Como se fala "bureau" em polonês

EN

"bureau" em polonês

volume_up
bureau {subst.}
PL

"buc" em inglês

EN bureau
volume_up
{substantivo}

bureau (também: cabinet, office)
And then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.
Please ensure that the Bureau does not allow it to happen again.
Proszę zadbać o to, aby biuro nie pozwoliło na powtórzenie tej sytuacji.
The Bureau considered the matter yesterday.
Biuro rozpatrzyło tę sprawę w dniu wczorajszym.
bureau (também: agency, news agency, office)
And the Government Research Bureau brought representatives together and told them that this is something that has to be done.
Więc rządowa agencja ds. rozwoju zgromadziła przedstawicieli firm i powiedziała, że coś trzeba z tym zrobić. ~~~ I zrobili.
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Jednym z powodów jest to, że sieci informacyjne zredukowały o połowę liczbę swych zagranicznych agencji informacyjnych.
Many other information sources exist at national level, such as automobile clubs, motor insurance bureaux, claims settlement agencies and others.
Na szczeblu krajowym istnieje wiele innych źródeł informacji, takich jak organizacje motoryzacyjne, biura ubezpieczeń komunikacyjnych, agencje pomagające w dochodzeniu roszczeń i inne.
bureau (também: agency, department, institution, office)
Urząd Dozoru Technicznego

Exemplos de uso para "bureau" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Byłbym wdzięczny, gdyby Prezydium udzieliło informacji na temat koniecznych środków.
EnglishI understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Jak rozumiem nie było w tej sprawie głosowania ani decyzji Biura, co jest dziwne.
EnglishThe Police Department and the Public Security Bureau are required to keep [...]
w celu identyfikacji twarzy osób przechodzących przez drzwi monitorowane przez kamerę.
EnglishHe works on mostly music videos and commercials with his company, The Directors Bureau.
On i jego firma, The Directors Bureau, zajmują się głównie wideoklipami i reklamą.
EnglishPlease could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Czy zatem moglibyśmy ustalić z Prezydium, jak można ten czas zagwarantować?
EnglishThe Bureau has decided that we must learn the lessons of this unfortunate incident.
Prezydium podjęło decyzję, że musimy wyciągnąć wnioski z tego niefortunnego zdarzenia.
EnglishThis morning I called an emergency meeting of the Bureau to discuss the situation.
Dziś rano zwołałem nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Parlamentu, aby omówić tę sytuację.
EnglishYour comments will be passed on to the Bureau meeting this afternoon.
Pańskie uwagi zostaną przekazane na posiedzenie Prezydium dzisiaj po południu.
EnglishI believe that the initial suggestion of 5.2% made by the Bureau was far too high.
Uważam, że pierwotna sugestia Prezydium przewidująca wzrost o 5,2 % była zbyt daleko idąca.
EnglishI will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
Przedstawię tę kwestię Prezydium, ponieważ wymaga ona wyjaśnienia.
EnglishThe Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
Prezydium mogłoby łaskawie nie sprawiać posłom kłopotów z tego powodu.
EnglishI will raise this issue with the Bureau and the Conference of Presidents.
Poruszę tę kwestię w rozmowach z Biurem i Konferencją Przewodniczących.
EnglishIt is not the right approach to have the Bureau developing various new ideas and new projects.
To nie jest dobry pomysł, żeby Prezydium opracowywało nowe pomysły i projekty.
EnglishThis has been controversial and discussed this morning in the enlarged Bureau.
Jest to kontrowersyjna decyzja, która była omawiana dziś na posiedzeniu poszerzonego prezydium.
EnglishWill we soon see a requirement for employers and jobseekers to consult an EU bureau?
Czy niedługo pracodawcy i osoby szukające pracy będą zobowiązane konsultować się z biurem UE?
EnglishI would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Chciałbym poprosić Prezydium o znalezienie polubownego rozwiązania kwestii koordynatorów.
EnglishWe will consider what you had to say in the next meeting of the Bureau.
Na następnym posiedzeniu Prezydium rozważymy, co pan poseł powiedział.
EnglishOn Monday evening we had a meeting of the Bureau, and we will have another meeting today.
W poniedziałek wieczór odbyliśmy spotkanie Biura, a dzisiaj będziemy mieć kolejne spotkanie.
EnglishIt was a written request submitted to the Bureau of the European Parliament.
To był wniosek, który wpłynął pisemnie do Prezydium Parlamentu.
EnglishYesterday, there was a meeting of the Conference of Presidents, and also a meeting of the Bureau.
Wczoraj było posiedzenie Konferencji Przewodniczących, a także posiedzenie Prezydium.