EN boost
volume_up
{substantivo}

If you are an AdWords or Boost customer, your ads won’t be affected by this change, and will continue to display that information you’ve provided.
Jeśli jesteś klientem AdWords lub Boost, ta zmiana nie będzie mieć wpływu na Twoje reklamy i nadal wyświetlane będą informacje podane przez Ciebie.
Good keywords can steer a tightly connected ad towards the right customers, boosting your clicks and CTR.
Dobre słowa kluczowe pokierują ściśle powiązaną z nimi tematycznie reklamę w stronę odpowiednich klientów, wpływając na wzrost liczby kliknięć i współczynnika CTR.
It will clearly give a boost to their citizens, giving them the same rights and privileges as their neighbours.
Z pewnością będzie to zachętą dla obywateli tych państw, gdyż uzyskają oni te same prawa i przywileje, co ich sąsiedzi.
In particular, against the backdrop of climate change and the economic crisis, granting these incentives will boost the production of more energy-efficient and greener cars.
Przyznawanie tych zachęt, szczególnie w obliczu zmian klimatycznych i kryzysu gospodarczego, ożywi produkcję bardziej energooszczędnych i ekologicznych samochodów.
One example will suffice: the report wants, through incentives and subsidies, to boost the low level of interest shown by young people in agricultural work and country life.
Wystarczy jeden przykład: w sprawozdaniu wyrażono chęć zwiększenia, poprzez zachęty i dotacje, poziomu zainteresowania ze strony młodych ludzi pracą na roli i życiem na wsi.
boost (também: groyne, spur)
Europe's economy needs a boost to recover, to continue to grow, to provide employment.
Gospodarce Europy potrzebny jest czynnik pobudzający, żeby powróciła do dawnego poziomu, żeby następował jej dalszy rozwój, żeby powstawały miejsca pracy.
. - The new rules approved by the EP today will give a real boost to consumers' rights across Europe.
na piśmie - Nowe przepisy przyjęte dziś przez PE będą stanowić rzeczywisty czynnik pobudzający w dziedzinie prawa konsumentów w całej Europie.
boost (também: augmentation, gain, growth, height)
What was done to help boost growth and preserve and create jobs?
Co zrobiła, aby pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec utracie miejsc pracy?
Culture is a sector that creates jobs and gives a genuine boost to economic growth.
Kultura bowiem to sektor, który tworzy miejsca pracy i który realnie pobudza wzrost gospodarczy.
They must also take the measures required to help the EU emerge from the current crisis and boost economic growth.
Muszą również podjąć środki konieczne do tego, by pomóc UE wyjść z bieżącego kryzysu i pobudzić wzrost gospodarczy.
In my opinion, that is the way to boost energy efficiency.
Uważam, że to jest właśnie odpowiedni sposób poprawy efektywności energetycznej.
This would boost confidence among market participants and the public.
Działania takie doprowadziłyby do poprawy zaufania wśród uczestników rynku i opinii publicznej.
The package of proposals will boost competition while at the same time improving security of supply.
Pakiet rozwiązań podniesie konkurencję w branży, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa dostaw.

Sinônimos (inglês) para "boost":

boost

Exemplos de uso para "boost" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishLadies and gentlemen, the European unification process undoubtedly needs a boost.
Panie i panowie! Proces jednoczenia Europy niewątpliwie potrzebuje nowych bodźców.
EnglishThis could be a real chance to boost European competitiveness in the world.
Mogłaby to być realna szansa na zwiększenie konkurencyjności Europy w świecie.
EnglishWe cannot boost our competitiveness at the expense of the health and lives of workers.
Nie możemy zwiększać naszej konkurencyjności kosztem zdrowia i życia pracowników.
EnglishIt will give a boost to the car industry at what is a very difficult time.
Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.
EnglishLet us boost your business and explore the full range of our services.
Pozwól nam rozwinąć potencjał Twojej firmy –  sprawdź pełną ofertę naszych usług .
EnglishAnd that's to boost everybody's confidence, to show that you're not scared.
Chodzi o to, żeby dodać sobie pewności siebie, pokazać, że się nie boisz.
EnglishIf this can be maintained in the future it will only help boost China's development.
Jeśli tylko uda się kontynuować te działania, to w przyszłości pozwolą na dalszy rozwój Chin.
EnglishThis would give a real industrial boost to the economic recovery.
Stanowiłoby to rzeczywisty bodziec dla przemysłu, pobudzający naprawę gospodarczą.
EnglishThis initiative seeks to give a boost to Euro-Mediterranean relations.
Celem tej inicjatywy jest zacieśnienie stosunków euro-śródziemnomorskich.
EnglishWe wanted to boost the economy, mainly via the cohesion policy.
Pragnęliśmy dać impuls gospodarce, głównie za pośrednictwem polityki spójności.
EnglishThis is an instrument, therefore, that could boost confidence and understanding on both sides.
Z tego względu jest to dokument, który poprawi zaufanie i zrozumienie po obu stronach.
EnglishThis would boost the efficiency of the implementation of the Development Cooperation Programme.
Zwiększyłoby to skuteczność wdrożenia programu współpracy na rzecz rozwoju.
EnglishThe Committee on Budgets has created a special reserve to boost activity-based management.
Komisja Budżetowa stworzyła specjalną rezerwę na rozwój zarządzania w oparciu o działania.
EnglishIf Menitorix is used to boost protection against Hib and MenC:
Jeżeli Menitorix jest stosowany jako szczepienie uzupełniające przeciw Hib i MenC:
EnglishIt must boost the market for venture capital and the mobility of researchers to foster innovation.
Musi napędzić rynek dla kapitału ryzyka i mobilność badaczy do tworzenia innowacji.
EnglishIn my opinion, that is the way to boost energy efficiency.
Uważam, że to jest właśnie odpowiedni sposób poprawy efektywności energetycznej.
EnglishSuch measures might admittedly be temporary, which is one of the requirements of the boost.
Takie środki mogą rzeczywiście być przejściowe, co jest jednym z wymogów takiego zastrzyku.
EnglishOne of the upshots of this will be to boost cultural tourism.
Jednym z tego efektów będzie przyspieszenie rozwoju turystyki kulturalnej.
EnglishQuintanrix may be used to boost responses to DTP, HBV and HIB antigens if its composition is in
d Quintanrix może być zastosowany w celu wzmocnienia odpowiedzi na antygeny DTP, HBV i Hib,
EnglishThis would boost confidence among market participants and the public.
Działania takie doprowadziłyby do poprawy zaufania wśród uczestników rynku i opinii publicznej.