Como se fala "ecosystem" em polonês

EN

"ecosystem" em polonês

EN ecosystem
volume_up
{substantivo}

ecosystem
And when that ecosystem collapses, it could take a major ecosystem with it, like our atmosphere.
I kiedy ten ekosystem upada, może pociągnąć za sobą główny ekosystem, taki jak nasza atmosfera.
And Siftables are an example of a new ecosystem of tools for manipulating digital information.
Siftable to ekosystem narzędzi manipulacji informacją cyfrową.
This is similar to having the Sun shining on the Earth, driving photosynthesis, driving the ecosystem.
Podobnie jak Słońce świecące na Ziemi, zasilające fotosyntezę, zasilające ekosystem.
ecosystem

Exemplos de uso para "ecosystem" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
Teraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
EnglishCFP and the ecosystem approach to fisheries management (short presentation)
WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (krótka prezentacja)
EnglishSo the principle of this object is to create an ecosystem called aquaponics.
Podstawą tego przedmiotu jest stworzenie ekosystemu zwanego "aquaponics."
EnglishSo rainfall cycle and water regulation by rainforests at an ecosystem level.
Regulacja gospodarki wodnej przez lasy deszczowe na poziomie ekosystemów.
EnglishI should, however, like to stress the point on the ecosystem approach to maritime policy.
Chciałbym mimo tego zwrócić uwagę na kwestię podejścia ekosystemowego do polityki morskiej.
EnglishThey are nature's service providers that keep our ecosystem running.
Spełniają one te funkcje naszej przyrody, które podtrzymują działanie naszych ekosystemów.
EnglishIt is essential to observe the precautionary principle and the principle of ecosystem management.
Istotne jest przestrzeganie zasady ostrożnościowej oraz zasady zarządzania ekosystemem.
EnglishThe Commission clearly recognises the importance that bees play in the EU's ecology and its ecosystem.
Komisja w pełni uznaje znaczenie pszczół w ekologii Europy i jej ekosystemie.
EnglishThey can also be harmful to the environment after entering the ecosystem.
Mogą także niszczyć środowisko po dostaniu się do ekosystemu.
EnglishThe problem is that the Baltic Sea needs a healthy ecosystem.
Problem polega na tym, że Morze Bałtyckie potrzebuje zdrowego ekosystemu.
EnglishAnd it turns out that Manhattan had 55 different ecosystem types.
Okazało się, że na Manhattanie istniało 55 różnych typów ekosystemów.
EnglishSo what can they do about this remaining water footprint that can have serious effects on the ecosystem?
Co więc mogą oni zrobić z pozostałym zużyciem które ma znaczący wpływ na ekosystemy?
EnglishIn addition to being a key catch, cod is also vital to the proper functioning of the ecosystem.
Poza kluczowym znaczeniem dorsz jest także niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.
EnglishIf biodiversity declines, the absorptive capacity of the planetary ecosystem will decline as well.
Spadek różnorodności biologicznej powoduje też zmniejszenie zdolności absorpcyjnych ekosystemu planety.
EnglishThe compromise text also takes account of the issue of bees and of their crucial role in the ecosystem.
Kompromisowy tekst uwzględnia także kwestie ochrony pszczół i istotnej roli pszczół w ekosystemie.
EnglishThis threatens the marine ecosystem and edible fish stocks.
Zagraża to ekosystemowi morskiemu i zasobom jadalnych ryb.
EnglishEvery language is an old-growth forest of the mind, a watershed, a thought, an ecosystem of spiritual possibilities.
Każdy język jest starym lasem umysłu, przełomem, myślą, ekosystemem możliwości duchowych.
EnglishForests provide both resources and ecosystem functions.
Lasy zapewniają zarówno zasoby, jak i funkcje ekosystemowe.
EnglishThey're the veins of the ecosystem, and they're often empty veins.
Są żyłami ekosystemu, niestety często pustymi.
EnglishAnd I want people to understand and get the concept that, if we lose ice, we stand to lose an entire ecosystem.
Chcę, żeby ludzie zrozumieli, pojęli, że jeśli utracimy lód, ryzykujemy utratę całego ekosystemu.