Como se fala "economies" em polonês

EN

"economies" em polonês

EN economies
volume_up
{plural}

economies
Together, our economies account for half of the global economy.
Nasze gospodarki składają się łącznie na połowę gospodarki świata.
They are emerging economies, industrialised countries and very self-aware.
To gospodarki wschodzące, kraje uprzemysłowione, bardzo świadome swej pozycji.
The economies of developing countries are increasingly becoming knowledge-based economies.
Gospodarki krajów rozwijających są w coraz większym stopniu gospodarkami opartymi na wiedzy.

Sinônimos (inglês) para "economy":

economy

Exemplos de uso para "economies" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe interdependence between the economies of the area is now greater than ever.
Zależność pomiędzy gospodarkami w tej strefie jest większa niż kiedykolwiek.
EnglishStimulation of this may bring benefits to farmers, consumers and whole economies.
Jej pobudzenie może dać korzyści rolnikom, konsumentom i całym gospodarkom.
EnglishAll the EU Member States face having to make huge fiscal efforts and economies.
Wszystkie państwa członkowskie UE muszą ponosić ogromny wysiłek fiskalny i oszczędzać.
EnglishToday, this is particularly affecting countries that have relatively weak economies.
Aktualnie ucierpiały przede wszystkim państwa o stosunkowo słabej gospodarce.
EnglishAnd what we know now is this has huge impact on economies, which I'll talk about later.
Teraz wiemy, że ten fakt ma ogromny wpływ na ekonomię, o której powiem później.
EnglishThis is not the time to withdraw support measures for state economies and companies.
Nie czas wycofywać środki wsparcia dla gospodarek krajów i przedsiębiorstw.
EnglishThe crisis in recent years has sorely tried most of the advanced economies.
Kryzys ostatnich lat boleśnie doświadczył większość gospodarek rozwiniętych.
EnglishFor instance, tourism and recreation can be important drivers of rural economies.
Na przykład turystyka i rekreacja mogą być ważnymi motorami rozwoju gospodarek wiejskich.
EnglishIn modern economies, innovation accounts for 70-80% of annual GDP growth.
W nowoczesnych gospodarkach innowacje stanowią 70-80% wzrostu PKB w ujęciu rocznym.
EnglishWe must protect our economies from piratical and slave-labour economies.
Musimy się bronić przed pirackimi gospodarkami napędzanymi pracą niewolniczą.
EnglishIroning out our differences will make an important contribution to both economies.
Przezwyciężenie naszych różnic będzie ważnym wkładem do obu gospodarek.
EnglishInterdependence among economies shows the need for cohesion and ensuring [...]
Wzajemne zależności między gospodarkami wskazują na potrzebę spójności i zapewnienia [...]
EnglishThere's a discrepancy in what's happening today in the emerging economies.
Jest pewne rozdarcie w tym co dzieje się w rozwijających się gospodarkach.
English. - (SV) Trade in services has today become a necessity for all economies.
na piśmie. - (SV) Handel usługami stał się dziś koniecznością dla większości gospodarek.
EnglishYet the United States and the emerging economies, too, must put their hands in their pockets.
Mimo to Stany Zjednoczone i kraje wschodzące również muszą sięgnąć do kieszeni.
EnglishThe agricultural sector still plays a strategic role today in our societies and economies.
Sektor rolny odgrywa dziś strategiczną rolę w naszych społeczeństwach i gospodarkach.
EnglishThe arguments about price stability, protection of economies, etc., have proved to be a sham.
Argumenty dotyczące stabilności cen, ochrony gospodarek itp. okazały się fałszywe.
EnglishProtecting our economies or national agriculture is not a byword for protectionism.
Ochrona naszych gospodarek czy krajowych sektorów rolnych nie jest synonimem protekcjonizmu.
EnglishIn national economies across Europe, we have austerity measures and budget cuts.
W gospodarkach narodowych w całej Europie mamy surowe środki oszczędnościowe i cięcia budżetowe.
EnglishThe first is the growth in global demand, especially among the main emerging economies.
Pierwszą z nich jest wzrost globalnego popytu, szczególnie wśród wschodzących gospodarek.