Como se fala "facilities" em polonês

EN

"facilities" em polonês

EN facilities
volume_up
{plural}

facilities (também: improvements, conveniences, amenities)
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
We must succeed, however, and there is no doubt that good facilities for childcare are the way forward.
Musimy jednak osiągnąć sukces i nie ma wątpliwości, że sprawne udogodnienia w zakresie opieki nad dziećmi są tym, co posunie nas naprzód.
Privileges, immunities and facilities shall be accorded to officials and other servants of the Union solely in the interests of the Union.
Przywileje, immunitety i inne udogodnienia przyznaje się urzędnikom i innym pracownikom Unii wyłącznie w interesie Unii.

Sinônimos (inglês) para "facility":

facility

Exemplos de uso para "facilities" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe have information exchange systems and the facilities to deal with any problems.
Mamy systemy wymiany informacji i urządzenia pozwalające sprostać każdemu problemowi.
EnglishIn almost all EU countries pre-school facilities have been closing down in recent years.
Prawie w każdym państwie UE w ostatnich latach zamykano placówki przedszkolne.
EnglishThe aim is not to 'force' parents to send their children to these facilities.
Celem struktur opieki nad dziećmi nie jest "zmuszanie” rodziców by posyłali do nich dzieci.
EnglishLastly, the special private storage facilities must also be opened.
Po trzecie, należy otworzyć specjalne prywatne pomieszczenia do przechowywania.
EnglishPre-school facilities have been closing down because they are expensive to run.
Przedszkola są zamykane, ponieważ ich utrzymanie jest zbyt drogie.
EnglishMr President, I voted in favour of the report on microfinance facilities.
Panie przewodniczący! Głosowałam za sprawozdaniem w sprawie instrumentów mikrofinansowych.
EnglishFirst of all, we need to persist with facilities that bear risks.
Przede wszystkim musimy trwać przy instrumentach służących do ograniczania ryzyka.
EnglishAccess to funding is vital, along with the legal and administrative facilities.
Bardzo ważne znaczenie ma dostęp do środków finansowych oraz ułatwienia prawne i administracyjne.
EnglishIt provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.
Umowa przewiduje wspólne użytkowanie zakładów naprawczych i obiektów obsługi technicznej.
EnglishChildcare facilities also contribute to children's development, of course.
Struktury opieki nad dziećmi mają oczywiście również pozytywny wpływ na rozwój samych dzieci.
EnglishCombined heat and power facilities also involve expensive dual structures.
Elektrociepłownie również wymagają kosztownych podwójnych układów.
EnglishOn this point, I want to stress the importance of child care facilities.
Dlatego pragnę podkreślić, jak ważne są placówki opieki nad dziećmi.
Englishto have adequate time and facilities for the preparation of his defence;
posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony,
EnglishWaiting times for placing a child in these facilities are starting to grow.
Kolejki dzieci czekających na przyjęcie do takich placówek rosną.
EnglishMore than 100 megatons of this is stored in particularly insecure Russian facilities.
Z tego ponad 100 megaton jest przechowywanych w wyjątkowo źle zabezpieczonych obiektach w Rosji.
EnglishWomen must have access to support services, facilities and structures.
Kobietom należy umożliwić dostęp do usług wsparcia oraz odpowiednich udogodnień i struktur.
EnglishTwo or three experimental CCS facilities should be built on the territory of Poland immediately.
Na terenie Polski już teraz trzeba tworzyć dwie, trzy eksperymentalne instalacje CCS.
EnglishRegarding Mr Papanikolaou's question, basically we have two facilities.
Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Papanikolaou, to zasadniczo dysponujemy dwoma instrumentami.
EnglishState aid would allow these facilities to be retrofitted to ensure job security.
Pomoc państwa umożliwiłaby wyposażenie kopalń w nowy sprzęt, co zapewniłoby bezpieczeństwo zatrudnienia.
EnglishOf course, this requires there to be sufficient facilities nearby.
Oczywiście wymaga to istnienia w pobliżu odpowiedniej infrastruktury.