Como se fala "be had" em polonês

EN

"be had" em polonês

EN

be had

volume_up
2. retórica, Inglês Britânico

Traduções parecidas para be had em Polonês

to be verbo
BE substantivo
to have verbo

Exemplos de uso para "be had" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
EnglishBoth Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
Zarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
EnglishMadam President, in Ireland two years ago, in December 2008, we had a problem.
Pani Przewodnicząca! Dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, był problem w Irlandii.
EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
EnglishGender had no clinically meaningful effect on the pharmacokinetics of laropiprant.
Płeć nie wpływała w sposób znaczący klinicznie na farmakokinetykę laropiprantu.
EnglishZidovudine had no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).
Zydowudyna nie wykazywała wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).
English(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.
(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
EnglishAnd Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.
Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.
EnglishMany also of them that had believed came, confessing, and declaring their deeds.
A wiele tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawając i oznajmując sprawy swoje.
EnglishWe had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
EnglishIn the first study, the patients had an average of 0.08 serious infections per year.
W pierwszym badaniu u pacjentów wystąpiło średnio 0, 08 ciężkich zakażeń na rok.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.
EnglishThe River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Stężenie cyjanku w rzece Somes siedemsetkrotnie przekraczało dopuszczalne normy.
EnglishParliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlament wezwał do lepszego wzajemnego zrozumienia między tymi dwoma bankami.