Como se fala "to conceal" em polonês

EN

"to conceal" em polonês

EN to conceal
volume_up
[concealed|concealed] {verbo}

to conceal (também: to cache)
volume_up
ukryć {v.p.}
We cannot conceal, though, that there have been significant differences in the negotiation of the package.
Nie da się jednak ukryć, że podczas negocjacji nad pakietem ujawniły się znaczące różnice.
In order to conceal their connivance with such an unacceptable situation, some are saying that it could be worse.
Chcąc ukryć swoje ciche przyzwolenie na tę niedopuszczalną sytuację, niektórzy mówią, że może być gorzej.
There is the approach taken by those who are trying to conceal the actual situation from the citizens of a country.
Po pierwsze, mamy podejście tych, którzy usiłują ukryć prawdziwą sytuację przed obywatelami swojego kraju.
We therefore have an historical responsibility that we cannot, under any circumstances, conceal.
Dlatego jesteśmy odpowiedzialni wobec historii i w żadnym wypadku nie wolno nam tego ukrywać.
I will not conceal the fact that I consider the opening of accession negotiations with Turkey to be in itself a fundamental mistake.
Nie będę ukrywać faktu, że uważam otwarcie negocjacji akcesyjnych z Turcją za fundamentalny błąd sam w sobie.
Mr President, I will not conceal the fact that I am disappointed by both the statements we have heard.
Panie Przewodniczący! Nie ukrywam, że jestem rozczarowany oboma oświadczeniami, które słyszeliśmy.
to conceal (também: to cover over, to cover in)
The restoration work will also resurrect certain construction elements that have been concealed over time.
Prace konserwatorskie odsłonią także pewne elementy konstrukcyjne, dotychczas zakryte.
But they understood not this saying, and it was concealed from them, that they should not perceive it; and they were afraid to ask him about this saying.
Lecz oni nie rozumieli słowa tego, i było zakryte od nich, że go pojąć nie mogli, i nie śmieli go pytać o to słowo.
For mine eyes are upon all their ways; they are not hid from my face, neither is their iniquity concealed from mine eyes.
Oczy moje patrzą na wszystkie drogi ich; nie są utajone przed obliczem mojem, ani jest zakryta nieprawość ich przed oczyma mojemi.
to conceal (também: to belie, to cloak)
volume_up
skryć {v.p.}
to conceal (também: to mask, to camouflage)
That is why the report deals in obfuscations and omissions, in an attempt to conceal the real content and consequences of the proposed EU Treaty.
To właśnie dlatego w sprawozdaniu tyle rzeczy ukryto i przemilczano, próbując zamaskować prawdziwą treść i konsekwencje traktatu lizbońskiego.
to conceal (também: to cover, to block out)
to conceal
volume_up
taić {v. imp.}
to conceal (também: to mask, to camouflage)
'He who conceals trouble only makes it worse,' warned the illustrious Hungarian poet Gyula Illyés.
"Ten, który maskuje problemy, tylko je pogarsza”, ostrzegał wybitny węgierski poeta Gyula Illyés.
Agreements between undertakings - on supporting research programmes, for example - can conceal a restrictive trade practice designed to eliminate a rival.
Umowy między przedsiębiorstwami - przykładowo w sprawie wspierania programów badawczych - mogą maskować ostrą praktykę handlową ukierunkowaną na wyeliminowanie przeciwnika.
in writing. - (EL) The Community Strategy 2007-2012 on Health and Safety at Work does not deal with the actual causes of accidents and conceals the irresponsibility of capital.
na piśmie. (EL) Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 nie zajmuje się aktualnymi przyczynami wypadków i maskuje brak odpowiedzialności za kapitał.

Exemplos de uso para "to conceal" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThat shows the enormous impact that the apparent innocuousness of such changes can conceal.
Pokazuje to ogromne znaczenie, jakie może kryć się pod pozorną błahością tych zmian.
English(CS) It is always deceptive to compare numbers which conceal the fate of individual human beings.
(CS) Zawsze złudne jest porównywanie liczb, za którymi kryje się los pojedynczych ludzi.
EnglishI will teach you concerning the hand of God; That which is with the Almighty will I not conceal.
Uczę was, będąc w ręce Bożej, a jako idę z Wszechmocnym, nie taję.
EnglishWill he conceal his money or his assets, perhaps at an even later hour than our debate this evening?
Czy ukryje swoje pieniądze lub aktywa? Może nawet w późniejszym czasie niż nasza wieczorna debata?
EnglishMr President, I will not conceal the fact that I am disappointed by both the statements we have heard.
Panie Przewodniczący! Nie ukrywam, że jestem rozczarowany oboma oświadczeniami, które słyszeliśmy.
EnglishThese statements, as we know, conceal a bloody repression.
Te oświadczenia, jak wiemy, przemilczają krwawą represję.
EnglishThe resolutions by the political forces of capital conceal the causes and character of the capitalist crisis.
Rezolucje przyjmowane przez siły polityczne kapitalistów skrywają przyczyny i naturę obecnego kryzysu kapitalizmu.
EnglishIt is a big mistake to conceal such information under the pretext that its disclosure will damage the prestige of the EU.
Skrywanie tych informacji pod pretekstem, że mówienie o nich obniży prestiż Unii jest poważnym błędem.
EnglishNo propaganda exists which can conceal the neoliberal, federalist and militarist content of this Treaty project.
Nie ma takiej propagandy, która ukryłaby neoliberalną, federalistyczną oraz militarystyczną treść tego traktatu.
EnglishThese figures often conceal a lot of suffering.
Za tymi liczbami kryje się ogrom cierpienia.
EnglishA new tax would only serve to conceal governments' inability to reduce expenditure, and not have the desired effect.
Nowy podatek posłuży tylko do maskowania niezdolności rządów do ograniczenia wydatków i nie przyniesie pożądanych rezultatów.
EnglishThis is a commendable initiative: small-scale measures often conceal major results, and this is one such case.
Jest to inicjatywa godna pochwały. Środki o małej skali przynoszą często znaczne skutki i jest to jeden z takich właśnie przypadków.
EnglishThis is not acceptable because, as you know, transhipments have been used in the past to conceal illegal catches.
Nie można się na to zgodzić, ponieważ, jak państwo wiedzą, w przeszłości przeładunki stosowano w celu zatajenia nielegalnych połowów.
Englishthou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him:
Nie pozwolisz mu, ani go usłuchasz, ani mu folgować będzie oko twoje, ani się zmiłujesz nad nim, ani go utaisz;
EnglishThey will have to carry out a comprehensive assessment of any risks that a toy could conceal, regardless of where the toy is produced.
Będą musieli przeprowadzić wszechstronną ocenę każdego ryzyka jakie zabawka może skrywać, niezależnie od kraju produkcji zabawki.
EnglishThis diversion is designed to conceal their subjugation to imperialist aims and the appointment of the EU, the USA and NATO as arbiters.
Ta dywersyjna strategia ma na celu ukrycie ich podporządkowania imperialistycznym celom i wyznaczenia UE, USA i NATO jako sędziów.
EnglishLadies and gentlemen, we must not allow ourselves to be seduced by sweet talk used as a smokescreen to conceal ruthless and inhumane right-wing policies.
Koleżanki i Koledzy, nie dajmy się omamić słodkim słówkom, które skrywają bezwzględną, odczłowieczoną politykę prawicy.
EnglishFaced with evidence of the depth of the capitalist crisis (in its policies), the EP has failed to conceal the true situation.
W świetle dowodów wskazujących na głębię kapitalistycznego kryzysu (w swojej polityce), Parlamentowi Europejskiemu nie udało się zataić prawdziwej sytuacji.
EnglishTo close, I will not conceal from you the fact that, as far as public procurement is concerned, I was hoping for a more daring, a more courageous stand.
Na zakończenie nie będę przed państwem ukrywał, że jeśli chodzi o zamówienia publiczne miałem nadzieję na podejście odważniejsze, śmielsze.
EnglishIn my opinion, the Hungarian community is exploiting this cause in an attempt to conceal growing extremism and the murder of Roma people in Hungary.
Moim zdaniem społeczność węgierska wykorzystuje tę sprawę, by odwrócić uwagę od narastających skrajnych nastrojów oraz mordów ludności romskiej na Węgrzech.