Como se fala "direct connection" em holandês

EN

"direct connection" em holandês

EN direct connection
volume_up
{substantivo}

direct connection

Exemplos de uso para "direct connection" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThere is, then, a quite direct connection between employment policy and industrial policy.
Er bestaat dus een heel direct verband tussen het werkgelegenheidsbeleid en het industriebeleid.
English- secondly, that there is a direct connection between the losses and the bad weather;
- ten tweede er een rechtstreekse band bestaat tussen de verliezen en de slechte weersomstandigheden, en
EnglishThere is a direct connection between reform, motivation and necessary material security.
Er bestaat immers een direct verband tussen hervormingen, motivatie en de noodzakelijke materiële zekerheid.
EnglishThis has no direct connection with the so-called Dublin summit, but I wanted to say it anyway.
Dat heeft niet direct iets te maken met de zogenaamde Top van Dublin, maar dat wilde ik toch nog even tegen u zeggen.
EnglishMacao embodies a Latin culture, and therefore stands in direct connection with one of the fundamental components of European civilisation.
Macao is een Latijnse cultuur, d.w.z. een van de fundamentele onderdelen van de Europese beschaving.
EnglishThe Committee mentions a more direct connection between the taxpayers and EU institutions - a more definite EU tax.
De commissie stelt een directere koppeling tussen de belastingbetalers en de EU-instellingen voor - een duidelijker EU-belasting.
EnglishThe WTO negotiations have no direct or indirect connection with the decisions on privatisation that particular States might take.
De onderhandelingen binnen de WTO hebben direct noch indirect iets te maken met beslissingen over privatisering die staten kunnen nemen.
EnglishNot for nothing does the committee see a direct connection with the continuing Council debate on a possible lifting of the arms embargo.
Niet voor niets legt de commissie hier een rechtstreeks verband met de doorlopende Raadsdiscussie over eventuele opheffing van het wapenembargo.
EnglishAs for the peace process in Cyprus and how it is linked with the accession negotiations, I would reiterate that there has always been a direct connection between the two.
De Commissie en de Raad hebben altijd al voor gemeenschappelijke projecten van de twee Cyprische gemeenschappen geijverd.
EnglishIn that connection, we direct attention to our group's proposals that the overseas countries and territories and the ultra-peripheral regions should be involved.
Op dit punt wijzen wij op de voorstellen van onze fractie om de overzeese en ultraperifere landen en gebieden bij de overeenkomst te betrekken.
EnglishThere is a direct connection between all this and the topic we are discussing now: the annual report of an EU institution, in this instance that of the European Investment Bank.
Dit heeft allemaal direct te maken met het onderwerp waarover we spreken: het activiteitenverslag van een instelling van de EU, in dit geval de Europese Investeringsbank.
EnglishTherefore, we do not think that a direct connection can be made between meeting the convergence criteria and the possibility of receiving aid from the Cohesion Fund.
Niettemin zijn wij van mening dat er geen directe koppeling kan worden gelegd tussen het voldoen aan de convergentie-eisen en de mogelijkheid om steun te verkrijgen uit het Cohesiefonds.
EnglishIn this connection we clearly have to adopt a position on our approach to the matter of people's health, although we might not see a direct connection, for instance, with leukaemia.
In dat verband moet men een duidelijk standpunt innemen over hoe wij met de gezondheid van de mensen omgaan, ook al zouden wij geen direct verband zien met bijvoorbeeld leukemie.
EnglishMr President, as documented in Mr van Velzen's report, it seems to have been established that there is no direct connection between economic prosperity and job creation.
Mijnheer de Voorzitter, het lijkt nu vast te staan, zoals ook uit het verslag-Van Velzen blijkt, dat een economische opleving niet automatisch leidt tot het creëren van extra arbeidsplaatsen.
EnglishFinally, I also agree with Mr Verheugen when he makes a direct connection between the success of the financial perspectives and the relaunch of the Lisbon Strategy.
Tot slot ben ik het ook eens met de heer Verheugen wanneer hij een rechtstreeks verband legt tussen het welslagen van de financiële vooruitzichten en de nieuwe impuls voor de strategie van Lissabon.