EN feature
volume_up
{substantivo}

1. geral

feature (também: attribute, characteristic, mean, property)
This is the main feature of the Presidency's draft of the Stockholm Programme.
To główna cecha projektu programu sztokholmskiego autorstwa prezydencji.
A feature of a good multilingual policy would be to protect these languages.
Cechą dobrej polityki wielojęzyczności jest obrona tych języków.
In my opinion, this is a particular feature of this Parliament's intelligence.
Moim zdaniem to szczególna cecha inteligencji tego Parlamentu.
feature (também: article, item, paper)
Member of the Commission. - Madam President, Article 9 of the Treaty of Lisbon, to which you are referring, really defines the specific features of the European social economic model.
Artykuł 9 traktatu lizbońskiego, do którego Pani nawiązuje, rzeczywiście zawiera definicję specyficznych cech europejskiego modelu społeczno-ekonomicznego.
feature (também: reportage, reporting)
feature (também: characteristic, lineament)
volume_up
rys {m.}
And if we now compare the face of the statue, with the face of the musician, you see the very same features again.
Jeśli porównamy twarz posągu z twarzą muzyka, widzimy znów te same rysy.
feature (também: facility, function)
This feature is only available for Toolbar for Internet Explorer.
Ta funkcja jest dostępna tylko na pasku narzędzi Toolbar dla Internet Explorera.
This feature allows you to create meaningful, logical categories in your spreadsheets.
Ta funkcja umożliwia tworzenie w arkuszach kalkulacyjnych logicznych kategorii znaczeniowych.
This feature makes it easy to delete items one by one from your search history results.
Ta funkcja ułatwia wybiórcze usuwanie elementów z wyników historii wyszukiwania.

2. TI

To get the full functionality of the feature, make sure you have the latest version of your browser and that you have enabled JavaScript.
Aby uzyskać pełną funkcjonalność tej opcji, upewnij się, że masz najnowszą wersję używanej przeglądarki oraz że włączona jest obsługa skryptów JavaScript.
feature
These features are being evaluated for upcoming revisions.
Sprawdzamy możliwość dodania tych funkcji w następnych wersjach.
So, if we want to then, to our blueprint, add the first important feature, we want to add distributed foot contact.
Jeżeli chcemy więc do naszego projektu dodać pierwszą ważną cechę, musimy zapewnić rozszerzoną możliwość kontaktu z podłożem.
The guidelines at local and regional level will be dictated by the specific features of the area, with the opportunity available to generate immediate added value.
Podstawą dla wytycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym będą konkretne cechy danego obszaru, a towarzyszyć im będzie możliwość natychmiastowego generowania wartości dodanej.

Sinônimos (inglês) para "feature":

feature

Exemplos de uso para "feature" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis legislative package must also feature in the European Union's 2020 strategy.
Ten pakiet legislacyjny musi się również znaleźć w strategii Unii Europejskiej 2020.
EnglishThis strategic reporting exercise represents a new feature of cohesion policy.
Omawiana sprawozdawczość strategiczna stanowi nową cechę polityki spójności.
EnglishThey have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.
Mają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.
EnglishMoreover, young people feature in the five objectives of the Europe 2020 Strategy.
Młodzi ludzie pojawiają się jednak wśród pięciu celów strategii Europa 2020.
EnglishThe promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.
Promocja mobilności to kolejny element mocno podkreślany w celach programu.
EnglishThese two things feature in the reports that Parliament is currently debating.
Obie te sprawy znalazły się w sprawozdaniach, nad którymi obecnie debatuje Parlament.
EnglishThis is, unfortunately, a permanent feature of political reality in these two countries.
Jest to niestety stały fragment politycznej rzeczywistości w tych dwóch krajach.
EnglishI intend to make this a regular feature of the European Council meetings.
Mam zamiar uczynić ten punkt regularnym elementem szczytów Rady Europejskiej.
EnglishI think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
Za pozytywny aspekt uważam również podwyższenie opłat za przejazd w godzinach szczytu.
EnglishThere are three priority areas which must feature in EU 2020 without fail.
W strategii UE 2020 musimy bezwzględnie zawrzeć trzy obszary priorytetowe.
EnglishThe social dimension must again feature in the integrated guidelines.
Wymiar społeczny musi ponownie zostać uwzględniony w zintegrowanych wytycznych.
EnglishAnnual budgets also feature commitments, many of which remain unfulfilled.
Budżety roczne oznaczają również zobowiązania, z których wiele pozostaje niewypełnionych.
EnglishUnfortunately, Scotland does not as yet feature as an independent country on the scoreboard.
Niestety Szkocja nie jest jeszcze ujmowana w tablicy jako niezależne państwo.
EnglishThe second new feature is the introduction of a 'legislative footprint'.
Drugim nowym elementem jest wprowadzenie "legislacyjnego odcisku palca”.
English"So, Nelson, how would you like a nice water feature?" "Ahh, listen to me Mr.
"Nelson, czy chciałbyś nową fontannę?" "Posłuchaj mnie, Panie Titchmarsh".
EnglishThe main feature of the European market is the fragmentation that prevails at national level.
Główną cechę europejskiego rynku stanowi fragmentacja, typowa na szczeblu krajowym.
EnglishHowever, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.
Firefox oferuje jednak wbudowaną funkcję przeglądania z uwzględnieniem informacji o lokalizacji.
EnglishI just want to highlight one key feature of this system, which is the role of investment.
Chcę zwrócić waszą uwagę na jedną kluczową cechę tego systemu, którą jest rola inwestycji.
EnglishTo access this feature, click the My Places tab in Google Maps.
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, kliknij w Mapach Google kartę Moje miejsca.
EnglishAnother key feature of the proposed regulation is better protection of sensitive groups.
Innym kluczowym elementem proponowanego rozporządzenia jest lepsza ochrona wrażliwych grup.