Como se fala "opportune" em húngaro

EN

"opportune" em húngaro

EN opportune
volume_up
{adjetivo}

opportune (também: acute, current, timely, topical)
We considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Úgy láttuk, időszerű a Parlament által javasolt módosítás végrehajtása.
We do not feel that Turkey's membership is either realistic or opportune for many reasons.
Úgy érezzük, hogy Törökország tagsága több okból sem realisztikus vagy időszerű.
The initiative of a White Paper on Sport is not only opportune, but also necessary.
A "Fehér könyv a sportról” kezdeményezése nem egyszerűen időszerű, de szükséges is volt.
opportune (também: able, appropriate, apt, capable)
It is also not opportune because it creates a dangerous precedent.
Nem is alkalmas, mert veszélyes precedenst teremt.
Well, the transfer came through at an opportune time.
Nos, az áthelyezés éppen alkalmas időben jött.
This would really be a very opportune moment to assess the current situation and reconsider many energy problems.
Ez tehát valóban alkalmas pillanat a jelenlegi helyzet értékelésére és számos, meglévő energiagazdálkodási probléma újraértelmezésére.
opportune (também: seemly)

Exemplos de uso para "opportune" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis comes at an opportune time and enhances the EU's credibility among its partners.
Ez szerencsés időben jön, és növeli az EU hitelességét partnerei előtt.
EnglishNow is the opportune time to act in the pre-Olympic period because afterwards will be too late.
Most, az Olimpiát megelőző időszakban jött el a megfelelő idő a cselekvésre, hiszen utána már túl késő lesz.
EnglishHer principal defect was a tendency to tell lies at both opportune and inopportune moments.
Fő rossz tulajdonsága a hazudozásra való hajlama volt, melyet kedvező és kedvezőtlen pillanatokban egyaránt felhasznált.
EnglishThis report has therefore come at a very opportune time.
A jelentés ezért a legjobb időben jött.
EnglishI was waiting for the opportune time, I said.
EnglishThe decision approved today is opportune.
A ma elfogadott döntés éppen jókor jött.
EnglishThat invitation comes at an opportune moment, as we are now approaching the end of the consultation phase, which will be closed at the end of this month.
Ez a meghívás épp jó időben érkezett, mivel most érünk a konzultációs szakasz végére, amely e hónap végén zárul.
EnglishI believe it comes at a really opportune moment with so much at stake to both our military and our civilian commitments.
Úgy vélem, hogy valóban a legalkalmasabb pillanatban került erre sor, amikor is katonai és polgári kötelezettségeink szempontjából is hatalmas a tét.
EnglishBut he got well out of an awkward situation by praising her for her witty and opportune parody of the very fault he had been condemning
Augustus ügyesen kivágta magát a félszeg helyzetből, amikor megdicsérte Liviát, amiért ilyen szellemesen parodizálta azt, ami ellen ő kikelt.
EnglishFirst of all, in this context, resuming discussions on a Community minimum wage seems not only opportune but also necessary.
Először is ebben az összefüggésben a közösségi minimálbérről folyó tárgyalások újrakezdése nem egyszerűen időszerűnek, hanem egyenesen szükségesnek látszik.
EnglishNow, the trial was going to prove both extremely troublesome, and extremely opportune—far more opportune than troublesome!
Chen akkor még nem tulajdonított a dolognak különösebb jelentőséget, ám azóta kiderült: ebben a rengeteg gondot és vesződséget okozó vizsgálatban óriási lehetőségek rejlenek.
EnglishFinally, I agree with the flexibility of the measure, which offers Member States the chance to adopt the directive at the most opportune time.
Végezetül egyetértek az intézkedés rugalmasságával, ami lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a lehető legalkalmasabb időben vezessék be az irányelvet.
EnglishIn this context, systems of appraising universities in order to establish and measure efficiency and quality standards are more than opportune.
Ebben az összefüggésben több mint időszerűek az egyetemek értékelésére szolgáló rendszerek, amelyek célja a hatékonysági és minőségi szabványok létrehozása és mérése.
EnglishIt is therefore opportune to transpose the recommendations in question through a single piece of legislation to which future recommendations can be added by amendment.
Következésképpen a kérdéses ajánlásokat egyetlen jogi aktus révén kellene átültetni, amelyet módosítás révén lehetne további ajánlásokkal kiegészíteni.
EnglishPolitical power must always be in a position to judge the text and the context and to decide the extent to which sanctions are opportune and necessary.
A politikai hatalomnak mindig képesnek kell lennie arra, hogy megítélje a szöveget és a kontextust, és eldöntse, hogy a szankciók milyen mértékben időszerűek és szükségesek.
English(ES) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur, Mr Fernandes, and I would thank Mr Gerbrandy for what he has just said, which I consider most opportune.
(ES) Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak, Fernandes úrnak, és megköszönöm Gerbrandy úrnak az iménti mondandóját, amelyet nagyon időszerűnek tartok.
EnglishThe murkiest den, the most opportune place (the voice of conscience thundered poetically), the strongest suggestion our worser genius can, shall never melt mine honour into lust.
"A legsötétebb ól, a legalkalmasabb hely dörgött a lelkiismeret szava költőien , legrosszabb szellemünk erős ihletére sem olvasztja becsületem bujasággá.
EnglishI would say, however, that it would have been even more opportune if it had been politically possible to present it six years ago - and I think Poul agrees with me.
Mondhatnám azonban, hogy még jobb lett volna, ha hat évvel ezelőtt politikailag megadatott volna e jelentés beterjesztésének lehetősége. Úgy vélem, Poul egyetért velem.
EnglishThese are my reasons for considering it opportune to make the necessary amendments to the Regulation in order to achieve these ends and I am therefore voting in favour of the proposal.
Ezen okoknál fogva időszerűnek tartom, hogy a rendeletet e célokhoz igazítva szükség szerint módosítsuk, következésképpen a javaslat mellett szavazok.
EnglishIncreasing the harmonisation of procedures and guarantees will make a positive contribution to clarifying the process, so the proposed revision of the directive seems opportune.
Az eljárások fokozott harmonizációja és a biztosítékok pozitívan fognak hozzájárulni a folyamat világossá tételéhez, így az irányelv javasolt felülvizsgálata megfelelőnek tűnik.