Como se fala "better" em polonês

EN

"better" em polonês

volume_up
well {subst.}
PL
volume_up
well {interj.}
PL
PL

EN better
volume_up
{comparativo}

better
volume_up
lepsze {comp.}
Who will build better buses, better trains and better lorries in future?
Kto będzie w przyszłości produkował lepsze autobusy, lepsze pociągi i lepsze ciężarówki?
And they are much better -- better than traffic lights, better than four-way stop signs.
Są one dużo lepsze -- lepsze niż światła drogowe, niż znaki „stop".
All the evidence shows that the better the education, the better one's life chances are.
Wszystkie dowody wskazują na to, że im lepsze jest kształcenie, tym lepsze są szanse życiowe ucznia.
better
volume_up
lepsza {comp.}
Better is a little, with righteousness, Than great revenues with injustice.
Lepsza jest trocha z sprawiedliwością, niż wiele dochodów niesprawiedliwych.
We need it in order to make better policies and better legislation.
Potrzebujemy jej, aby tworzyć lepszą politykę i lepsze prawodawstwo.
Ninthly, we need a better procedure for the appointment of the Director-General.
Po dziewiąte, potrzebna jest nam lepsza procedura powoływania dyrektora generalnego.
better (também: preferable)
volume_up
lepszy {comp.}
That is better for Europe and better for cooperation with Parliament.
Jest on lepszy dla Europy i lepszy dla współpracy z Parlamentem.
A better business model, a better way to bigger profits.
Lepszy model biznesu. ~~~ Lepszy sposób na większe zyski.
An improved regulation would establish a better level of transparency.
Ulepszone rozporządzenie zapewniłoby lepszy poziom przejrzystości.

Exemplos de uso para "better" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.
EnglishYes, we need better supervision and better regulation of the financial markets.
Tak, potrzebujemy lepszego nadzoru i lepszego uregulowania rynków finansowych.
EnglishWe need better coordination of economic policies, not only budgetary policies.
Potrzebujemy lepszej koordynacji polityk gospodarczych, nie tylko budżetowych.
EnglishParliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlament wezwał do lepszego wzajemnego zrozumienia między tymi dwoma bankami.
EnglishMy colleagues probably consider them better partners than the current government.
Moi koledzy prawdopodobnie uważają ich za lepszych partnerów niż obecny rząd.
EnglishThe EU 2020 strategy will deliver neither jobs nor a better standard of living.
Strategia UE 2020 nie przyniesie ani miejsc pracy ani wyższego poziomu życia.
EnglishBaroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
Baronessa Ashton powinna wziąć odpowiedzialność za zapewnienie lepszej koordynacji.
EnglishFirstly, this means that national public finances must be restored to better health.
Po pierwsze, oznacza to konieczność uzdrowienia krajowych finansów publicznych.
EnglishSo there is a real need for better cooperation, and to exchange information.
Tak więc istnieje rzeczywista potrzeba lepszej współpracy i wymiany informacji.
EnglishI was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Miałem świadomość tego, co się dzieje, choć patrzyłem na to z lepszej strony granicy.
EnglishAnd those applications let us use our hands to make our communities better.
Te aplikacje umożliwiają nam używanie naszych rąk, i umacnianie naszych wspólnot.
EnglishBut you better be the first one out of town as the real estate values go to hell.
Tylko pośpieszcie się z wyprowadzką bo ceny nieruchomości zaczynają szaleć.
EnglishEducation is important for personal growth and better employment opportunities.
Edukacja jest istotna dla indywidualnego rozwoju i większych możliwości zatrudnienia.
EnglishI would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
Jako że nie znamy lepszego podejścia, chciałbym zachęcić państwa, by je przyjęli.
EnglishEveryone tells me that 'things will get better thanks to the Olympic Games'.
Wszyscy mi mówią "sprawy idą w dobrym kierunku dzięki igrzyskom olimpijskim”.
EnglishFamilies require concrete deeds and better coordination of work and family life.
Rodziny potrzebują konkretnych uczynków i lepszej koordynacji pracy z życiem rodzinnym.
EnglishI believe that the citizens of this continent deserve much better than that.
Jestem przekonany, że obywatele tego kontynentu zasługują na znacznie więcej.
EnglishThere are some things that helped me, I think, be better than I would have been.
Są pewne rzeczy, które pomogły mi stać się lepszym, niż mógłbym się stać.
EnglishBetter coherence needs to be created between the labour market and education.
Należy doprowadzić do większej spójności pomiędzy rynkiem pracy a edukacją.
EnglishOr better: How can we create conditions that enable every community to feed itself?
Albo nawet -- co zrobić, by każda wspólnota była się w stanie sama wyżywić?