Como se fala "nomenclature" em holandês

EN

"nomenclature" em holandês

EN nomenclature
volume_up
{substantivo}

nomenclature
volume_up
naamgeving {de} (nomenclatuur)

Sinônimos (inglês) para "nomenclature":

nomenclature

Exemplos de uso para "nomenclature" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSimplifying the nomenclature within the internal market is an interim measure.
De vereenvoudiging van de nomenclatuur voor de interne markt is een tussenstap.
EnglishMinor modifications in the nomenclature do not pose any problem for the Commission.
De Commissie heeft geen problemen met kleine aanpassingen in de nomenclatuur.
EnglishWe achieved a new nomenclature in a certain area of agricultural spending.
Wij zijn tot een nieuwe nomenclatuur voor een bepaald deel van de landbouwuitgaven gekomen.
EnglishWe therefore call for the nomenclature to be reformed accordingly.
We willen dan ook dat de nomenclatuur in dit opzicht wordt aangepast.
EnglishIt remains both in the nomenclature and in the remarks.
Ze blijft zowel over in de begrotingsnomenclatuur als in de opmerkingen.
EnglishThe first was rationalization in terms of information policy, the agencies and nomenclature.
De eerste prioriteit was de rationalisatie van het voorlichtingsbeleid, de organen en de nomenclatuur.
EnglishAs usual in EU nomenclature, the title conveys the opposite of reality.
Zoals gebruikelijk in de titulatuur van de EU dekt de vlag juist het tegenovergestelde van de werkelijke lading.
EnglishOur amendment is the result of abandoning the idea of a specific Intrastat nomenclature.
Wij hebben dit amendement ingediend omdat werd afgezien van de idee van een specifieke nomenclatuur voor Intrastat.
EnglishThe second part of the vote concerns the nomenclature.
Het tweede onderdeel van de stemming betreft de nomenclatuur.
EnglishA number of amendments to the budget's nomenclature are designed to increase the flow of resources.
Met enkele veranderingen in de begrotingsnomenclatuur willen wij zorgen voor een betere afvloeiing van de middelen.
EnglishA single nomenclature, the Combined Nomenclature, will be used for external and intra-European statistics.
De gecombineerde nomenclatuur zal als enige voor de extra- en intracommunautaire statistieken gebruikt worden.
EnglishChanging the number of figures in the nomenclature from eight to six could lead to the elimination of an essential element.
Door de overgang van acht op zes cijfers in de nomenclatuur kunnen noodzakelijke gegevens verdwijnen.
English1 - Number in the Combined Nomenclature
1 - Nummers van de gecombineerde nomenclatuur
EnglishWe approved the budget structure for the expenditure in question and your proposal relating to the nomenclature.
We hebben ook de begrotingsstructuur van de uitgaven in kwestie goedgekeurd, alsmede uw voorstel betreffende de nomenclatuur.
EnglishThe first of those six areas is changing the updating of remarks and nomenclature, in particular in the statement of revenue.
Het eerste is dat van de actualisering van de toelichtingen en de nomenclatuur, met name in de Staat van ontvangsten.
EnglishIn addition, work is in progress in the context of SLIM II in order to simplify and modernise the Combined Nomenclature.
Bovendien wordt in het kader van SLIM II aan een vereenvoudiging en modernisering van de gecombineerde nomenclatuur gewerkt.
English This Section concerns cotton, not carded or combed, falling within subheading 5201 00 of the Combined Nomenclature.
    Deze afdeling heeft betrekking op niet-gekaarde en niet-gekamde katoen die valt onder post 5201 00 van de gecombineerde nomenclatuur.
EnglishRegarding your request for a nomenclature of job roles, I would like to say to you that we are already working on this matter.
Wat uw verzoek betreft om een namenlijst vast te stellen van toneelberoepen, kan ik u zeggen dat wij op dit punt reeds vooruitgang boeken.
EnglishWe must remember that the current scandals are rocking the Russian Nomenclature and institutional representatives.
Wij mogen niet uit het oog verliezen dat de huidige schandalen de Russische nomenklatoera en de institutionele exponenten op zijn grondvesten doen schudden.
EnglishThe Council even went as far as to simply refuse to adopt a common position on the proposal for a regulation concerning the nomenclature.
De Raad heeft zelfs gewoon geweigerd een gemeenschappelijk standpunt vast te stellen over de ontwerpverordening betreffende de nomenclatuur.