Como se fala "fragile" em polonês

EN

"fragile" em polonês

EN

fragile {adjetivo}

volume_up
fragile
I was reminded of how fragile our sense of security is and how vulnerable people truly are.
Przypomniałam sobie, jak kruche są podstawy poczucia bezpieczeństwa i jak delikatni są ludzie.
Compliance with democracy, human rights and the rule of law is still fragile and needs improvement.
Podporządkowanie się demokracji, prawom człowieka i rządom prawa jest nadal kruche i wymaga ulepszeń.
Nasze gospodarki są wciąż jeszcze bardzo kruche.
fragile
As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile.
W Kosowie utrzymano stabilność, która nadal jest krucha.
The world crisis has shown just how fragile the economic situation of rich countries can be.
Światowy kryzys pokazuje, jak krucha może być sytuacja ekonomiczna w krajach bogatych.
The finance ministers confirmed that the recovery is real, but fragile.
Ministrowie finansów potwierdzili, że poprawa jest realna, lecz krucha.
fragile (também: breakable, crumbly, crunchy, friable)
What he was trying to do with me was to inspire me to protect the world, and show me just how fragile the world is.
Co próbował zrobić to zainspirować mnie do ochrony świata i pokazać mi jak kruchy jest.
As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile.
W Kosowie utrzymano stabilność, która nadal jest krucha.
The world crisis has shown just how fragile the economic situation of rich countries can be.
Światowy kryzys pokazuje, jak krucha może być sytuacja ekonomiczna w krajach bogatych.
fragile
Osteoporosis is a disease that causes your bones to become thin and fragile.
Kości ludzi chorych na osteoporozę stają się cieńsze i bardziej łamliwe.
Osteoporosis is a disease in which the bones gradually become thin and fragile, and more likely to break (fracture).
Osteoporoza jest chorobą, w której kości stopniowo stają się cienkie i łamliwe, a co za tym idzie – bardziej narażone na pęknięcia (złamania).
Preotact is used for the treatment of osteoporosis (a disease that makes bones fragile) in postmenopausal women who are at high risk of fractures.
Preotact wykorzystuje się w leczeniu osteoporozy (choroby, która powoduje, że kości stają się łamliwe) u kobiet po menopauzie, u których występuje wysokie ryzyko złamań.
fragile (também: breakable, powdery, twiggy, brittle)
fragile
fragile
volume_up
miętki {adj. m.} [antic.]
fragile (também: dainty, delicate, gentle, sensitive)
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
Rozejm z 23 stycznia jest niezwykle delikatny i tak na prawdę istnieje jedynie na papierze.
It is fragile but promising, if taken great care of.
Jest delikatny, ale obiecujący, jeśli zostanie otoczony czułą opieką.
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
Jest to niezmiernie delikatna kwestia, którą ekstremiści chcą zniszczyć.
fragile (também: pliable, pliant, soft, squashy)
fragile (também: weakly)

Sinônimos (inglês) para "fragile":

fragile

Exemplos de uso para "fragile" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFurthermore, I think we need to protect the most fragile ecosystems once and for all.
Ponadto, moim zdaniem, musimy raz na zawsze objąć ochroną najwrażliwsze ekosystemy.
EnglishThe path to development is still long, and we must not endanger these fragile balances.
Droga do rozwoju jest wciąż daleka i nie możemy zagrażać delikatnej równowadze.
EnglishAs you know, this is an extreme situation which is very fragile and very worrying.
Jak Państwu wiadomo, jest to sytuacja nadzwyczajna, niezwykle delikatna i niepokojąca.
EnglishWe all agree that the Baltic Sea is a unique and fragile environmental environment.
Jesteśmy zgodni co do tego, że Morze Bałtyckie to niepowtarzalne i wrażliwe środowisko.
Englishfood security and the protection of the fragile industries of ACP countries.
bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony wrażliwych sektorów państw AKP.
EnglishNow, when I went to college, I found myself making fairly complicated, fragile machines.
Kiedy poszedłem do college'u tworzyłem już dość złożone i delikatne maszyny.
EnglishIt is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
Jest to niezmiernie delikatna kwestia, którą ekstremiści chcą zniszczyć.
EnglishThe cost in humanitarian needs, and to its already fragile economy, is immense.
Koszty - jeżeli chodzi o potrzeby humanitarne - są ogromne dla i tak niestabilnej gospodarki.
EnglishDeveloping countries generally have extremely fragile policies on these things.
Te kraje mają na ogół niezwykle wrażliwe polityki w tych obszarach.
EnglishThis weakens the cell wall, making the fungal cells fragile and unable to grow.
Osłabia to ścianę komórkową, powodując osłabienie komórek grzyba i uniemożliwiając ich wzrost.
EnglishWe are in a position that we have an inherently fragile structure supporting the euro.
Okazuje się, że euro jest wsparte na strukturze z samej natury kruchej.
English(DE) Mr President, in many ways, Pakistan is a fragile country.
(DE) Panie Przewodniczący! Pod wieloma względami Pakistan jest państwem słabym.
EnglishThe economic recovery is now in progress but it is still fragile and not self-sustaining.
Ożywienie gospodarcze postępuje, ale wciąż nie jest stabilne i samo postępować nie będzie.
EnglishThe resolution refers to the progress that is still needed in this fragile democracy.
W rezolucji nawiązuje się do postępu, jaki jest cały czas pożądany w tej wrażliwej demokracji.
EnglishSo evidently, societies in some areas are more fragile than in other areas.
Ewidentnie w pewnych rejonach społeczeństwa czeka większe ryzyko.
EnglishFrom my perspective, we live on a fragile island of life, in a universe of possibilities.
Z mojego punktu widzenia, żyjemy na kruchej wysepce życia... ...we wszechświecie możliwości.
EnglishSomalia is not only a fragile state, it is actually a failed state.
Somalia jest nie tylko państwem niestabilnym, w rzeczywistości jest państwem upadającym.
EnglishThe stability of Iraq is fragile and may well be disturbed by state-endorsed executions.
Stabilność Iraku jest delikatna i łatwo mogą ją naruszyć zatwierdzone przez państwo egzekucje.
EnglishThe financial crisis added to this fragile situation in which these countries found themselves.
Kryzys finansowy pogorszył tę już i tak trudną sytuację, w której znalazły się te kraje.
English(ES) The Arctic region is one of the most fragile on our planet.
(ES) Region arktyczny jest jednym z najwrażliwszych regionów na świecie.