EN enhancement
volume_up
{substantivo}

enhancement (também: amendment, betterment, boost, improvement)
Read about image enhancements on page four
Przeczytaj o funkcjach poprawy obrazu na stronie 4.
This enhancement in efficacy included loss of serum HCV (< 100 copies/ ml by PCR), improvement in hepatic inflammation, and normalisation of ALT, and was sustained when
Wzrost skuteczności obejmował zanik HCV w surowicy (< 100 kopii/ ml, określone metodą PCR), poprawę w postaci zmniejszenia t
This enhancement in efficacy included loss of serum HCV (< 100 copies/ ml by PCR), improvement in hepatic inflammation, and normalisation of ALT, and was sustained when
Wzrost skuteczności obejmował zanik HCV w surowicy (< 100 kopii/ ml, określone metodą PCR), poprawę w postaci zmniejszenia Pr
The enhancement of the Daphne programme dealing with violence against women is gratifying.
Z zadowoleniem należy przyjąć rozszerzenie programu Daphne, dotyczącego przemocy wobec kobiet.
enhancement (também: increase)
In addition, further enhancement of the EFSF resources can be achieved by cooperating even more closely with the IMF.
Możliwe jest także dodatkowe zwiększenie zasobów EFSF poprzez jeszcze bliższą współpracę z MFW.
enhancement (também: ascension, heave)
enhancement
enhancement

Sinônimos (inglês) para "enhancement":

enhancement
English

Exemplos de uso para "enhancement" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishTissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadograf.
Wzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadograf.
EnglishTissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadovist.
Wzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadovist.
EnglishNo enhancement of the systemic absorption of the individual active substances has been observed.
Nie zaobserwowano nasilenia wchłaniania ustrojowego poszczególnych substancji czynnych.
EnglishThis will allow the further enhancement of the ongoing dialogue between our respective institutions.
Umożliwi to dalsze wzmocnienie stałego dialogu pomiędzy naszymi instytucjami.
EnglishIndeed, we should all welcome this enhancement and diversification of global energy.
Tak naprawdę wszyscy powinniśmy przyjąć z zadowoleniem to rozwiązanie i dywersyfikację światowej energii.
EnglishThese studies also looked at left ventricle image enhancement.
W tych badaniach oceniano również wzmocnienie obrazu lewej komory.
EnglishPositive development may be possible, with an enhancement even of the proposer's language, for example.
Możliwy jest pozytywny rozwój zdarzeń, na przykład wręcz wzmocnienie języka wnioskodawcy.
EnglishA clear distinction must be made, then, between the manipulation and the enhancement of fundamental research.
Należy więc wyraźnie rozróżnić manipulację od wzmocnienia badań podstawowych.
EnglishThere is just one item on the agenda: the enhancement of European economic cooperation.
Porządek obrad obejmuje jedynie jeden punkt, którym jest zacieśnienie europejskiej współpracy gospodarczej.
EnglishAs far as I can see, all of you are users of this enhancement technology in this room, so that's a great thing.
Jak widać, wszyscy korzystacie z tej technologii, a zatem to dobra rzecz.
EnglishThe report emphasises the enhancement of the European Parliament's role in EU human rights policy.
Sprawozdanie podkreśla zwiększanie roli Parlamentu Europejskiego w polityce praw człowieka Unii Europejskiej.
EnglishACE inhibitors are contraindicated in HAE patients due to possible enhancement of bradykinin levels.
Inhibitory ACE są przeciwwskazane u pacjentów z HAE ze względu na możliwość zwiększania poziomu bradykininy.
EnglishIt's worth recalling that there are a lot of other modification technologies and enhancement technologies that we use.
Używamy wielu innych ulepszaczy i modyfikacji. ~~~ Używamy wielu innych ulepszaczy i modyfikacji.
EnglishNo synergistic enhancement of toxicity has been observed.
Nie stwierdzono działania synergistycznego.
EnglishSonoVue should only be used in patients where study without contrast enhancement is inconclusive.
Produkt SonoVue powinien być stosowany jedynie u pacjentów, u których badanie bez wzmocnienia obrazu nie jest rozstrzygające.
EnglishAnd they already are between therapy and enhancement, between treatment and prevention, between need and desire.
Już są zatarte - pomiędzy terapią i korygowaniem pomiędzy leczeniem i zapobieganiem, pomiędzy potrzebą a zachcianką.
EnglishThe enhancement of imaging starts 15 to 20 minutes after the start of the infusion, and lasts for about 4 hours.
Wzmocnienie obrazu rozpoczyna się 15 do 20 minut od rozpoczęcia wlewu dożylnego i utrzymuje się przez około 4 godziny.
EnglishLent EUR 250 million for capacity enhancement, they built new factories in Poland, Romania and Hungary.
Kiedy otrzymał 250 milionów euro kredytu na rozbudowę mocy produkcyjnych, wybudował nowe fabryki w Polsce, Rumunii i na Węgrzech.
EnglishWe respect the international agreements and arrangements, and would like to cooperate in their development and enhancement.
Szanujemy porozumienia i uzgodnienia międzynarodowe oraz żywimy wolę współpracy w celu ich rozwoju i doskonalenia.
EnglishOPTISON should only be used in patients where the study without contrast enhancement is inconclusive.
Produkt OPTISON należy stosować tylko u tych chorych, u których wynik badania bez zastosowania środka kontrastowego jest niejednoznaczny.