę poruszać się po własnym domu.
And when we met her we asked her what we could do for her, and she said, "Well, if you got me a Jeep I could get around a lot faster."
Kiedy ją poznaliśmy, zapytaliśmy, co możemy dla niej zrobić, powiedziała: "Kupcie mi Jeepa, będę mogła podróżować dużo szybciej".

2. "to doing sth"

to get around
volume_up
zabrać się {v.refl.} (do robienia czegoś)
We have a little left over every year and we should at last get around to using the money which remains for creating European added value in future.
Każdego roku zostaje nam co nieco i powinniśmy wreszcie zabrać się do wykorzystywania pieniędzy, które nam zostają, w celu budowania europejskiej wartości dodanej w przyszłości.
to get around
volume_up
wziąć się {v. p. r.} (do robienia czegoś)

3. "sth"

to get around
volume_up
obejść {v.} (coś)
No pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
To get around this, you can call the _trackPageview function within each step (probably within an onload event), as follows:
Aby obejść ten problem, można wywołać funkcję _trackPageview przy każdym kroku (prawdopodobnie w powiązaniu ze zdarzeniem onload) w następujący sposób:
to get around
volume_up
obchodzić {v.} (coś)

4. Inglês Americano, coloquial

to get around

5. Inglês Americano

to get around (também: to get round, to talk into)
to get around (também: to convince, to get round, to persuade, to square)

Exemplos de uso para "to get around" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAre you living in Lithuania and want to know what to see and how to get around?
A może mieszkasz na Łitwie i chcesz się dowiedzieć co zobaczyć i jak się przemieszczać?
EnglishImagine if we didn't have to rely on artificial lighting to get around at night.
Wyobraźcie sobie, że nie musielibyśmy polegać na sztucznym świetle, żeby radzić sobie w nocy.
EnglishSo you could get around the disease; you could vaccinate around the disease and cut it off.
Możesz wtedy otoczyć chorobę. ~~~ Możesz szczepić wokół choroby i ją odciąć.
EnglishHow do you get them mobilized around the world if you've shut all the airports down?
Jak transportować je po świecie jeśli wszystkie lotniska zamknięto?
EnglishAdversity isn't an obstacle that we need to get around in order to resume living our life.
Przeciwności to nie przeszkody, które trzeba ominąć, żeby móc żyć dalej.
EnglishIt is deliberately this complicated so that no-one can get their head around what it contains.
Jest celowo tak skomplikowany, aby nikt się nie zorientował co zawiera.
EnglishAnd you can imagine, if you're a writer, that things would get really crowded around deadlines.
Rzecz jasna, wokół pisarza tuż przed oddaniem rękopisu robi się gorąco.
EnglishThere was a way -- there had to be a way -- to get people to move around the site.
Był sposób, musiał być, na poruszanie się po Strefie Zero.
EnglishMeanwhile, my friends were working for five hours to haul some guy's bag around and get paid 10 bucks.
W tym czasie moi koledzy przez 5 godzin ciągnęli za facetem torbę i zarabiali 10 dolców.
EnglishHe meant something like this -- where the light gives direction to the space and helps you to get around.
Miał na myśli coś takiego -- gdzie światło nadaje kierunek w przestrzeni i pomaga się poruszać.
EnglishThis is a typical pathway in Rocinha called a "beco" -- these are how you get around the community.
To typowa uliczka w Rocinha -- nazywa się je beco -- i w ten właśnie sposób przemieszczają się tam ludzie.
EnglishWe will see how to get around this, but there is always the problem of distrust between police authorities.
Zobaczymy, co się da z tym zrobić, ale zawsze istnieje problem nieufności między organami policji.
EnglishAnd if you get out and walk around to the other side of the car, you see a life-sized light box of the car showing you how it works.
Po drugiej stronie zobaczymy rentgena maszynerii samochodu naturalnej wielkości.
EnglishYou may encounter one from time to time, but you've got to find a way to get over it, around it, or through it.
Cokolwiek zrobisz, nie poddawaj się mu, na daj się murowi.
EnglishHowever, we cannot get around the fact that this type of extraction and production always carries risks.
Nie uda nam się jednak nic poradzić na to, że tego rodzaju działalność wydobywcza i produkcyjna zawsze wiąże się z ryzykiem.
EnglishWe have got to get our heads around this somehow.
EnglishWe can get our arms around a hundred companies.
Jesteśmy w stanie wpłynąć na 100 firm.
EnglishHow do you get the vaccines moved around the world and the drugs moved, and whatever may or not be available that would work.
Jak transportować szczepionki, leki i inne środki?
EnglishWe cannot, however, get around the responsibility that falls to the port State and the Commission itself under this proposal.
Nie możemy jednakże pominąć odpowiedzialności, jaka spada na państwo portu i Komisję, wynikającej z tego wniosku.
EnglishAnd so, in effect, you could see perhaps a tenfold increase in the ability to get around as far as speed is concerned.
W rezultacie, prawdopodobnie zaobserwujemy 10krotny wzrost możliwości przemieszczania się przynajmniej jeśli chodzi o prędkość.