EN word
volume_up
{substantivo}

word (também: assurance, engagement, faith, promise)
volume_up
ígéret {subst.}
For this is the word of promise: According to this time will I come.
Az ígéret ugyanis így hangzott: "A maga idején eljövök és Sárának fia lesz."
Baphomet szava azonban nem üres ígéret volt.
Or is it because this title, like all the other titles of our bureaucratic communications, is just an empty promise hiding behind piles of words?
Vagy pedig azért, mert bürokratikus közleményeink minden más címéhez hasonlatosan ez a cím is csak egy szóhalmaz mögött megbúvó üres ígéret?
word (também: bidding, command, dictation, direction)
volume_up
parancs {subst.}
The old commandment is the word which you have heard.
A régi parancs az a tanítás, amelyet hallottatok.
For example, entering the shortcut gg:KDE will result in a search of the word KDE on the Google(TM) search engine.
Például a gg:KDE parancs kiadása esetén elkezdődik egy keresés a KDE szóra a Google(TM) keresőben.
It was a command, not a request, though the words were softly spoken.
Ez parancs volt, nem kérés, bár lágyan mondta.
word (também: byword, proverb, saw)
That is the right signal to send out from here today; let us not fulfil the words of the Chinese proverb which says that when the wise man points at the sky, the fool looks at the finger.
Ne hagyjuk, hogy beteljék a kínai közmondás igazsága, mely szerint amikor a bölcs az égre mutat, a balga az ujját nézi.
But what word can be so locked in our hearts that none may seek it out?'
De milyen jelszó legyen a szívünkbe zárva, melyet senki nem találhat ki?
Parker had explained that his computer wouldn't release information unless it received the code word FETCH.
Parker elmagyarázta, hogy az ő gépe csak a HOZD IDE jelszó ellenében ad ki információt.
Once you had the code word Wynken--once you knew what to look for--you were on the way.
Ha egyszer megvolt a Wynken jelszó - ha az ember tudta, mit keressen -, le sem térhetett az útról.
word (também: dictate, word of command)
word (também: distinction, fame, information, item)
volume_up
hír {subst.}
Word had reached Nibenay that Tithian was gone and his templars had been deposed.
A hír eljutott Nibenaybe - Tithian eltűnt, s lovagjait eltávolították.
By Monday, the word had spread and pretty much everyone knew about it.
Hétfőn a hír futótűzként terjedt, és majdnem mindenki tudott róla.
The word on the street was that the run was suicide.
Az utcákon elterjedt a hír, hogy a vadászatuk egyenlő az öngyilkossággal.
word (também: message)
volume_up
üzenet {subst.}
In fact, he already knew word for word the content of the message.
Ami azt illeti, az üzenet szövegét is ismerte már, szóról szóra.
But there was only one man's word as to what was actually said - your own!'
De hogy az üzenet ténylegesen hogy szólt, arra nézve egyetlen ember szava állt rendelkezésünkre: a magáé!
I know we have got a good message to say, so let us go out there and spread the word.
Tudom, hogy az üzenet jó, ezért menjünk, és terjesszük a világban.
word (também: scriptures, sacred writ)
word (também: term)
volume_up
szó {subst.}
(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
(EL) Az a nagy szó, amelyik hiányzik a bevándorlási programokból, a "szolidaritás”.
If a word is prepended by a minus symbol it will match only if that word is not found.
A szó elé tett mínusz jel azt jelenti, hogy csak az számít találatnak, ha a szó nem szerepel.
In Article 17 (2) the word brown shall be substituted for the words dark yellow.
A 17. cikk (2) bekezdésében a "barna" szó helyébe a "sötét sárga" szó lép.
word (também: verb)
volume_up
ige {subst.}
'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél vala, és Isten vala az Ige.
I will reply to them, by the mouth of the Apostle John, 'In the beginning was the Word, and the Word was God.'
János apostol szájával felelek neki: - Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Isten.
But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word.
Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az Ige szolgálatának szenteljük magunkat."
word
But you are not of my line, and you do not understand the bonds of the given word.
Te viszont nem tartozol a vérvonalamba, így nem értheted az adott szó erejét.
Tisztában vagyok az adott szó szentségével.
The surest control of the more voracious elements will be found in an alliance - between the Edur and those Letherü who hold to the words binding our two peoples.
Az ellenséges elemek feletti győzelem csakis úgy érhető el, ha szövetség köttetik az edurok és azon letherek között, akiket köt az adott szó.

Exemplos de uso para "word" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI thought I had mispronounced the Jawa word for greeting the first time I asked.
Azt hittem, rosszul ejtettem ki a az üdvözlés szót, amikor a kérdést feltettem.
EnglishWrite down every word, David, if you write it, every ambiguous word, you hear me?
- Dávid, írd le minden szavát, ha megírod, minden egyes kétértelmű szót, hallod?
EnglishFrom his pocket he drew a plain envelope with one word written across the front.
- Emlékszik, ígérte, hogy egy apró csínyt megtesz a kedvemért, ugye, dr. Frankel?
EnglishThe word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
Ez lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
EnglishPoirot perceived that, according to Miss Williams, the last word had been said.
Poirot érezte, hogy Miss Williams ezzel a maga részéről kimondta az utolsó szót.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishShe knew everything, every thought, word, deed, that's what she was telling him.
Épp az imént közölte vele, hogy ismeri minden gondolatát, szavát, cselekedetét.
EnglishIt was the first time I ever used that particular word, so far as I can remember.
Ez volt az első eset, hogy ezt a bizonyos szót kimondtam, már ha jól emlékszem.
EnglishIt would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
Úgy tűnik, hogy a hivatalos közlemények egyetlen szót sem ejtenek erről a témáról.
EnglishLucy went to her room, she took out her dictionary and looked up the word tontine.
Lucy felment a szobájába, elővette a szótárt, és megnézte benne a tontin" szót.
EnglishRodin had another word with Kowalski on the threshold, then closed the door again.
Rodin még a küszöbön állva mondott valamit Kowalskinak, aztán betette az ajtót.
English- Category 4: in the column 'Third countries' the word 'Portugal' is cancelled;
- 4. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
English- Category 7: in the column 'Third countries' the word 'Portugal' is cancelled;
- 7. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
English- Category 8: in the column 'Third Countries' the word 'Portugal' is cancelled.
- 8. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
EnglishDuddits cried out: a single word repeated three times between bursts of coughing.
Duddits felkiáltott: egyetlen szót ismételt háromszor, a köhögőrohamok között.
EnglishDude's gone six months in Thailand without a word and now he's busting our chops.
Hat hónapig volt Thaiföldön... anélkül, hogy üzenne egy szót, most meg beszól.
EnglishShe leaned quickly to Mark, and said, Don't look at them and don't say a word.
Reggie odahajolt Markhoz és azt mondta: - Ne nézz rájuk és ne szólj egy szót sem.
EnglishA slightly belligerent tone: I haven't heard a word from Adelaide or Milcenta.
Kissé agresszív hangnemben: Egy szót sem hallottam Adelaide-ről vagy Milcentáról.
EnglishAnd for Marie Claudette he had only an occasional kiss or word or two of poetry.
Marie Claudette számára csupán nagy néha volt egy csókja vagy egy-két verses szava.