Como se fala "to destroy" em húngaro

EN

"to destroy" em húngaro

EN to destroy
volume_up
[destroyed|destroyed] {verbo}

The Queen will destroy all those males who still believe in him.
A Királynő elpusztít minden férfit, akik még hisznek a véristenben.
You attack and destroy everything that stands in the way of your own insane pattern.'
Megtámad és elpusztít mindent, ami a saját őrült elképzelése útjába áll.
Do not go near the temple of Azash, lest he destroy you.'
Kerüljétek Azash templomát is, máskülönben elpusztít titeket.
That is what the Church does, and every church is the same: control, destroy, obliterate every good feeling.
Ezt műveli az egyház, és minden egyház egyforma: irányít, rombol, megsemmisít minden jó érzést.
But a single twentyzkilometer nuclear device detonated in the middle of one carrier battle group would destroy everyone and everything within five miles, including an aircraft carrier.
De egyetlen húsz kilométeres hatósugarú atomrakéta ha egy anyahajó kötelék közepén robban, öt mérföldes körzetben mindent és mindenkit megsemmisít, az anyahajót is beleértve.
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
Ez egy hatalmas lyuk, amely lerombol minden, az új jogszabály által elért haladást.
Amint használjuk, mindent lerombol.

Exemplos de uso para "to destroy" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishYou held this land in peace for many years, so that the Saxons did not destroy it.
Hosszú éveken át megőrizted az országban a békét, a szászok nem pusztították el.
EnglishMithras wants to save the planet, and his evil counterpart wants to destroy it.'
Mithrasz meg akarja menteni, gonosz ellenfele pedig el akarja pusztítani a Földet.
EnglishOnce they have broken through her wall, they will move quickly to destroy her.
Mihelyt a démonok áttörnek a falon, legelőször is meg akarják semmisíteni a fát.
EnglishOne day it might send another foe to find her, if she did not destroy it first.
Egy nap tán új ellenséget küld utána a trón, ha nem pusztítja el azon nyomban.
EnglishI looked at him, wondering if anything could work me into a rage to destroy him.
Ránéztem, és azon gondolkoztam, mi hozhatna akkora indulatba, hogy elpusztíthassam?
EnglishThe aim of the rapporteur and of the 250 other members is to destroy the economy.
Az előadó és az őt támogató 250 képviselő célja az, hogy lerombolják a gazdaságot.
EnglishIn some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
Egyes esetekben az indokolatlan letiltás egy ember megélhetését teheti tönkre.
EnglishI would enjoy a good spell battle, but I'd rather not destroy this inn doing it.
Élveznék egy jó varázsharcot, de nem szeretném lerombolni vele ezt a fogadót.
EnglishIt would destroy her youth, the youthful, sexless world in which she chose to live.
Elveszítené vele az ifjúságát, az ifjúi, nem nélküli világot, amiben eddig élt.
EnglishDonnagon wants us all together so he can destroy the island and all of us with it.
Donnagon össze akar minket terelni,...hogy elpusztítson minket a szigettel együtt!
EnglishThe main aim was to suppress and destroy Ukraine as a nation. It was genocide.
A legfőbb célt, Ukrajnának, mint nemzetnek az elnyomása és lerombolása jelentette.
EnglishI never knew him to destroy any but those who were evil, I said in a whisper.
Sose láttam, hogy bárkit is elpusztított volna a gonoszokon kívül feleltem súgva.
EnglishThat he would come from the stars, said Gerrith, to destroy the Lords Protector.
Hogy eljő a csillagokból, és elpusztítja a Fővédnök urakat felelte Gerrith.
EnglishAnd you, you must remember that to tell her everything would be to destroy her.
Neked viszont észben kell tartanod, hogy ha mindent elmondanál, azzal elpusztítanád.
EnglishThere are times when I am tempted to destroy our file on the Mayfair Witches.
Időnként elfog a kísértés, hogy megsemmisítsem a Mayfair-boszorkányok aktáját.
EnglishWe cannot destroy Orthanc from without, but Sauron who knows what he can do?'
Mi Orthancot kívülről nem tudjuk lerombolni, de Szauron... ki tudja, ő mire képes?
EnglishWhich is one reason why my people will eventually destroy them, replace them.
Az enyéim éppen ezért fogják elpusztítani őket, ezért foglalják majd el a helyüket.
EnglishBetter to put weapons like HADES back in storage or destroy them than to use them.
A HADES-hez hasonló fegyvereket bölcsebb a raktárakban tartani, vagy megsemmisíteni.
EnglishIt may become necessary, if the power he has taken twists him, that ye destroy him.
Lehetséges, hogy meg kell majd ölnöd, ha a testében kavargó mágia eltorzítja.
EnglishLet the Mayfairs come to destroy the three of us, yes, it will be justice.
Hát csak pusztítsanak el mind a hármunkat a Mayfairek, igen, tegyenek igazságot.