Como se fala "congregation" em polonês

EN

"congregation" em polonês

EN congregation
volume_up
{substantivo}

1. geral

congregation (também: assemblage, assembly, gathering, meeting)

2. religião

congregation
volume_up
kongregacja {f.}

Sinônimos (inglês) para "congregation":

congregation

Exemplos de uso para "congregation" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishLet Jehovah, the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation,
Niech opatrzy Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, mężem godnym to zgromadzenie;
EnglishGet you up from among this congregation, that I may consume them in a moment.
Wynijdźcie z pośrodku zgromadzenia tego, a wytracę je w okamgnieniu; i upadli na oblicza swoje.
EnglishHow long [shall I bear] with this evil congregation, that murmur against me?
I dokądże znosić mam ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie?
EnglishSeparate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment.
Odłączcie się z pośrodku zebrania tego, abym je nagle zatracił.
EnglishThe building supervisor hired Steven as a member of our congregation.
Zarządca budynku zatrudnił Stevena jako członka naszej wspólnoty.
EnglishHe said that you only have the congregation for one short hour a week.
Powiedział, że dla parafii jest tylko jedna godzina w tygodniu.
EnglishSpeak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram.
Rzecz do zgromadzenia, a mów: Odstąpcie od namiotu Korego, Datana i Abirona.
EnglishFurthermore, there are churches which do not address the issues of contraception to their congregation.
Co więcej, są kościoły, które nie poruszają sprawy antykoncepcji wśród swoich wiernych.
EnglishTherefore the wicked shall not stand in the judgment, Nor sinners in the congregation of the righteous.
Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
EnglishWho here, in this congregation, listening to this discourse... will soon be visited by this covenant of darkness?
Kto z was parafian słuchał kazania... niebawem może znaleźć się w ciemnościach.
EnglishI will give thanks unto Jehovah with my whole heart, In the council of the upright, and in the congregation.
Będę wysławiał Pana całem sercem w radzie szczerych, i w zgromadzeniu.
EnglishAnd there was no water for the congregation: and they assembled themselves together against Moses and against Aaron.
A gdy lud nie miał wody, zebrali się przeciw Mojżeszowi, i przeciw Aaronowi.
EnglishAnd Moses did as Jehovah commanded: and they went up into mount Hor in the sight of all the congregation.
I uczynił Mojżesz, jako rozkazał Pan; i wstąpili na górę Hor przed oczyma wszystkiego zgromadzenia.
EnglishThy congregation dwelt therein: Thou, O God, didst prepare of thy goodness for the poor.
Deszcz obfity spuszczałeś hojnie, o Boże
EnglishAnd Moses, and Eleazar the priest, and all the princes of the congregation, went forth to meet them without the camp.
I wyszli Mojżesz i Eleazar kapłan, i wszystkie książęta zgromadzenia przeciwko nim przed obóz.
EnglishThe Parliament demanded an increase of 6%, which was ludicrous and showed that this congregation was out of touch.
Parlament zażądał wzrostu o 6 %, co było śmieszne i pokazało, że to zgromadzenie nie miało wyczucia.
EnglishAnd when they shall blow them, all the congregation shall gather themselves unto thee at the door of the tent of meeting.
A gdy zatrąbią w nie, tedy się do ciebie zbieży wszystek lud ku drzwiom namiotu zgromadzenia.
Englishand set him before Eleazar the priest, and before all the congregation; and give him a charge in their sight.
I postaw go przed Eleazarem kapłanem, i przed wszystkiem zgromadzeniem, a dasz mu naukę przed oczyma ich;
EnglishTherefore hear, ye nations, and know, O congregation, what is among them.
EnglishAnd they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron, and unto all the congregation.
I przywiedli go, którzy go znaleźli zbierającego drwa, przed Mojżesza, i przed Aarona, i przed wszystko zgromadzenie.