Como se fala "to enhance" em polonês

EN

"to enhance" em polonês

EN

to enhance [enhanced|enhanced] {verbo}

volume_up
1. geral
to enhance (também: to ameliorate, to boost)
The two committees, IMCO and COCOBU, worked closely together using the enhanced cooperation mechanism.
Dwie komisje, IMCO i COCOBU, ściśle współpracowały, stosując ulepszony system współdziałania.
Just recently, I also met with a number of egg producers, farmers who are currently in the process of changing to the enhanced cages.
Całkiem niedawno spotkałam się również z producentami jaj, rolnikami, którzy przechodzą obecnie na stosowanie ulepszonych klatek.
AXIS Q17 Network Cameras offer enhanced video motion detection, audio detection, active tampering alarm and Gatekeeper functionality.
Kamery sieciowe AXIS Q17 oferują ulepszoną wideo detekcję ruchu, audio detekcję, zabezpieczenie antysabotażowe oraz funkcję strażnika (gatekeeper).
2. Inglês Americano
Agents that may enhance the risk of haemorrhage should not be administered concomitantly with lP
Środków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku, nie należy podawać jednocześnie z fondaparynuksem.
Any agent which may enhance the risk of haemorrhage should be discontinued prior to initiation of desirudin therapy.
Przed rozpoczęciem leczenia desyrudyną należy zaprzestać podawania leków, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia.
The following agents may enhance the hypoglycaemic effect of nateglinide: angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI).
Następujące leki mogą zwiększać hipoglikemizujące działanie nateglinidu: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI).
On the contrary, I believe that security and freedom are two principles that enhance each other.
Jestem przekonany, że bezpieczeństwo i wolność to dwie zasady, które wzmacniają się wzajemnie.
By means of strengthening these safeguards, we hope to enhance the confidence of European citizens in European institutions.
Wzmacniając te zabezpieczenia, mamy nadzieję zwiększyć zaufanie obywateli europejskich do instytucji europejskich.
To maintain and enhance the euro’s integrity as a global currency, the ECB also manages, coordinates and funds  banknote research and development activities.
Aby chronić i wzmacniać wiarygodność euro jako waluty światowej, EBC zarządza, koordynuje i finansuje  działalność badawczo-rozwojową w zakresie banknotów.
Europe must invest in research to develop new products and services which will enhance the quality of citizens' lives.
Europa musi inwestować w innowacje, aby opracować nowe produkty i usługi, które poprawią jakość życia jej mieszkańców.
Such an approach enhances the effectiveness of sanctions and gives our policy credibility.
Takie podejście poprawia skuteczność sankcji i nadaje wiarygodności naszej polityce.
You want to lose weight in a way that enhances your health rather than the one that harms it.
Wolałbyś tracić wagę w sposób, który poprawia twoje zdrowie, zamiast w sposób, który je niszczy.
The economic growth of this region enhances the value of such agreements.
Wzrost gospodarczy tego regionu podnosi wartość takich umów.
Better sound enhances productivity and improves customer service.
Lepsza jakość dźwięku podnosi wydajność i poziom obsługi klienta.
It enhances the overall health of young Europeans.
Podnosi ogólny poziom zdrowia młodych Europejczyków.

Exemplos de uso para "to enhance" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEqually important, it will enhance the European perspective for the wider region.
Co równie ważne, rozszerzy ono perspektywę europejską w szerzej rozumianym regionie.
EnglishA reduction in energy consumption would enhance the competitiveness of our goods.
Ograniczenie zużycia energii zwiększyłoby konkurencyjność naszych towarów.
EnglishThis will improve working conditions on board and enhance transport safety.
Poprawi to warunki pracy na pokładzie, jak i bezpieczeństwo samego transportu.
EnglishI appreciate that there are women's movements working to enhance the dignity of women.
Cieszę się, że istnieją ruchy kobiet, które walczą o przywrócenie kobietom godności.
EnglishSuch a centre would enhance Europe technologically, including the coal industry.
Taki ośrodek wzmocni technologicznie Europę, w tym przemysł węglowy.
EnglishWe also need to enhance the Competition and Innovation Programme (CIP).
Musimy również wzmocnić program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).
EnglishThe second element needed in order to enhance efficiency is international cooperation.
Kolejnym elementem zwiększenia skuteczności tej agencji jest współpraca międzynarodowa.
EnglishThat is why there is also financial assistance to enhance trade capacity.
Dlatego przekazujemy pomoc finansową na pobudzenie potencjału handlowego.
EnglishHow can we enhance the effectiveness of the United Nations and our contribution to its work?
Jak możemy zwiększyć skuteczność działań ONZ i naszego własnego wkładu w tę pracę?
Englishanticoagulants: ibuprofen may increase the effect of anticoagulants and enhance the risk of
leki przeciwzakrzepowe: ibuprofen może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych i
EnglishThe purpose of the amending proposal is to simplify and enhance the procedures at EU level.
Celem wniosku zmieniającego jest uproszczenie i wzmocnienie procedur na szczeblu UE.
EnglishThe European Union needs to enhance its strategy for combating cybercrime.
Unia Europejska musi rozszerzyć strategię walki z cyberprzestępczością.
EnglishWe have to enhance and promote further activities aimed at climate change treatment.
Musimy wzmocnić i wspierać dalsze działania mające na celu uporanie się ze zmianami klimatu.
EnglishThis report can help to enhance the competitiveness of the car industry.
Sprawozdanie to pomaga wzmocnić konkurencyjność przemysłu samochodowego.
EnglishWe want to maintain a strong social state, which will also enhance our competitiveness.
Chcemy utrzymać mocne państwo socjalne, które zwiększy jednocześnie naszą konkurencyjność.
EnglishWe are committed to continuing to enhance transparency and openness.
Robimy wszystko, aby jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość i otwartość.
EnglishUse the icons in the formatting toolbar above the compose window to enhance your messages.
Aby wzbogacać wiadomości, używaj ikon na pasku narzędzi formatowania nad oknem tworzenia.
EnglishThis is the way forward in order to enhance global governance in this area.
To krok w kierunku poprawy globalnego zarządzania w tym obszarze.
EnglishThe Blue Card would enhance the mobility of trained workers from third countries in the EU.
Błękitna karta ułatwi wyszkolonym pracownikom z państw trzecich mobilność na obszarze UE.
EnglishThis is why we must enhance efforts to maintain a strong industrial base in Europe.
Dlatego powinniśmy zwiększyć wysiłki mające na celu utrzymanie w Europie mocnej bazy przemysłowej.