Como se fala "sensible" em holandês

EN

"sensible" em holandês

EN sensible
volume_up
{adjetivo}

sensible (também: judicious, prudent, reasonable, sagacious)
It was sensible then, and it is sensible now, to support this.
Dat was toen verstandig, en het is nu eveneens verstandig om dit te ondersteunen.
Those which were sensible a year ago are just as sensible today.
Degenen die een jaar geleden verstandig waren, zijn nu net zo verstandig.
The similar compromise on future profits was also very sensible.
Het soortgelijke compromis over toekomstige winsten was eveneens zeer verstandig.
sensible (também: hands-on, practical, banausic)
We must be practical and sensible in our approach, but we must act.
We moeten de zaak praktisch en verstandig aanpakken, maar ook handelen.
However, we need to ensure that measures we propose are both sensible and practical.
Wij moeten er echter wel voor zorgen dat de maatregelen die wij nemen zowel zinvol als praktisch haalbaar zijn.
This is far more sensible and practical from the point of view of protecting all workers ' rights.
Dat is veel redelijker en praktischer met het oog op bescherming van de rechten van alle werknemers.
sensible
volume_up
zinnig {adj.}
It is a perfectly sensible and good proposal and I commend it to the House.
Het is een uitermate zinnig en goed voorstel en ik beveel het aan het Parlement aan.
Sensible things can be said about the defence policy in the context of the European Union.
Over het defensiebeleid kan in het verband van de Europese Unie zinnig worden gesproken.
It goes without saying that no sensible person would oppose equal rights for men and women.
Vanzelfsprekend is geen zinnig mens tegenstander van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
sensible (também: aware, concerned, conscious, sentient)
volume_up
bewust {adj.}
Having said this, I should like to emphasize that the Commission is of course fully conscious that the sensible application of principles sometimes requires appropriate exemptions.
Overigens wil ik met nadruk stellen dat de Commissie zich uiteraard ter dege bewust is van het feit dat een juiste toepassing van beginselen soms om passende uitzonderingsmaatregelen vraagt.
sensible
It is rational and sensible and makes a valuable contribution to the Commission's and Member States ' work on energy efficiency
Het is een rationeel en functioneel programma en levert een waardevolle bijdrage aan de inspanningen van de Commissie en de lid-staten op het gebied van de energie-efficiëntie ".
sensible (também: accessible, dainty, delicate, fine)
Sadly, as so often in the Employment and Social Affairs Committee, it now embodies amendments that are less sensitive and certainly less sensible.
Maar helaas, zoals zo vaak gebeurt in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, staan er nu amendementen in die minder gevoelig en zeker minder verstandig zijn.
I think it is a lot more sensible than the EU's policy because it takes account of the reduced fish stocks.
Dat beleid vind ik aanzienlijk verstandiger dan dat van de EU, omdat het rekening houdt met de afgenomen visbestanden.
sensible (também: noticeable)
sensible (também: appreciable, noticeable, tangible)
sensible (também: apparent)

Sinônimos (inglês) para "sensible":

sensible

Exemplos de uso para "sensible" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOnly in this context would the alignment of diesel tax be sensible and feasible.
Pas dan is het realistisch en haalbaar om de accijns op diesel te harmoniseren.
EnglishI have every confidence that the decision you will reach will be a sensible one.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat het een verstandige beslissing zal worden.
EnglishThose were sensible proposals that were well received by our Canadian friends.
Deze praktische voorstellen werden door onze Canadese vrienden goed ontvangen.
EnglishSo this is another project that I worked on with the Sensible Cities Lab at MIT.
Dit is een ander project waar ik aan gewerkt heb met het Sensible Cities lab aan MIT.
EnglishThat seems to me a very good reason to promote sensible legislation like this.
Dat lijkt me een heel goede reden om verstandige wetgeving zoals deze te bevorderen.
EnglishSensible solutions keep getting tangled up in the institutional undergrowth.
Verstandige oplossingen raken steeds weer verstrikt in de wirwar van instellingen.
EnglishParliament and the Council must be able to make a sensible decision on this.
Daarover moeten het Parlement en de Raad een verantwoord besluit kunnen nemen.
EnglishThis will be very sensible in practice for feasibility and control purposes.
Dit zal de werkbaarheid en controleerbaarheid in de praktijk zeer ten goede komen.
EnglishWe are sensible in the way we handle things, but we want to do it as a team.
We benaderen de dingen met ons gezonde verstand, maar willen dat wel als team doen.
EnglishThis is another project I worked on with Sensible Cities Lab and CurrentCity.org.
Dit is een ander project samen met Sensible Cities Lab en CurrentCity.org.
EnglishIn this way we will achieve a sensible result within our development policy.
Daarmee bereiken wij ook uit het oogpunt van ontwikkelingsbeleid een zinvol effect.
EnglishIn the report prepared by Mr Medina Ortega we have got some sensible conclusions.
Het verslag van de heer Medina Ortega biedt een aantal zinnige conclusies.
EnglishThere were good and sensible additions made to it by the Committee on Budgets.
Vanuit de Begrotingscommissie kwamen er goede en zinvolle aanvullingen op.
EnglishThe sensible equation which seems to be commanding greater support is 55-55.
Een redelijk evenwicht waarvoor de grootste steun lijkt te bestaan is 55-55.
EnglishTo set the recovery targets based on a percentage is a much more sensible approach.
Het is veel zinvoller een percentage als inzamelingsdoelstelling te kiezen.
EnglishAfter all, what can sensible programmes achieve if they are not adequately funded?
Wat hebben we immers aan zinvolle programma's, als die onvoldoende gefinancierd worden?
EnglishThey will now, after five years, be forced to withdraw their sensible requirements.
Zij worden nu gedwongen na vijf jaar hun verstandige eisen in te trekken.
EnglishI consider the product-related approach selected here to be basically sensible.
Ik vind het hier gekozen uitgangspunt, dat op het product gericht is, in principe zinvol.
EnglishThe question, again, is thus whether it is not more sensible to look at compliance.
Het is dus de vraag, opnieuw, of het niet zinvol is om te kijken naar de implementatie.
EnglishAnd this, ultimately, will be the best proof that this measure is a sensible one.
Dat is uiteindelijk ook het beste bewijs dat deze maatregel zinvol is.