EN to adapt
volume_up
[adapted|adapted] {verbo}

1. geral

Europe's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
Europejscy pracownicy muszą być zdolni dostosować się do wymagań gospodarki.
Secondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
Po drugie, musimy koniecznie dostosować prawo autorskie do realiów ery cyfrowej.
The European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
W związku z tym Parlament Europejski musi do tego dostosować swoją strategię budżetową.
We need effective measures to adapt human society to new living conditions.
Potrzebujemy skutecznych środków, aby przystosować ludzkość do nowych warunków życia.
We must adapt our policies to the measures proposed by science.
Musimy przystosować naszą politykę do działań zaproponowanych przez naukę.
Businesses must be able to adapt to market requirements.
Przedsiębiorstwa muszą się przystosować do wymagań rynkowych.
to adapt (também: to accustom, to become familiar)
to adapt
volume_up
adaptować {v. imp.}
They're able to very quickly and very flexibly adapt to new challenges and new resources in their environment, which is really useful if you live in a city.
Potrafią bardzo szybko i bardzo elastycznie się adaptować do nowych wyzwań i nowych zasobów w ich środowisku, co jest całkiem użyteczne mieszkając w mieście.
The package adapts the current legislation to the technical and scientific developments in the area of food additives.
W pakiecie obecne prawodawstwo adaptowane jest do technologicznego i naukowego postępu w dziedzinie dodatków do żywności.
Will this be the initial Charter proclaimed in the year 2000 or, as the Leinen report suggests, will it be the adapted rehash integrated within the former draft Constitutional Treaty?
Czy będzie to pierwsza Karta proklamowana w 2000 r., jak sugeruje sprawozdanie Leinena, czy też będzie to przerobiona powtórka zintegrowana z poprzednim projektem traktatu konstytucyjnego?

2. "to sth"

to adapt (também: to accommodate)
volume_up
dopasować się {v. p. r.} (do czegoś)
to adapt (também: to accommodate)

3. "to each other"

to adapt (também: to adjust)

Exemplos de uso para "to adapt" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHe said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.
Stwierdził w nim, że przetrwa wcale nie najsilniejszy, lecz najbardziej zdolny do adaptacji.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
W przeciwnym razie wprowadza się lub zmienia przepisy na szczeblu krajowym lub europejskim.
EnglishIt doesn't have an environment that adapts to it; it has to adapt to the environment.
To niezwykła umiejętność. ~~~ Nie dostosowuje środowiska, tylko siebie.
EnglishEfforts to adapt to climate change must be made as soon as possible.
Należy jak najszybciej podjąć starania w celu dostosowania się do zmian klimatycznych.
EnglishThe global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
Światowy kryzys gospodarczy wymusza na nas kolejne dostosowanie.
EnglishWe must ensure that Europe's workers are able to adapt to the requirements of the economy.
Musimy zapewnić europejskim pracownikom możliwość dostosowania się do wymogów gospodarki.
EnglishLet us adapt work to man, not man to work, as the trade unions say.
Dostosowujmy pracę do człowieka, a nie człowieka do pracy, jak mówią związki zawodowe.
EnglishKyoto runs out in two years, but we need certainty and time to adapt.
Protokół z Kioto wygasa za dwa lata, potrzebujemy jednak pewności i czasu na dostosowanie.
English. ~~~ And you can adapt really precisely.
Po stu latach doświadczenia wiemy szczegółowo jak postępować.
EnglishIt is evident that the ESF has to adapt itself again, because circumstances have changed.
Jest oczywiste, że EFS musi zostać dostosowany ponownie, ponieważ okoliczności uległy zmianie.
EnglishYour doctor will adapt the dosage at intervals of 4 weeks or more.
Lekarz dostosowuje dawkę leku w odstępach co najmniej 4- tygodniowych.
EnglishIt will therefore also be necessary to adapt and develop the framework of support accordingly.
W związku z tym konieczne będzie również właściwe dostosowanie i rozwinięcie ram wsparcia.
EnglishAnd if crops don't adapt to climate change, neither will agriculture, neither will we.
A jeśli rośliny nie przystosują się do zmian klimatycznych, to rolnictwo nie da rady i my też nie.
EnglishWhat has been said about the need to adapt instruments is by no means gratuitous.
To, co zostało powiedziane o potrzebie dostosowywania instrumentów, nie jest bynajmniej nieuzasadnione.
EnglishIn 2008, the Union also proved its capacity to adapt to change.
W 2008 roku Unia dowiodła też swojej zdolności przystosowania do zmian.
EnglishBut to be able to give them high-quality output you need to adapt technology to their needs.
Ale by zapewnić im wysoką jakość usług, trzeba najpierw zaadaptować technologię do ich potrzeb.
Englishnecessary to adapt the dose of Advagraf that you receive.
ponieważ może być konieczne dostosowanie przyjmowanej dawki leku Advagraf.
EnglishEfforts to adapt old age pension schemes are being stepped up.
Zwiększamy wysiłki w celu dostosowania systemów emerytalno-rentowych.
EnglishTherefore, it proves that the possibility to adapt does exist.
A zatem ta sytuacja dowodzi, że istnieje możliwość dostosowania się.
EnglishHow can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
Ponadto, w jaki sposób możemy ułatwić dostosowanie się europejskim gospodarstwom domowym o niskich dochodach?