EN

to exert [exerted|exerted] {verbo}

volume_up
It does not set out to restrict civil liberties or to exert pressure on consumers.
Nem korlátozza a polgári szabadságjogokat, és nem gyakorol nyomást a fogyasztókra.
befolyást gyakorol vkire
nyomást gyakorol vkire
We should demonstrate that Europe exerts itself on specific concerns and delivers exceptionally well on them.
Bizonyítanunk kell, hogy Európa konkrét aggályokat igyekszik kezelni és kivételesen jól teljesít azokkal kapcsolatban.
The OECD Working Group, on the other hand, is seeking to determine how we ourselves should behave in response to the influence exerted by sovereign wealth funds.
Az OECD Munkacsoportja pedig azt igyekszik meghatározni, hogy nekünk hogyan kellene viselkednünk válaszul az állami befektetési alapok által gyakorolt befolyásra.

Sinônimos (inglês) para "exertion":

exertion

Exemplos de uso para "to exert" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishNow we have to hope that other countries exert pressure on the question of PBTs.
Most reménykednünk kell, hogy más országok nyomást gyakorolnak a PBT-k ügyében.
EnglishIt does not set out to restrict civil liberties or to exert pressure on consumers.
Nem korlátozza a polgári szabadságjogokat, és nem gyakorol nyomást a fogyasztókra.
EnglishOthers have grown so strong they exert a sort of rulership amongst the others.
Más lelkek annyira megerősödtek, hogy vezető posztra tettek szert a többiek felett.
EnglishI can only encourage the Commission to exert more pressure on the Member States.
A Bizottságot csak arra tudom biztatni, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást a tagállamokra.
EnglishThat will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
Ezzel nyomás nehezedik az iparra, hogy ezeket az autókat gyorsan átadják a fogyasztóknak.
EnglishHere we go, she thought, and began to exert downward pressure with her left hand.
Na most, gondolta, és bal kezével lassan lefelé kezdte nyomni a polcot.
EnglishWe must persuade them to exert their influence in the interests of the people of Burma.
Rá kell bírnunk őket, hogy vessék latba befolyásukat a burmai nép érdekében.
EnglishWhat you get is a warning not to exert yourself and not to bump your ribs against anything.
Csak arra figyelmeztetik a beteget, hogy vigyázzon rá, és ne üsse hozzá semminek.
EnglishEmban clapped his hands sharply together before Makova could object or exert his authority.
Emban tapsolt egyet, mielőtt Makova tiltakozhatott vagy kifogást emelhetett volna.
EnglishHow do you think the EU should exert its improved capacity for decision-making?
Ön szerint az Uniónak hogyan kellene hatékonyabb döntéshozatali mechanizmusát érvényesítenie?
EnglishThe use of sanctions is an important way for the European Union to exert pressure.
A szankciók alkalmazása, a nyomásgyakorlás egy fontos módját jelenti az Európai Unió számára.
EnglishIt certainly is possible for spirits to exert enough pressure on matter to change it.
A szellemek kétségtelenül gyakorolhatnak akkora nyomást az anyagra, hogy megváltoztathassák.
EnglishMaybe she did this because it was the only way she could exert her will.
Talán azért tette, mert ez volt az egyetlen lehetőség, hogy ő is érvényesítse az akaratát.
EnglishIt will allow the EU to exert a real influence in the international arena.
Így végre lehetőség nyílik arra, hogy valódi befolyást gyakoroljon a nemzetközi politikában.
EnglishThe EU can also exert a positive influence on the situation in the Middle East.
Az EU a közel-keleti helyzetre is pozitív nyomást gyakorolhat.
EnglishThe EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
Az EU-nak be kell vetnie nemzetközi kereskedelmi befolyását a változtatások elindítása érdekében.
EnglishWe must nevertheless exert pressure, all the pressure we can.
Viszont, ettől függetlenül nyomást kell gyakorolnunk, a lehető legnagyobb nyomást.
EnglishThe Church has done me few favours of late, so why should I exert myself on her behalf?
Az egyház tett nekem néhány szívességet az elmúlt időszakban, miért kéne hát a kedvében járnom?
EnglishKlia was too far away to exert any persuasion, or learn anything; but she did not need to.
Klia túlságosan messze volt attól, hogy jobban szemügyre vegye, de erre nem is volt szükség.
EnglishGranpa Comstock was one of those people who even from the grave exert a powerful influence.
Comstock nagyapa olyan ember volt, aki még a sírból is komoly befolyást gyakorolt az övéire.