Como se fala "condescension" em húngaro

EN

"condescension" em húngaro

EN condescension
volume_up
{substantivo}

condescension (também: descent, stoop)
She is all affability and condescension, and I doubt not but you will be honoured with some portion of her notice when service is over.
Lady Catherine csupa nyájasság és leereszkedés, s számomra nem kétséges, hogy az istentisztelet után kegyedet is figyelmére fogja méltatni.

Sinônimos (inglês) para "condescension":

condescension

Exemplos de uso para "condescension" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEven without seeing it, Neko knew that the elf smiled in condescension.
Neko a jellegtelen álarc alatt is megérezte a tünde leereszkedő mosolyát.
EnglishHis condescension, beautifully pitched, created precisely the effect he intended.
A mesterien árnyalt leereszkedő hangnem elérte a kívánt hatást.
EnglishI doubt that, he said, with the faintest trace of condescension in his tone.
- Nem hinném - felelte árnyalatnyi leereszkedéssel a hangjában.
EnglishI know that, she said, well aware of the condescension in his voice.
- Azt én is tudom - felelte az asszony, nagyon is tudatában léve a leereszkedő hangsúlynak.
EnglishDiotallevi took a slip of paper from his pocket and regarded me with friendly condescension.
Diotallevi előhúzott a zsebéből egy darab papírt, és kitüntető rokonszenvvel, mélyen a szemembe nézett.
EnglishAt last Prince Bittern performed a bow, combining half-hearted gallantry with a trace of airy condescension.
Végül Bittem meghajolt; mozdulatában keveredett a lagymatag udvariasság és a könnyed felületesség.
EnglishThere was no baby-talk condescension in Lillian's voice.
Lillian hangjában nem volt semmiféle leereszkedő gügyögés.
EnglishAnthony ignored the palpable condescension of the other's tone.
Anthony nem vett tudomást George leereszkedéséről.
EnglishHow dare you say that to me with such condescension?
- Hogy merészel ilyen leereszkedően beszélni velem?
EnglishCondescension from a foxen fluff of a girl!
Hogyan merészelsz ilyen leereszkedő hangon beszélni velem?
EnglishIn the kitchen Miss Gilchrist was drinking tea and conversing affably, though with slight condescension, with Mrs Jones.
A konyhában Gilchrist kisasszony teázott, és barátságosan, bár kissé leereszkedően társalgott Mrs. Jonesszal.
EnglishEarth, which had only remained livable by accepting the charity of other worlds, was humiliated by their condescension.
A Föld csak úgy maradhatott lakható, hogy elfogadta más világok jótékony adományait, ez viszont megalázó volt a földiekre nézve.
EnglishAnd among the pilgrims with the facies hermetica, a little off to one side, a stiff smile of condescension on his lips, was Signer Salon.
E hermetikus ábrázatú zarándokok közt pillantottam meg, kissé külön a többiektől, az elnéző szigorba rándult mosolyú Salon urat.
EnglishI'm talking about condescension - a man-versus-woman thing - but I'm also talking about something a hell of a lot bigger and a hell of a lot more frightening, as well.
És itt most nemcsak a férfiúi leereszkedésről beszélek, Ruth, hanem valami sokkal átfogóbb és sokkal félelmetesebb dologról.
EnglishThirdly, there needs to be an end to the self-satisfaction and condescension of a small elite explaining to citizens that the only valid choice is its own.
Harmadszor, véget kell vetni a kicsiny elit önelégültségének és leereszkedésének, amikor elmagyarázzák a polgároknak, hogy az egyetlen érvényes választás az övék.
EnglishI went back to South Carolina after some 15 years amid the alien corn at the tail end of the 1960s, with the reckless condescension of that era thinking I would save my people.
Tizenöt, idegenben eltöltött év után visszatértem Dél-Karolinába, az 1960-as évek végén, a kor vakmerően leereszkedő stílusával, gondolva, hogy majd megmentem a népem.