Como se fala "all kinds of" em holandês

EN

"all kinds of" em holandês

EN all kinds of
volume_up

all kinds of (também: all, miscellaneous, all sorts, all sorts of)
They are frequently at the receiving end of all kinds of discrimination.
Zij zijn veelvuldig het slachtoffer van allerlei vormen van discriminatie.
The problems are recognised as such at all kinds of administrative levels.
Op allerlei bestuurlijke niveaus worden de problemen onderkend.
Secondly, of course, all kinds of promises were made, and they have not been kept.
Ten tweede zijn natuurlijk ook allerlei gedane beloftes niet nagekomen.

Exemplos de uso para "all kinds of" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAs Commissioner Lamy said, Seattle two years ago failed on all kinds of fronts.
Zoals commissaris Lamy heeft gezegd, was Seattle twee jaar geleden een mislukking.
Englishcombat all kinds of internal and external threats created by terrorism and
de strijd aanbinden met alle interne en externe terroristische bedreigingen; en
EnglishNational states support all kinds of Third Way movements, so does Europe.
De nationale staten steunen allerhande bewegingen van de derde weg, Europa ook.
EnglishYou know, all kinds of different ... TED is about invention, let's be honest. ~~~ Right?
Weet je, allerhande soorten -- TED gaat over uitvindingen, laten we eerlijk zijn.
EnglishHe quoted the words of all kinds of people who'd had a variety of these experiences.
Hij citeerde alle mogelijke mensen met een verscheidenheid van dergelijke ervaringen.
EnglishParliament offered all kinds of compromises during the negotiations.
Het Parlement heeft bij de onderhandelingen elk denkbaar compromis voorgesteld.
EnglishThere is no such thing as good or bad terrorism, as all kinds of terrorism are bad.
Er bestaat niet zoiets als goed en slecht terrorisme -- elke vorm van terrorisme is slecht.
EnglishWe must retain all the monitoring methods in order to combat trafficking of all kinds.
Alle toezichtmethoden moeten worden gehandhaafd om alle vormen van smokkel tegen te gaan.
EnglishWe stink of hairspray and underarm deodorant, and all kinds of stuff.
We stinken naar haarlak en deodorant onder onze armen, en dat soort dingen.
EnglishThe citizens are also very concerned at the growth in all kinds of crime.
Bovendien zijn de burgers zeer bezorgd over de toename van iedere vorm van criminaliteit.
EnglishIt is a black hole in which sceptics of all kinds are swallowed up, there to dispense their venom.
Een zwart gat waarin alle sceptici zich laten opslokken om daar hun gal te spuien.
EnglishAnd this one has a lure with all kinds of little interesting threads coming off it.
Deze heeft een lokaas met allemaal interessante draden eraan.
EnglishThat led me to another step of why I'm here today, is because I really liked media of all kinds.
Dat was nog een stap van waarom ik hier sta: ik hield erg van allerhande soorten media.
EnglishThe language of the EU hardly catches the imagination, and it is full of acronyms of all kinds.
Het EU-taalgebruik is niet zeer boeiend en staat bol van de afkortingen.
EnglishIt would unleash all kinds of fanaticism and discrimination against ethnic minorities.
Het zal de etnische spanningen en het fanatisme vergroten.
EnglishBut the laws are kind of like sushi in a way: there are all kinds.
Maar de wetten zijn een beetje als sushi: er zijn vele soorten.
EnglishMy company invents all kinds of new technology in lots of different areas.
Mijn bedrijf vindt allemaal verschillende soorten nieuwe technologie uit in heel veel verschillende gebieden.
EnglishThis applies to all kinds of gifts, including meals and travel.
Dit geldt voor alle soorten giften, ook reizen en diners.
EnglishThis opens the door to all kinds of abuses and dangers.
Zelfmedicatie is het begin van al het misbruik en alle gevaren.
EnglishAs such, this means of communication will grant many more Europeans access to all kinds of information.
Dit communicatiemiddel zal daarom veel meer Europeanen toegang geven tot alle vormen van informatie.