Como se fala "productive" em húngaro

EN

"productive" em húngaro

EN productive
volume_up
{adjetivo}

productive (também: copious, fat, fecund, fertile)
We also need productive cooperation between the various stakeholders.
Termékeny együttműködésre van szükségünk a különböző érdekeltek között.
What a productive traitor that fellow had to be, Sir Basil thought.
Milyen termékeny lehetett az a gazember!, gondolta Sir Basil.
I thank you for your productive discussions, and I wish you success also in your future work.
Köszönöm a termékeny vitát és további sikereket kívánok munkájukhoz.

Sinônimos (inglês) para "productive":

productive
product

Exemplos de uso para "productive" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWorking women are more productive members of society and are less subjugated.
A dolgozó nők hasznosabb tagjai a társadalomnak és kevésbé kiszolgáltatottak.
EnglishWe hope that this resolution will aid in making this Summit a productive one.
Reméljük, hogy ez az állásfoglalás hozzájárul a csúcstalálkozó sikeréhez.
EnglishIncreasing the competition for resident students seems to me to be counter-productive.
Úgy tűnik, hogy hátrányos a helyi hallgatók számára, ha növeljük a versenyt.
EnglishPhillips were now productive of the most interesting intelligence.
A nagynénjüknél tett látogatások révén most a legérdekesebb értesüléseket szerezték.
EnglishA longer lifespan does not in itself mean a longer productive career.
A hosszabb életkor önmagában még nem jelent hosszabb produktivitási életpályát.
EnglishNissan's Sunderland plant is widely acknowledged as the most productive in Europe.
A Nissan sunderlandi üzeméről széles körben elismerik, hogy Európa legtermelékenyebb gyára.
EnglishHere, too, the principle holds that cooperation is more productive than confrontation.
Itt is az az alapelv érvényes, hogy az együttműködés eredményesebb, mint a szembenállás.
EnglishThe American wheat farmers had to be the most productive in all the world, Popov reflected.
Az amerikai gabonatermesztők a legproduktívabbak az egész világon, tűnődött magában.
English(Ominous music) You are one third as productive in open-plan offices as in quiet rooms.
(Baljós zene) Harmadannyira vagy hatékony egy közös terű irodában, mint csendes szobában.
EnglishIt's all computerized and they can tell down to the dime how productive you are.
Az egész számítógépen van, és az utolsó centig meg tudják mondani, hogy mennyire vagy produktív.
EnglishIt was here that Mikaso did his best work, as productive as a monk in solitude.
Itt tudott a legjobban dolgozni, mint egy szerzetes a cellájában.
EnglishWe can warmly congratulate the Commission on this productive, hard work.
Melegen gratulálhatunk a Bizottságnak ehhez a szívós, sikeres munkához.
EnglishFoley had known up front that it would be a lot more productive to ride it than to drive the car.
Már az elején tudta, hogy sokkal produktívabb lesz így közlekedni, mint autóval.
EnglishThe discussion and outcome should be as operational and productive as possible.
A tanácskozásnak és az eredménynek a lehető legoperatívabbnak és legproduktívabbnak kell lenniük.
EnglishAt the most productive ages, from 25-34, unemployment is 14.6%.
A legtermelékenyebb életkorban, vagyis 25 és 34 év között a munkanélküliség 14,6%.
EnglishWays of reclaiming overused farmland, so that within two years they can again be productive.
A túlhasznált földek művelhetővé alakítása, hogy két éven belül újra termékenyek legyenek.
EnglishIt is a deficit that has not been used to propel change in the productive model, either.
És ez a hiány szintén nem azért keletkezett, mert változást idéztek elő a termelési modellben.
EnglishI think our cooperation has become even smoother and more productive.
Véleményem szerint az együttműködésünk most még inkább zökkenőmentessé és produktívvá vált.
EnglishYet we must do more, we want FRONTEX to be more productive in its operations.
Mindazonáltal többet kell tennünk, azt akarjuk, hogy a FRONTEX eredményesebb legyen műveletei során.
EnglishI thought that your talents might offer a more productive approach.
Úgy vélem, a te tehetséged sokkal hatékonyabb kutatást tenne lehetővé.