Como se fala "to betray" em polonês

EN

"to betray" em polonês

EN to betray
volume_up
[betrayed|betrayed] {verbo}

to betray (também: to blurt out, to blurt, to backstab)
Progress will depend on us genuinely reconciling our ways of life and understanding fundamental values, which must not be betrayed.
Postęp będzie zależeć od realnego pogodzenia naszych sposobów życia oraz zrozumienia fundamentalnych wartości, których nie wolno zdradzić.
Madam President, it seems that European English has betrayed us.
Pani przewodnicząca! Wydaje się, że europejski angielski nas zdradził.
That's why you betrayed yourself by going to Brad.
To dlatego zdradziłeś się idąc do Brada.
to betray (também: to backslide)
to betray
volume_up
zaprzedać {v.p.} [antic.]

Exemplos de uso para "to betray" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFor he knew him that should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.
Albowiem wiedział, który go wydać miał; dlategoż rzekł: Nie wszyscy jesteście czystymi.
EnglishBut Judas Iscariot, one of his disciples, that should betray him, saith,
Tedy rzekł jeden z uczniów jego, Judasz, syn Szymona, Iszkaryjot, który go miał wydać:
Englishand as they were eating, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mię.
EnglishAnd he answered and said, He that dipped his hand with me in the dish, the same shall betray me.
A on odpowiadając, rzekł: Który macza ze mną rękę w misie, ten mię wyda.
EnglishWe have families that self-destruct, friends that betray us.
Mamy rodziny, które niszczą się od środka, przyjaciół, którzy nas zdradzają.
EnglishI hope that this new form of democracy succeeds, and that we do not betray our citizens' expectations.
Mam nadzieję, że ta nowa forma demokracji odniesie sukces i nie zawiedziemy oczekiwań obywateli.
EnglishNow he spake of Judas [the son] of Simon Iscariot, for he it was that should betray him, [being] one of the twelve.
A to mówił o Judaszu, synu Szymona, Iszkaryjocie; bo go ten wydać miał, będąc jednym z onych dwunastu.
EnglishAnd during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's [son], to betray him,
A gdy była wieczerza, a dyjabeł już był wrzucił w serce Judasza, syna Szymonowego Iszkaryjoty, aby go wydał;
EnglishThe language clearly does not betray the intention.
Język najwytrawniej nie zdradza intencji.
EnglishAnd as they sat and were eating, Jesus said, Verily I say unto you, One of you shall betray me, [even] he that eateth with me.
A gdy za stołem siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę wam powiadam, iż jeden z was wyda mię, który je ze mną.
EnglishGive counsel, execute justice; make thy shade as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; betray not the fugitive.
Wnijdź w radę, uczyń sąd, wystaw cień swój w pośród południa jako noc, skryj wygnańców, a tułającego się nie wydawaj.
EnglishThe shield laws are our laws -- pretty much a patchwork of state laws -- that prevent a journalist from having to betray a source.
Tzw. "shield laws" są naszym prawem -- a właściwie zlepkiem praw stanowych -- które umożliwiają reporterom nie zdradzanie swoich źródeł.
EnglishWhen Jesus had thus said, he was troubled in the spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.
To rzekłszy Jezus, zasmucił się w duchu, i oświadczył, a rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was wyda mię.
EnglishThis represents a difficult task for us all, as it means that we cannot betray this confidence and that we must give the people's voice more influence in European decision making.
To nakłada na nas trudne zadanie, ponieważ oznacza, że nie możemy zawieść tego zaufania i musimy dać głosowi obywateli większy wpływ na podejmowanie decyzji europejskich.