EN express
volume_up
{substantivo}

express (também: express letter)

Exemplos de uso para "express" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI would also like to express my thanks for the support I received for my amendments.
Chciałabym podziękować również za wsparcie zaproponowanych przeze mnie poprawek.
EnglishFor the reasons I have stated, I commend the rapporteur and express my agreement.
Z powyższych względów wyrażam uznanie dla sprawozdawcy i zgadzam się z nim.
EnglishPolitical opponents still do not have the right to express themselves freely.
Opozycja polityczna nadal nie ma prawa swobodnego wyrażania swoich poglądów.
EnglishI would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Chciałbym powiedzieć, że mam bezwzględne zaufanie do systemu nadzoru publicznego.
EnglishI would therefore like to express my sympathy with those who have lost family members.
Chciałbym więc wrazić współczucie dla tych, którzy stracili członków swoich rodzin.
EnglishI want to express my disappointment at the omission of this fundamental matter.
Wyrażam moje rozczarowanie z powodu pominięcia tego zasadniczego tematu.
EnglishMethicillin-resistant S. aureus very commonly express co-resistance to fluoroquinolones.
Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.
EnglishI therefore reserve the right to express a specific opinion at a later date.
Dlatego zastrzegam sobie prawo do wyrażenia ostatecznej opinii w późniejszym terminie.
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.
EnglishAnd I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.
I jedną z rzeczy nam wspólnych jest głęboka potrzeba wyrażania siebie.
EnglishAnyone who is in favour of a referendum is entitled to express this in this House.
Każdy, kto opowiada się za referendum, ma prawo ogłosić to w tej Izbie.
EnglishI too express my concern about the recent wave of attacks on Christians in Orissa.
Ja również wyrażam zaniepokojenie w związku z niedawnymi atakami na chrześcijan w Orisie.
EnglishOf course, this means that we have our own views and the courage to express them.
Oznacza to oczywiście, że mamy własne poglądy i odwagę, by je głosić.
EnglishWe express our solidarity with the peaceful Muslims in the Arab world.
Wyrażamy naszą solidarność z pokojowo nastawionymi muzułmanami w świecie arabskim.
EnglishSpecies resistant to other carbapenems do generally express co-resistance to doripenem.
Gatunki oporne na inne karbapenemy wykazują zwykle równocześnie oporność na dorypenem.
EnglishI express my opposition, my regret and my concern about what we are going to do.
Wyrażam swój sprzeciw, ubolewanie i zaniepokojenie w związku z tym, czego zamierzamy dokonać.
EnglishThat was the right approach to take and it had my express support at the time.
Przyjęte podejście jest właściwe i wówczas miało moje pełne poparcie.
EnglishI would like, in this Chamber, to express approval for the Greek Government.
Chciałbym, aby w tej sali zabrzmiały słowa uznania dla greckiego rządu.
EnglishIt is a democratic right to be able to express different political views.
Możliwość wyrażania różnych poglądów politycznych to demokratyczne prawo.
EnglishOn Friday, the Irish were the last nation to express a positive view on the Treaty of Lisbon.
W piątek Irlandczycy jako ostatni naród opowiedzieli się za traktatem lizbońskim.