EN austere
volume_up
{adjetivo}

1. geral

austere
volume_up
szerény {adj.} (egyszerű)
It was austere: a wooden chair, a desk, a computer, another chair.
Szerény volt: egy faszék, egy íróasztal, egy számítógép és még egy szék.
His modern, austere apartment didn't contain much furniture.
Modern, szerény lakását kevés bútorral rendezte be.
Turjan frowned, pursed his lips: A strange tumult for the austere home of Pandelume!
Turján összevonta a szemöldökét, lebiggyesztette ajkát: furcsa hangzavar Pandelume szerény otthonához képest!
austere
volume_up
egyszerű {adj.} (díszítetlen)
An altarpiece stood against one of the bare walls, its richness quite out of place in such an austere setting.
Az egyik csupasz fal előtt egy oltár állt, gazdagsága egészen kirítt ebből az egyszerű környezetből.
. - (FI) Mr President, the Commission's budget is very austere.
. - (FI) Tisztelt elnök úr, a Bizottság költségvetése nagyon egyszerű.
The chambers Stark could see as they passed were austere and dim, occupied by students and acolytes and lesser Diviners.
Útközben odafelé Stark egyszerű és félhomályos kamrákat látott, ezeket tanítványok, segédek és alacsonyabb rangú jósok lakták.
austere (também: brusque, cold, crabby, frigid)
volume_up
rideg {adj.}
Igraine bowed to the Merlin and to the dour, austere-looking Archbishop.
Igraine bókolt a merlinnek és a rideg külsejű püspöknek.
She'd expected to find her austere and forbidding, but You're not like that at all!
Azt várta, hogy rideg és ijesztő lesz, de később elmondhatta neki, hogy "Te egyáltalán nem olyan vagy!".
They were enemies, for he preferred the white rose of York--cold and austere--and she, so she told me, loved red roses, the red rose of Lancaster.
Roderick ugyanis a York-ház rózsáját, a hűvös és rideg fehér rózsát kedvelte jobban, ő maga pedig a Lancasterek vörös rózsáját szerette..
austere (também: dour, exacting, hard, harsh)
A respected and austere man is discovered to have had a coarser side to his life hidden.
Egy köztiszteletben álló, szigorú erkölcsű férfiúról kiderülhet, hogy van az életének egy másik, közönségesebb oldala is.
Several obviously white persons got out of the car-a rather handsome young man, and an austere woman with a pair of wire-rimmed glasses on her nose.
Szembeszökően fehér emberek szálltak ki belőle: egy jóképű fiatal férfi, és egy acélkeretes pápaszemet viselő, szigorú ábrázatú asszony.
Well, I'll try to find your silicates, MacAran promised, wondering how high, on Moray's austere priorities, the art of glassmaking would come.
Hát, majd igyekszem szilikátot találni neked mondta MacAran, s közben azon tűnődött, vajon Moray szigorú fontossági rangsorában milyen helyet foglalhat el az üvegkészítés mestersége.
austere
austere (também: cold, crabby, disgruntled, gruff)
Looking in, he saw an austere room floored with hexagonal white tiles.
Bekukkantott, és hatszögletű fehér csempével kirakott, barátságtalan helyiség tárult elé.
It is an arid and bleak place, a wasteland with a handful of austere cities clinging precariously to a few scattered oases.
Sivár, barátságtalan vidék, végtelen sivatag, néhány zord várossal, amelyek elszórt oázisok köré épültek.
austere (também: bald, severe, undressed)
austere
volume_up
igénytelen {adj.} (egyszerű)
austere
volume_up
kemény {adj.} [fig.]
austere
austere (também: ceremonious, inflexible, rigid, stark)
volume_up
merev {adj.}
austere
austere (também: abstinent)
austere (também: puritanical, severe)
They wore austere uniforms under garrick coats that emphasized their breadth.
Puritán egyszerűségű egyenruhájuk fölött izmaikat jól kiemelő kabátot viseltek.
austere
volume_up
spártai {adj.} [fig.]
austere
volume_up
szerzetesi {adj.} [fig.]
austere (também: bitter, bleak, grim, gruff)
volume_up
zord {adj.}
Tonight Tamurello is an austere grandee, but he is not here.
- Ma este Tamurello zord, spanyol grand képében jelent meg, de már nincs itt.
His had been a punitive world of austere devotion.
Amadeo a zord hitbuzgalom engesztelhetetlen világából jött.
It is an arid and bleak place, a wasteland with a handful of austere cities clinging precariously to a few scattered oases.
Sivár, barátságtalan vidék, végtelen sivatag, néhány zord várossal, amelyek elszórt oázisok köré épültek.

2. "wine"

austere (também: rough)
volume_up
fanyar {adj.} (bor)
austere
volume_up
savanykás {adj.} (bor)

Sinônimos (inglês) para "austere":

austere

Exemplos de uso para "austere" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Ez egy megszorítóbb költségvetés, összhangban a Bizottság és a Tanács kérésével.
EnglishSlim youths performed the actual work under Henry's austere direction.
A tulajdonképpeni munkát karcsú ifjoncok végezték Henry zordon parancsnoksága alatt.
EnglishI know, venerable father, that thy austere mind is alarmed at the idea of these performances.
Tudom, tiszteletre méltó atyám, hogy szigorod lázadozik e látványosságok gondolatára.
EnglishIt bad the austere simplicity of fiction rather than the tangled woof of fact.
Inkább emlékeztetett a regények kristályos egyszerűségére, mint a tények kusza összevisszaságára.
EnglishScratch at will, so long as it pleases you, said Shimrod in a voice of austere courtesy.
- Csak vakard az orrod, amennyit tetszik - mondta Shimrod hűvösen.
EnglishThere is nothing criminal in this liaison; nothing that could cause the most austere moralist to frown.
Ebben a viszonyban nincs bűn, nincs semmi olyan, amit a legszigorúbb erény rosszallhatna.
EnglishThe restrictions are austere and the penalties are harsh.
A korlátozások szigorúak, a büntetések kemények.
EnglishI am not partial to folk who are grim and austere.
Nem szeretem a komor és mogorva embereket!
EnglishThe exterior of that austere wooden box has subsequently been decorated with fanciful, jigsaw gingerbread, like the rest of the hotel.
A komor fadobozt idővel tarkabarka mézeskalács házikóvá dekorálták, akárcsak az egész szállodát.
EnglishLet us be austere, but let us also be inventive.
EnglishFor I feared thee, because thou art an austere man: thou takest up what thou didst not lay down: and thou reapest that which thou didst not sow.
Akkor egy férfi kiáltott hozzá a tömegből: "Mester, könyörgök, tekints fiamra, egyetlen gyermekemre!
EnglishHer face was austere, almost sour.
EnglishCasmir ignored the gibes, which exaggerated his appetites; indeed, he was almost austere in his use of catamites.
Casmir nem törődött a gúnyolódással, amely erősen eltúlozta étvágyát; valójában nagyon ritkán vette igénybe férfi szeretői szolgáltatásait.
EnglishAnd in the valley itself the high straggled arches of the Cathe- dral, and the circle of stones, remote, and austere but plainly visible.
A völgyben a székesegyház törött csúcsívei szökkentek az égnek, és tisztán látszott a kövek elutasítóan zordon gyűrűje.
English(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
(NL) A jelenlegi gazdasági légkörben magától értetődőnek tartom, hogy az Európai Parlamentnek megszorító költségvetést kell életbe léptetnie.
EnglishShe had a way of looking luscious in austere garments, her breasts large and high, her legs rounded and tapered exquisitely beneath her modest hem.
Telt, feszes melle, gömbölyű, elegánsan karcsú lába az érzékeket csiklandozta a legegyszerűbb, legszigorúbb ruhákban is.
EnglishThe years have come and gone; perhaps he has become austere and aloof, or settled in his ways, or married to a woman of severe character, who has given him several unpleasant children.
Sok év telt el; talán megkeseredett, talán feleségül vett egy kellemetlen nőt, aki több kellemetlen gyereket szült neki.
EnglishAt the same time, it creates a political and legal precedent by making the Stability Pact even more austere and lets the United States of America into the euro area through the back door.
Ugyanakkor e forgatókönyv politikai és jogi precedenst teremt a Stabilitási Paktum még szigorúbbá tételével és a hátsó ajtón engedi be az Amerikai Egyesült Államokat az euróövezetbe.