Como se fala "ecumenical" em polonês

EN

"ecumenical" em polonês

EN ecumenical
volume_up
{adjetivo}

ecumenical (também: oecumenical)
The Ecumenical Patriarchate has limited rights to train clergy and freely elect the Ecumenical Patriarch.
Patriarchat ekumeniczny ma ograniczone prawa w zakresie kształcenia kleru i swobodnego wyboru patriarchy.
This is the deeper reason that the Church Fathers and the Councils have given it the name 'Ecumenical'.
To jest ten głębszy powód, dlaczego ojcowie Kościoła i sobory nadały mu nazwę "ekumeniczny”.
The Ecumenical Patriarchate has sailed across the waves of these centuries, navigating the storms and the doldrums of history.
Patriarchat ekumeniczny przepłynął fale tych stuleci, odnajdując drogę mimo burz i równikowych cisz historii.

Sinônimos (inglês) para "ecumenical":

ecumenical

Exemplos de uso para "ecumenical" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe ITS Group had nominated a candidate too, the Ecumenical Patriarch of Constantinople.
Grupa ITS także nominowała swego kandydata, ekumenicznego patriarchę Konstantynopola.
EnglishSubject: Ecumenical nature of the Patriarchate of Constantinople
Dotyczy: Ekumenicznego charakteru patriarchatu Konstantynopola
EnglishA good example is the European Ecumenical Assembly taking place these days in Sibiu, Romania.
Dobrym przykładem jest Europejskie Stowarzyszenie Ekumeniczne odbywające się obecnie w Sibiu w Rumunii.
EnglishThe recent Supreme Court ruling on the Ecumenical Patriarchate is also an issue of concern.
Niepokojącą kwestią jest także niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Patriarchatu Ekumenicznego.
EnglishFormal sitting - Ecumenical Patriarch Bartholomew
Uroczyste posiedzenie - wizyta ekumenicznego patriarchy Bartłomieja
EnglishIn line with this, it is essential to repeal Article 301 of the Criminal Code and respond firmly to the Ecumenical Patriarchate's requests.
Zgodnie z tym konieczne jest uchylenie art. 301 kodeksu karnego i stanowcza reakcja na wnioski Patriarchatu Ekumenicznego.
EnglishThe Foreign Minister, for example, has expressly ruled out recognition by the Turkish Government of the ecumenical nature of the Patriarchate of Constantinople.
Na przykład, minister spraw zagranicznych jednoznacznie wykluczył możliwość uznania przez rząd turecki ekumenicznego charakteru patriarchatu Konstantynopola.
EnglishThe specific problems facing the Orthodox Patriarchate, in particular the use of the ecclesiastical title of Ecumenical Patriarch, must also be examined in that context.
Szczególne problemy patriarchatu prawosławnego, w szczególności zaś korzystanie z tytułu patriarchy ekumenicznego, należy również rozważać w tym kontekście.
EnglishI would therefore request that you also consider extending an invitation to Ecumenical Patriarch Bartholomaios as part of this Year of Intercultural Dialogue.
Zwracam się zatem do pana o rozważenie zaproszenia w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I.
EnglishFurthermore, Turkish officials have been prohibited from attending a reception given by the Patriarchate of Constantinople because the invitation refers to the Patriarch as ecumenical.
Co więcej, przedstawicielom Turcji zakazano udziału w przyjęciu wydanym przez patriarchat Konstantynopola, ponieważ w zaproszeniu określono patriarchę mianem ekumenicznego.
EnglishJust take the supposed unavailability of resources for renovating Christian churches in Turkey, or the difficulties surrounding the succession of the Ecumenical Patriarch of Constantinople.
Weźmy na przykład domniemany brak środków na renowację chrześcijańskich kościołów w Turcji lub trudności towarzyszące sukcesji ekumenicznego patriarchy Konstantynopola.