EN

asset {substantivo}

volume_up
1. geral
asset (também: advantage, benefit, gain, profit)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (rövid ismertetés)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (
Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (
The main challenge involves helping territories to use this asset and exchange good practices.
A legnagyobb kihívást a területeknek az előny kihasználásához és a jó gyakorlatok kihasználásához való hozzásegítése jelenti.
asset (também: demesne, domain, estate, holding)
asset
volume_up
nyereség {subst.} (átv. is)
The application of paragraph AG76 may result in no gain or loss being recognised on the initial recognition of a financial asset or financial liability.
Az AG76. bekezdés alkalmazása eredményezheti azt, hogy a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség kezdeti megjelenítésekor nem kerül megjelenítésre nyereség vagy veszteség.
2. finanças
asset
volume_up
eszköz {subst.} (a vállalkozás vagyonának elemei)
And the fact that we have English is now becoming a huge strategic asset.
Óriási stratégiai eszköz, hogy tudunk angolul.
Local, grass-roots knowledge is an asset for us.
A helyi tudás nagyon fontos eszköz számunkra.
I believe this is a very valuable asset for the Union in the preparation of the Danube Strategy.
Meggyőződésem, hogy ez egy nagyon értékes eszköz az Unió számára a Duna-stratégia előkészítése szempontjából.
asset (também: assets)
It is an asset of which no one can claim exclusive ownership.
Olyan vagyon, amelyet senki sem birtokol kizárólagosan.
. - (DE) A talaj létfontosságú vagyon.
I should like, first of all, to stress that it is a shared asset.
Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a rádióspektrum közös vagyon.
Returns the straight-line depreciation of an asset for one period.
Kiszámítja a vagyontárgy egyenletes értékcsökkenését egyetlen időszakra vonatkoztatva.
If the capital asset is purchased during the settlement period, the proportional amount of depreciation is considered.
Ha a vagyontárgy vásárlása az elszámolási időszak alatt történt, az értékcsökkenés ezzel arányos mértékben számít.

Sinônimos (inglês) para "asset":

asset
English

Exemplos de uso para "asset" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFreedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
A szabadság túlságosan értékes ahhoz, hogy elpusztítsák, akármelyik oldal tenné is.
EnglishHealth is a vital asset for all of us, and it is also a key economic factor.
Az egészség mindannyiunk alapvető kincse és kulcsfontosságú gazdasági tényező is.
EnglishI daresay the confidence we gained thereby was itself a powerful asset to us.
A folyamat azonban itt még nem ért véget, mivel a követeknek a wersgorról saját pr?
EnglishMonk was glad, because apart from an asset he re-garded Turkin as a friend.
Monk örült, mert nem csupán szállítónak, hanem barátjának is tekintette Tyurkint.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Az országainkba érkező bevándorlók hatalmas gazdasági erőforrást jelentenek.
EnglishNon-voluntary labor's greatest advantage as an asset is the endless supply.
A kényszermunka legnagyobb előnye, hogy az árutípus esetében végtelenek a készletek.
EnglishJust want to be an ally back to us, I suppose, and RAINBOW is a NATO asset.
Csak viszonozni akarják a bajtársiasságunkat, gondolom, és a Szivárvány a NATO része.
EnglishProtection of this freedom, which has seen some difficult times, is a valuable asset.
E szabadság védelme, amely nehéz időszakokat élt meg, rendkívül nagy érték.
EnglishPlus, at this moment he pos- sesses a crucial asset: he doesn't work for Great Benefit.
S mindenekfelett van egy nagyon nagy előnye: nem a Great Benefitnél dolgozik.
EnglishThere are other instruments that would be a great asset in the current situation.
Vannak más olyan eszközök is, amelyek nagyon értékesek lehetnének a jelenlegi helyzetben.
EnglishThe coup made Androsov an instant star and Ames the most vital asset in the firmament.
Androszov a mennyekbe ment, Ames pedig a világ legfontosabb szállítója lett.
EnglishThat diversity is something that we should respect; it is our greatest asset.
Ezt a sokszínűséget tiszteletben kell tartani, ez a legnagyobb kincsünk.
EnglishChildren and young people are our future - the most valuable asset we have.
A gyermekek és a fiatalok jelentik a jövőt - ők a legnagyobb értékeink.
EnglishThe European Union, which considers solidarity an asset, must help.
Az Európai Unió, amely a szolidaritást értéknek tekinti, muszáj, hogy segítsen!
EnglishJohn Preston retired in early September and joined the staff of the asset-protection people.
John Preston szeptember eleién visszavonult és egy vagyonőr cég vezető embere lett.
EnglishRegulation is now a key asset in globalisation, as we are seeing.
A szabályozás ma a globalizáció egyik legfőbb értéke, amint azt megtapasztaljuk.
EnglishI firmly believe that Europe's linguistic diversity represents a major cultural asset.
Szilárd meggyőződésem, hogy Európa nyelvi sokszínűsége jelentős kulturális értéket képvisel.
EnglishAs of twelve hours ago, I believe that asset has been blown to the KGB.
Tizenkét órával ezelőőtt az ügynökömet valószínűűleg leleplezte a KGB.
EnglishEnergy is being dealt with as a commodity rather than as a common asset.
Az energiát úgy kezelik, mintha árucikk lenne, nem pedig köztulajdon.
EnglishAn additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
A költségvetés további előnye a nagyobb rugalmasság az előre nem látott körülmények esetére.