Como se fala "economists" em polonês

EN

"economists" em polonês

EN economists
volume_up
{plural}

economists
Economists use mathematical models to highlight the value of housework.
Do podkreślenia wartości prac domowych ekonomiści wykorzystują modele matematyczne.
Economists and entrepreneurs are pushing for privatisation and liberalisation of the Iranian economy.
Ekonomiści i przedsiębiorcy dążą do prywatyzacji i liberalizacji irańskiej gospodarki.
And then it will have what economists call external effects on a local economy.
Nastąpi wtedy coś, co ekonomiści nazywają efektami zewnętrznymi na lokalną gospodarkę.

Sinônimos (inglês) para "economist":

economist

Exemplos de uso para "economists" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThese findings by the economists and the academics are quite surprising to me.
Te ustalenia ekonomistów i akademików są dla mnie sporym zaskoczeniem.
EnglishSo we have three of world's top economists write about climate change.
Trzech z najlepszych światowych ekonomistów pisało o zmianach klimatycznych.
EnglishJust in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
W samą porę pojawił się tam zespół ekonomistów i zaproponował: „Spróbujmy urządzić przetarg.
EnglishYou know, these economists, they love money, they want more and more of it, they want it to grow.
Znacie ekonomistów, kochają pieniądze i wciąż chcą więcej, chcą by rozmnażały się.
EnglishWe got 30 of the world's best economists, three in each area.
Zebraliśmy 30 najlepszych na świecie ekonomistów, po trzech z każdej dziedziny.
EnglishMore and more economists are of the opinion that an expansive finance policy should be pursued.
Coraz więcej ekonomistów jest zdania, że należy prowadzić kosztowną politykę finansową.
EnglishWe do not only hire economists or people who have studied finance.
Zatrudniamy nie tylko ekonomistów czy osoby, które studiowały finanse.
EnglishOver 20,000 economists whose job it is, competitive entry to get there, couldn't see what was happening.
Ponad 20 tys. ekonomistów, do których zadań to należy, nie widziało, co nadchodzi.
EnglishAt the same time, its moral aspects need also to be noted, and this has been pointed out by many economists.
Trzeba jednak dostrzec aspekty moralne. Zwraca na to uwagę wielu ekonomistów.
EnglishIt's coming from the economists imposing their mechanistic thinking on the science.
Prawdę mówiąc, po prostu nie wiemy, kiedy powodowane przez nas ocieplenie zostanie zahamowane przez sprzężenia zwrotne.
EnglishAs predicted by economists, 2009 was the most difficult for crisis-hit Member States.
Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, rok 2009 okazał się być najtrudniejszy dla dotkniętych kryzysem państw członkowskich.
EnglishAnd one of the things we wondered -- I'm sure some of you out there are economists, and you know all about supply and demand.
Myśleliśmy nad tym, jak użytecznie wykorzystać tę zdolność do kontrolowania metabolizmu.
EnglishAlready in Greece, the debate by distinguished economists at international level and the markets has taken off again.
W Grecji znów rozpoczęły się dyskusje wśród najznamienitszych ekonomistów międzynarodowego szczebla.
EnglishSo a lot of economists look at declining population and expect to see stagnation, maybe depression.
Dlatego też wielu ekonomistów spogląda na spadek liczby ludności i oczekuje pojawienia się stagnacji, a nawet depresji.
EnglishAnd economists have actually started worrying about that.
EnglishWe have here clear evidence that predictions and visions from experienced economists often do not come to fruition.
Otrzymaliśmy dzięki temu wyraźny dowód, że często przewidywania i wizje doświadczonych ekonomistów nie spełniają się.
EnglishYou know, when you ask the world's best economists, you inevitably end up asking old, white American men.
No wiecie, gdy pytacie o coś najlepszych ekonomistów świata, to nieuchronnie okazuje się, że pytacie starych, białych mężczyzn z USA.
EnglishOne of the economists said, Ignacio, that this is probably the best trade agreement that both parties could ever have agreed.
Ignacio - powinieneś wiedzieć, że jeden z ekonomistów powiedział, iż to zapewne najlepsza umowa handlowa, jaką mogły wynegocjować obydwie strony.
EnglishIt is unfolding against the backdrop of a new currency war, caused by the risk of a double-dip recession, in the words of our economists.
Kryzys rozwija się na tle nowej wojny o walutę, wywołanej ryzykiem "drugiego dna recesji”, że posłużę się słowami naszych ekonomistów.
EnglishBut I'm going to use tools and ideas that are familiar to economists to think about a problem that's more traditionally part of public health and epidemiology.
Użyję narzędzi i pomysłów znanych ekonomistom by rozważyć problem zwykle zaliczany do zdrowia publicznego i epidemiologii.