Como se fala "to be in operation" em polonês

EN

"to be in operation" em polonês

EN

to be in operation {verbo}

volume_up
to be in operation (também: to act, to function, to operate, to run)
This European e-justice portal is therefore to come into operation by the end of December 2009, without fail.
Europejski portal e-sprawiedliwości zacznie zatem działać do końca grudnia 2009 roku.
There have been numerous problems and delays, meaning that the new system has still not begun operation.
Pojawiły się liczne problemy i opóźnienia, co oznacza, że nowy system jeszcze nie zaczął działać.
This is extremely inconvenient, and inhibits the operation of the internal market.
To jest bardzo niewygodne, i przeszkadza w działaniu rynku wewnętrznego.
to be in operation (também: to be in effect, to be in force)
Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation has been in operation for four years now.
Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju obowiązuje od czterech lat.
to be in operation
być aktualnie stosowanym
to be in operation
to be in operation
być w eksploatacji

Traduções parecidas para to be in operation em Polonês

to be verbo
BE substantivo
in preposição
in-
Polish
operation substantivo

Exemplos de uso para "to be in operation" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe first dose should be given within 24 hours after the transplant operation.
Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 24 godzin po zabiegu transplantacji.
EnglishIf you have had a major hip operation you will usually take the tablets for 5 weeks.
U pacjentów po dużej operacji stawu biodrowego leczenia trwa zwykle 5 tygodni.
EnglishIf you have had a major knee operation you will usually take the tablets for 2 weeks.
U pacjentów po dużej operacji stawu kolanowego leczenia trwa zwykle 2 tygodnie.
EnglishThese results show that IONSYS has a benefit in controlling pain after an operation.
Wyniki te pokazują skuteczność systemu IONSYS w kontrolowaniu bólu pooperacyjnego.
EnglishAnd here's the same child three weeks post-operation, with the right eye open.
Tu widać to samo dziecko trzy tygodnie po operacji, z otwartym prawym okiem.
EnglishAnalysis, programming and technical assistance for the operation of the Agency
Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji
Englishit may carry out any other financial operation linked with its objectives.
może dokonywać wszelkich innych operacji finansowych powiązanych z jego celami.
EnglishIn the case of the latter, 2007 was actually its first year of operation.
W przypadku tej ostatniej rok 2007 był w istocie pierwszym rokiem funkcjonowania.
EnglishThis means fighting piracy and therefore strengthening Operation Atalanta.
Oznacza to walkę z piractwem i w związku z tym wzmocnienie operacji "Atlanta”.
EnglishMadam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
Pani Wysoka Przedstawiciel Ashton! Operacja Atalanta w Somalii zakończyła się sukcesem.
EnglishEffective legislation needs to be put in place concerning the operation of these funds.
Należy wprowadzić skuteczną legislację regulującą funkcjonowanie tych funduszy.
EnglishThe oral gel can be given 3 hours or earlier before a surgical operation.
Żel doustny można podać na 3 godziny lub wcześniej przed zabiegiem chirurgicznym.
EnglishI had a half-brother named Sean, who died in " Operation Iraqi Freedom
Miałam przyrodniego brata Sean' a, który zginął w " Operaji Wyswobodzenia Iraku. "
EnglishIt is used to speed up the recovery of your muscles after an operation.
Jest stosowany do przyspieszenia powrotu mięśni do normalnego stanu po operacji.
EnglishThe first dose will be given within 5 days following the transplant operation.
Dorośli Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 5 dni po zabiegu transplantacji.
EnglishWe had one operation where we had to coordinate it from multiple locations.
Mieliśmy jedną taką operację, którą musieliśmy koordynować z różnych miejsc.
EnglishIt is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
Funkcjonuje ona do dziś - i służy nie tylko gromadzeniu środków własnych.
EnglishMinimum of 3 replicate analyses of one and the same sample during operation
co najmniej 3- krotnie powtórzenie analizy tej samej próbki podczas pomiaru
EnglishAn extra drop should be given 30 to 120 minutes before the operation begins.
Dodatkową kroplę należy podać 30 do 120 minut przed rozpoczęciem operacji.
EnglishRules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)
Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)