EN fierce
volume_up
{adjetivo}

fierce (também: acrimonious, ferocious)
volume_up
zażarty {adj. m.}
Rapid technological progress, coupled with fierce international competition, means that it must change rapidly.
Szybki postęp technologiczny, powiązany z zażartą konkurencją międzynarodową, oznacza, że musi się on szybko zmieniać.
fierce (também: staunch, astringent, virulent)
volume_up
zajadły {adj. m.}
Zajadła konkurencja to rodzaj rozgrywki.
fierce (também: adverse, angry, annoyed, bad)
volume_up
zły {adj. m.}
The thwarting has been fierce, which is very bad news.
Udaremnianie to było dość zaciekłe, co jest bardzo złą informacją.
fierce (também: acerbic, acrid, acute, aquiline)
volume_up
ostry {adj. m.}
On the contrary, we, the European Union, have adopted a very fierce programme to limit emissions.
My - Unia Europejska, przeciwnie, przyjęliśmy bardzo ostry program ograniczenia emisji.
From American universities to Indian research, we are surrounded by fierce and growing competition.
Od amerykańskich uniwersytetów po badania w Indiach, konkurencja wokół nas jest coraz bardziej ostra.
The competition in that sector is fierce.
Konkurencja w sektorze jest bardzo ostra.
fierce (também: feral, ferocious, natural, savage)
volume_up
dziki {adj. m.}
fierce (também: angry, bad-tempered, furious, mad)
volume_up
wściekły {adj. m.}
fierce (também: baleful, baneful, dangerous, deleterious)
volume_up
groźny {adj. m.}
fierce (também: flaming, hot, intemperate, precipitate)
volume_up
gwałtowny {adj. m.}
The subject of ownership unbundling has been cause for a great deal of debate between us, which at times has been quite fierce.
Kwestia rozdzielenia własnościowego jest przedmiotem szerokiej debaty pomiędzy nami, która czasami przybiera bardzo gwałtowny charakter.
It met fierce opposition among those revisionist forces who still perceive the fall of the USSR as the worst catastrophe of the 20th century.
Napotkał on gwałtowny sprzeciw ze strony przedstawicieli tych rewizjonistycznych sił, które wciąż postrzegają upadek ZSRR jako najgorszą katastrofę XX wieku.
The most serious consequence, however, was the loss of 11 lives across Spain as a result of falling masonry and accidents caused by the fierce gusts of wind.
Najbardziej poważnym skutkiem była jednak śmierć 11 osób w Hiszpanii w wyniku zawalenia się budynków i wypadków wywołanych przez gwałtowne porywy wiatru.
How can one fail to regard this situation as a fierce attack against someone who upsets the apple cart?
Jak można nie uznać tej sytuacji za bezwzględny atak na osobę, która burzy starannie przygotowany plan?
fierce (também: ardent, avid, committed, dedicated)
volume_up
zagorzały {adj. m.}
fierce (também: acrimonious, bitter, cutthroat, forceful)
volume_up
zaciekły {adj. m.}
The thwarting has been fierce, which is very bad news.
Udaremnianie to było dość zaciekłe, co jest bardzo złą informacją.
fierce (também: awesome, awful, dreadful, excruciating)
volume_up
straszliwy {adj. m.}
fierce (também: dogged, grim, hard-fought, heated)
volume_up
zacięty {adj. m.}
The fact that there is fierce competition in this sector is excellent news for the consumer.
Zacięta konkurencja w tym sektorze to dobra wiadomość dla konsumentów.
International competition is hard and fierce.
Szczególnie że panuje bardzo silna i zacięta konkurencja międzynarodowa w tym zakresie.
A fierce battle is being fought over this.
Wokół niej toczy się zacięta walka.
fierce (também: rampant)
volume_up
szalejący {adj. m.}

Sinônimos (inglês) para "fierce":

fierce

Exemplos de uso para "fierce" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishCompetition for the lowest price in the food market is fierce in Germany.
W Niemczech panuje ostra konkurencja o jak najniższą cenę na rynku żywności.
EnglishThe free movement of labour and services has brought fierce conflict to the surface.
Swobodny przepływ pracy i usług spowodował wybuch gwałtownego konfliktu.
EnglishWe are facing a fierce intensification of repression directed against human rights defenders.
Mamy do czynienia z gwałtownym natężeniem represji wobec obrońców praw człowieka.
EnglishAnd the peaceable folds are brought to silence because of the fierce anger of Jehovah.
I zagubione będą spokojne pastwiska dla zapalczywości gniewu Pańskiego,
EnglishAlso, within Asia, the other Asian countries are facing very fierce competition from China.
Ponadto w samej Azji inne kraje też stoją w obliczu ostrej konkurencji ze strony Chin.
EnglishThe fact that there is fierce competition in this sector is excellent news for the consumer.
Zacięta konkurencja w tym sektorze to dobra wiadomość dla konsumentów.
EnglishAnd Moi belongs to the Huaorani tribe, and they're known as very fierce, they're known as "auca."
Moi należy do plemienia Huaorani, są znani jako bardzo agresywni, są znani jako "auca".
EnglishThy fierce wrath is gone over me; Thy terrors have cut me off.
Jamci utrapiony, i prawie już umierający od gwałtu; ponoszę strachy twoje, i trwożę sobą.
EnglishNone is so fierce that he dare stir him up; Who then is he that can stand before me?
Z ust jego lampy wychodzą, a iskry ogniste wyrywają się.
EnglishThis is where fierce opposition is frequently met from politicians, institutions and public opinion.
I tu napotykam na ogromny opór polityków, instytucji, opinii publicznej.
Englisha nation of fierce countenance, that shall not regard the person of the old, nor show favor to the young,
Naród srogi, który nie będzie miał względu na starego ani się nad dziecięciem zmiłuje;
EnglishSome of them are fierce; some of them are wrathful; some of them are tender; some of them are wise.
Niektóre z nich są srogie, niektóre z nich są gniewne, niektóre z nich są czułe, niektóre mądre.
EnglishEuropean, especially Italian, producers are experiencing fierce competition from new producers.
Producenci europejscy, a zwłaszcza włoscy, doświadczają ostrej konkurencji ze strony nowych producentów.
EnglishThe thwarting has been fierce, which is very bad news.
Udaremnianie to było dość zaciekłe, co jest bardzo złą informacją.
EnglishFrom American universities to Indian research, we are surrounded by fierce and growing competition.
Od amerykańskich uniwersytetów po badania w Indiach, konkurencja wokół nas jest coraz bardziej ostra.
EnglishInternational competition is hard and fierce.
Szczególnie że panuje bardzo silna i zacięta konkurencja międzynarodowa w tym zakresie.
EnglishThe roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, And the teeth of the young lions, are broken.
Ryk lwi, i głos lwicy, i zęby lwiąt wytrącają.
EnglishFor this gird you with sackcloth, lament and wail; for the fierce anger of Jehovah is not turned back from us.
Przetoż przepaście się worami, narzekajcie a kwilcie, bo nie jest odwrócony gniew zapalczywości Pańskiej od nas.
EnglishWe need the Council and the Commission to acknowledge what Martin Luther King called 'the fierce urgency of now'.
Rada i Komisja muszą przyjąć do wiadomości to, co Martin Luther King nazywał "palącą potrzebą teraźniejszości”.
EnglishThe sector is also subject, as we know, to fierce competition in Europe but also from Brazil and the US.
W sektorze tym również, jak wszyscy wiemy, mamy do czynienia z zaciekłą konkurencją w Europie, lecz również w Brazylii i USA.