EN bolting
volume_up
{substantivo}

bolting (também: bolt, fastener, fastening, finger)
volume_up
retesz {subst.}
bolting
bolting
bolting (também: screening, winnowing, jigging)
bolting (também: screening, jigging)

Exemplos de uso para "bolting" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishKarras was dimly aware of a door being opened, of Chris bolting from the room.
Karras halványan érzékelte, hogy kinyílt az ajtó, és Chris kiviharzott a szobából.
EnglishThen they broke, bolting for safety, their spirit gone, the battle lost.
Azután összeroppantak, menekülőre fogták, harci szellemük elszállt, a csata elveszett.
EnglishThey were bright blue, eyes that in this frustration seemed bolting and nearly mad.
A szeme fénylő kék volt, kielégítetlenségében már-már tébolyodott.
EnglishSince Deck and I are bolting, I am determined to flee with the Black case safely in tow.
Mivel Deckkel lelépünk a cégtől, eltökélt szándékom, hogy a Black-ügyet magammal menekítem.
EnglishHe left the study quickly, trying not to look as if he was bolting for his life.
A bejárati ajtónál dr. Manfred még búcsúzóul megjegyezte.
EnglishI shall just take the precaution of shutting and bolting the window.'
Csak egy kis elővigyázat: becsukom és bereteszelem az ablakot.
EnglishHe went back into his cabin, and bolting the door, he sank down in the chair at the desk, and wept.
Visszatért a kabinjába, bereteszelte az ajtót, belesüppedt székébe az íróasztalnál, és zokogni kezdett.
EnglishIn my opinion, we should be bolting the door against Brussels' creeping desire for ever more centralisation.
Véleményem szerint el kell zárkóznunk Brüsszel még több központosításra irányuló állandó vágyai elől.
EnglishIt raced around in the air outside for a while; a couple of sonic booms nearly had the mounts bolting.
Szolid hangrobbanásoktól visszhangzottak a lankás domboldalak, a megvadult hátasokat alig lehetett féken tartani.
EnglishLook, forget what you did, bolting, said Tommy.
- NÉZD, FELEJTSD EL, hogy leléptél - mondta Tommy.
EnglishHe remembered her slamming and bolting the doors behind him, remembered steps that led down, down into the earth....
Emlékezett rá, ahogy döngve becsapódik mögötte az ajtó, emlékezett a lépcsőkre, amelyek levezettek a föld alá...
EnglishTo a creature with a mouth like that, Pearson had thought later, bolting one's food would be a sacrament.
Annak az élőlénynek a számára, akinek ilyen szája van, gondolta később Pearson, a táplálkozás alighanem valóságos szentség.
EnglishThe bolting look came into his blue eyes.
Kék szemébe újra visszatért az eszelős vadság.
EnglishEach corner had an earlike lug with a hole, for bolting to the outside of the steel cabinet that would contain the bomb.
Minden sarkán egy-egy fülszerű nyúlvány volt, a közepén lyukkal, ezzel lehetett ráerősíteni a bombát tartalmazó szekrénykére.
EnglishIt would be better if he didn't go bolting off to the barracks unless he absolutely had to, especially when he had to lie about the reason.
Jobb lenne, ha nem rontana be az egységhez, hacsak nem feltétlenül muszáj, különösen ha még hazudnia is kell az okáról.
EnglishHe took a step back, his hands going up to his face to protect himself, and she took the chance while she had it, bolting for the archway.
Decker visszalépett, a kezét az arca elé kapta, hogy védje magát, Lori pedig kihasználta a pillanatot és a boltív felé vetődött.
EnglishQuickly, Gretel came behind and pushed With all her might... plunging the Wicked old Woman headlong into the flames... banging the door shut and bolting it tight.
"Gyorsan, Gretel gyere mögém és tolj jó erősen... "meglökte a gonosz boszorkát, egyenesen a tűzbe... "majd bevágta az ajtót és erősen bezárta.
EnglishThey turned, with the intention of bolting back off the bridge, but a flight of arrows came from slits in the toll-house wall and thumped into the planking in front of them.
Megfordultak, hogy visszaugorjanak a hídról, ám ekkor a vámház lőréseiből nyílvesszők záporoztak feléjük, és koppanva beleálltak előttük a pallóba.
EnglishHe flailed at the railing, caught hold of it, and then Elise almost knocked him down again, bolting past him and down the stairs, screaming like a firebell in the night.
A korlát után kapott, megragadta, ám ekkor Elise lökte majdnem fel, aki mint a nyíl, száguldott el mellette, le a lépcsőn, s üvöltött, mint egy tűzjelző sziréna az éjszaka közepén.