Como se fala "to exist" em húngaro

EN

"to exist" em húngaro

EN

to exist [existed|existed] {verbo}

volume_up
to exist (também: to be, to live)
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
A gazdaság azért létezik, illetve azért kellene, hogy létezzen, hogy a lakosságot szolgálja.
Assuming the network does exist, it's related to what happened to the missing father.
Tegyük fel, hogy ez a szervezet létezik, és kapcsolatban áll az apa eltűnésével.
Does a time schedule exist for taking the relevant decisions?
Létezik-e menetrend a vonatkozó határozatok meghozatalára?
to exist (também: to be)
Such agreements already exist in the case of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Ilyen megállapodás van már Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal.
Do we have proof that they exist or do not exist?
Van bizonyítékunk arra nézve, hogy ezek az adatbázisok léteznek vagy nem?
There are two approaches which cannot continue to exist in parallel.
Két megközelítés van, amelyek nem létezhetnek tovább egymás mellett.
to exist (também: to breathe, to live, to subsist)
Sir Pellinore may still exist, but I suspect that I shall never know him.
Sir Pellinore valószínűleg még ma is él, de azt hiszem, soha nem fogom megismerni.
She had seen ' ghosts more palpable than anything she had ever believed could exist.
Látott olyan valósnak látszó kísérteteket, amelyeknek létezését el sem tudta képzelni.
Constant existed as a point could not imagine what it would, be like to exist in any other way.
Constant létezett mint pont el sem tudta képzelni, hogy létezhetnék másképpen is.
However, I regret that a number of coherence problems still exist.
Azonban sajnálom, hogy még mindig fennáll több probléma a következetesség terén.
People assumed it was because the caste system would still exist.
Sokan úgy vélték, addig nem fog visszamenni, amíg a kasztrendszer fennáll.
Discrimination in access to education and health care continue to exist.
Az oktatáshoz és egészségügyhöz való hozzáféréssel kapcsolatos megkülönböztetés továbbra is fennáll.

Exemplos de uso para "to exist" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt's a strange universemagic illegal on the one planet where it's known to exist.
Furcsa egy világ: egy olyan bolygón, ami erről nevezetes, tiltott dolog a mágia.
EnglishA lot of the objects in the show are concepts, not objects that exist already.
A kiállított tárgyak közül sokan fogalmak -- nem a valóságban fellelhető tárgyak.
EnglishWe're offering you information on areas of the galaxy you do not even know exist.
Megosszuk önökkel a tudásunk a galaxis olyan részeiről amit önök még nem ismernek.
EnglishSimilar systems exist in other countries, in Member States of the European Union.
Hasonló rendszerek más országokban is léteznek, az Európai Unió más tagállamaiban.
EnglishIf the databases exist, would you take the view that this is legal or illegal?
Amennyiben ezek az adatbázisok léteznek, ön szerint legálisak vagy illegálisak?
English`There are sufficient cells there, you see, in fact, they exist in profusion.
Látják, itt elegendő mennyiségben, sőt, bőségesen állnak rendelkezésünkre sejtek.
EnglishHowever, I fear that even with this cell, the problem will continue to exist.
Attól tartok azonban, hogy a probléma ettől az egységtől még nem fog megszűnni.
EnglishSome would say that all legal traditions of the nation states can continue to exist.
Néhányan azt mondanák, hogy a nemzetállamok minden jogi hagyománya tovább élhet.
EnglishIt is true that these problems exist and we need to solve them as soon as possible.
E problémák valóban léteznek, és ezeket a lehető leghamarabb meg kell oldanunk.
EnglishThese elements also exist in the Lisbon Strategy and the EU strategy for 2020.
Ezek az elemek a lisszaboni stratégiában és az EU 2020 stratégiában is szerepelnek.
EnglishThis material did not exist in our modern inventory or our modern computer banks.
Ez az anyag nem került be korszerű leltárainkba, modern számítógépes adatbankjainkba.
EnglishI will try not to confine myself to the legal aspects, although such aspects do exist.
Igyekszem nem a jogi szempontokra szorítkozni, habár ezek a szempontok léteznek.
EnglishNevertheless, there must exist indications which are not vague but certain.
Mindamellett szükségszerűen vannak nem csupán homályos, hanem biztos nyomok is.
EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
A bizottság kitűnő jelentései világosan felfedik a meglévő komoly hiányosságokat.
EnglishAnyway; they can't be too far wrong, or the empire would not exist at all.
Mindenesetre nem tévedhetnek olyan nagyot, különben a birodalom nem is létezne.
EnglishI told myself that Bianca would realize that she could not exist without me.
Azzal biztattam magamat, hogy Bianca belátja, mennyire nem létezhet nélkülem.
EnglishHowever, barriers still exist, such as language, which will be difficult to eliminate.
Léteznek még olyan korlátok, mint például a nyelv, amelyeket nehéz felszámolni.
EnglishHe had refused to admit it might exist, but had hidden it, even from himself.
Nem volt hajlandó tudomást venni a létezéséről, még maga elől is elrejtette.
EnglishAnd I am now compelled to wonder if wisdom has ever existed or can ever exist.
Most pedig kénytelen vagyok eltűnődni, vajon létezett-e valaha bölcsesség.
EnglishAnd now, as you've seen for yourself, workers exist, but not the working class.
Azután, ahogy már maguk is láthatták, a munkás megmaradt, az osztály nem.