EN fiercely
volume_up
{advérbio}

fiercely (também: acrimoniously, bitterly, ferociously, keenly)
Instead, it is reported that these people have been fiercely persecuted.
Przeciwnie, mamy doniesienia, że ludzie ci byli zaciekle prześladowani.
The ECB has been fiercely independent and will remain so.
EBC zawsze zaciekle bronił i będzie bronił swojej niezależności.
I have also heard several fellow Members fiercely defend nuclear energy, in terms of both costs and safety.
Ponadto słyszałam, jak wielu posłów zaciekle broni energii jądrowej, zarówno pod względem kosztów, jak i bezpieczeństwa.
fiercely (também: bitterly)
Another fiercely discussed point is Article 5(2) concerning access to Member States' documents.
Kolejną zażarcie dyskutowaną kwestią jest art. 5 ust.
Of course, there is a group of countries who are fiercely against it.
Oczywiście jest też grupa krajów, które zażarcie walczą z tym podejściem.
Certain African leaders have clearly stated the problems posed by some of the approaches we have fiercely defended.
Niektórzy afrykańscy przywódcy wyraźnie przedstawili problemy powodowane przez niektóre metody, których tak zażarcie bronimy.
fiercely (também: keenly, roughly, roundly, sharply)
volume_up
ostro {adv.}
Musimy się ostro temu przeciwstawić.
The Council and the Commission have aligned themselves with the position of those who fiercely oppose any progress in workers' rights in Europe.
Rada i Komisja stanęły po stronie tych, którzy ostro sprzeciwiają się jakiemukolwiek postępowi w zakresie praw pracowników w Europie.
fiercely (também: awfully, dreadfully, eerily, horrendously)
However, I am fiercely opposed to that particular country becoming part the Community.
Całkowicie jednakże sprzeciwiam się temu, by ten konkretny kraj stał się częścią naszej Wspólnoty.
♫ rumbles fiercely across the land.
♫ Grzmi gwałtownie na Ziemi ♫
fiercely (também: ruthlessly)
fiercely (também: furiously)

Sinônimos (inglês) para "fiercely":

fiercely
fierce

Exemplos de uso para "fiercely" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSpain, Cyprus, Greece, Romania, Slovakia and Bulgaria are fiercely opposed to this.
Hiszpania, Cypr, Grecja, Rumunia, Słowacja i Bułgaria stanowczo się temu sprzeciwiają.
EnglishThe origin of the crime of genocide has often been fiercely debated.
Nieraz dyskutuje się z emfazą skąd wzięły się zbrodnie ludobójstwa.
EnglishThat experience is not to be monopolised, and I therefore support fiercely the EU's continued enlargement.
Tych doświadczeń nie wolno monopolizować, stąd też gorąco popieram dalsze rozszerzanie UE.
EnglishSome energy-intensive sectors or industries operate in a fiercely competitive international market.
Niektóre energochłonne sektory i gałęzie przemysłu działają w warunkach ostrej konkurencji na międzynarodowym rynku.
EnglishAnd I fiercely love my children, and they love me back."
Ogromnie kocham moje dzieci, a one kochają mnie.
EnglishIt is a serious violation of the human rights which we in the EU defend fiercely and fight every day to uphold.
To poważny przypadek łamania praw człowieka, których my w UE zawzięcie bronimy, codziennie stojąc na ich straży.
EnglishFaced with fishermen fiercely hostile to this ban, scientific and environmental experts are sounding the alarm.
W konfrontacji z bardzo wrogo nastawionymi do tego zakazu rybakami, naukowcy i eksperci do spraw środowiska podnoszą alarm.
EnglishThe bellows blow fiercely; the lead is consumed of the fire: in vain do they go on refining; for the wicked are not plucked away.
Murzszeją miechy, ołów od ognia niszczeje, próżno ustawicznie złotnik pławi; bo złe rzeczy nie mogą być oddalone.
EnglishThe catch certificate has also been considered too cumbersome or complex, and the level and nature of the sanctions have also been fiercely debated.
Certyfikat połowów uważano za zbyt uciążliwy czy złożony; dyskutowano również o stopniu i naturze sankcji.
EnglishSo with flutes, with golf carts, and even with a fiercely contested question like same-sex marriage, Aristotle has a point.
W przypadku fletów, wózków golfowych, i nawet tak zaciekłych sporów jak w przypadku małżeństw homoseksulanych Arystoteles ma rację.
EnglishI am fiercely opposed, for example, to the idea of authorising companies to advertise their medicines to patients via medical personnel.
Jestem na przykład zdecydowanym przeciwnikiem pomysłu, aby zezwolić firmom na reklamę ich leków wśród pacjentów za pośrednictwem personelu medycznego.
EnglishIn any event, peace in the Balkans, on the doorstep to the EU, has become far more important than the accession of Turkey, which is being so fiercely advocated on many sides.
W każdym razie pokój na Bałkanach znajdujących się na progu UE stał się o wiele istotniejszy niż przystąpienie Turcji, które tak mocno popiera się pod wieloma względami.
EnglishHe prefers to cool plays down, reduce them, abstract them, present them with ascetic sobriety and transparency – and by so doing make the heart burn all the more fiercely.
Reżyser raczej schładza inscenizowane sztuki, redukuje je i oczyszcza, ukazuje ich sedno poprzez pryzmat ascetycznej trzeźwości i przejrzystości, a wszystko to w celu … rozgrzania serc.
EnglishDespite this we are still frequently confronted with fiercely nationalistic rhetoric aimed at reinforcing national differences in Bosnia Herzegovina and at preventing national reconciliation.
Pomimo to, wciąż stajemy w obliczu zażartej retoryki nacjonalistycznej skierowanej na ponowne wzmocnienie narodowych różnic w Bośni i Hercegowinie i na zapobieganie pojednaniu między nacjami.