EN to embed
volume_up
[embedded|embedded] {verbo}

1. TI

to embed
volume_up
osadzać {v. imp.}

2. tecnologia

to embed (também: to set)
to embed (também: to set)
volume_up
wtapiać {v. imp.}

Exemplos de uso para "to embed" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is likely that the ad request or embed code is malformed.
Możliwe, że w żądaniu reklamy lub w kodzie osadzania występują nieprawidłowości.
EnglishYou'll be prompted to provide the URL of your spreadsheet to embed it.
Zostanie wyświetlony monit o podanie adresu URL arkusza kalkulacyjnego, który ma zostać osadzony.
EnglishThey can embed sensors and actuators right in the form itself.
Mogą zintegrować czujniki i napędy bezpośrednio w kształtce.
EnglishHere's how you can embed a presentation in a blog or website:
Oto jak umieścić prezentację w blogu lub witrynie:.
EnglishSecond, to avoid duplicating structures and embed this process into the institutional framework of the Union.
Po drugie, aby uniknąć powielania struktur i zakotwiczyć ten proces w ramach instytucjonalnych Unii.
EnglishAnd I had this idea: what if I could, in effect, virtually embed, and create a permeable relationship with the soldiers?
Zadałam sobie to pytanie: a jeśli w zasadzie mogłabym to zrobić? ~~~ Nawiązać więzy z żołnierzami?
EnglishWe must also embed the Lisbon Strategy.
Musimy również wprowadzić w życie strategię lizbońską.
EnglishCan we really embed robotics into every part?
Czy można to powiększyć i zastosować wszędzie?
EnglishYou can embed a simple map, a set of driving directions, a local search, or maps created by other users.
W swojej witrynie lub blogu może umieścić prostą mapę, wskazówki dojazdu, lokalne wyszukiwanie lub mapy utworzone przez innych użytkowników.
EnglishThree years ago, I got a phone call, based on an earlier film I had made, with an offer to embed the New Hampshire National Guard.
Trzy lata temu, odbyłam rozmowę telefoniczna nawiązująca do mojego poprzedniego filmu, z propozycja nakręcenia filmu o jednostce Gwardii Narodowej z New Hampshire.
EnglishIf we can achieve that, if we can embed such simplified procedures into the everyday lives of businessmen, we will be making clear progress.
Jeżeli uda się nam to osiągnąć, jeżeli zdołamy zakorzenić tego rodzaju uproszczone procedury w codziennym życiu przedsiębiorców, osiągniemy znaczący postęp.
EnglishThe tracking code is not limited to parsing links that you embed inemails or paid keywords, but also parses keyword information fromorganiclinks.
Kod śledzenia nie analizuje tylko linków osadzonych w e-mailach czy płatnych słów kluczowych, ale także informacje o słowach kluczowych z linków bezpłatnych.
EnglishOnce you’ve created your drawing, and have edited and shared it with others, you might want to insert it (embed it) in a Google document, for example.
Po utworzeniu rysunku, dokonaniu jego edycji i udostępnieniu go innym osobom może być pożądane wstawienie go (umieszczenie) na przykład w dokumencie Google.
EnglishIt would make sense to embed stuff like that in courses of study in modular form: technical Turkish, for example, for Turkish-speaking medical or law students.
Sensowne byłoby stworzenie dodatkowych możliwości kształcenia – na przykład nauki fachowego języka tureckiego dla tureckojęzycznych prawników lub lekarzy.
EnglishSo we will make sure we embed short-term measures to get Europe working again into our longer-term objectives, promoting jobs through sustainable growth.
Zapewnimy więc włączenie środków krótkofalowych, pozwalających Europie na ponowne działanie, do naszych celów długofalowych, promując miejsca pracy poprzez zrównoważony wzrost.
EnglishBut in fact, what the new economy really is is the marriage of those two, where we embed the information, and the digital nature of things into the material world.
De facto, to czym nowa ekonomia naprawdę jest to mariaż tych dwóch systemów, w których osadzamy informacje wprowadzając cyfrowy charakter rzeczy w nasz materialny świat.
EnglishPerhaps it is time now to abandon the hope that Western-style multiparty democracy can embed itself successfully in Pakistan, which has always been dominated by a tiny élite.
Być może jest już czas, aby porzucić nadzieje na zaistnienie w Pakistanie, w którym zawsze dominowała nieliczna elita, wielopartyjnej demokracji w zachodnim stylu.
EnglishIf you'd like to adjust the size of the map before you embed it, just click Customize and preview embedded map, select your preferred size, and take a look at the preview map.
Jeśli chcesz zmienić rozmiar mapy przed jej wbudowaniem, kliknij link Dostosuj wbudowaną mapę i wyświetl jej podgląd, wybierz preferowany rozmiar i wyświetl podgląd mapy.