Como se fala "stance" em finlandês

EN

"stance" em finlandês

EN

stance {substantivo}

volume_up
1. geral
stance (também: foot, heel, hull, position)
It is vital to insist that the Council take a positive stance in this matter.
On tärkeää painostaa neuvostoa ottamaan tässä asiassa myönteinen kanta.
Take a stance on this point and say that the crisis fund needs to be enlarged.
Ottakaa kanta tähän asiaa ja sanokaa, että kriisirahastoa on laajennettava.
I strongly believe that this is the stance the European Parliament must adopt.
Uskon vakaasti, että Euroopan parlamentin on omaksuttava juuri tämä kanta.
stance (também: attitude, sentiment, slant)
The report adopts a rigid stance on changes to the Charter's horizontal clauses.
Mietinnössä ilmenevä asenne perusoikeuskirjan monialaisia ehtoja kohtaan on jyrkkä.
The stance adopted by the United States is also detrimental to its image.
Yhdysvaltojen omaksuma asenne on myös haitallinen sen julkisuuskuvalle.
This stance fitted into the framework of a long Russian tradition of oppression and violence.
Tämä asenne sopi pitkäaikaisen venäläisen sorron ja väkivallan perinteen kehykseen.
Only a constructive international stance such as this one is in keeping with Peking's adage of harmonious external relations.
Vain tällainen rakentava kansainvälinen asennoituminen on sopusoinnussa harmonisia ulkosuhteita koskevan Pekingin periaatteen kanssa.
Firstly, there is the new political stance in its relations with Parliament, which my colleague Mr Barón Crespo has already mentioned.
Ensiksi uudenlainen poliittinen asennoituminen parlamenttiin. Toverillani jäsen Barón Crespolla oli jo tilaisuus puhua siitä täällä.
Unfortunately, it seems that the EU's stance - as well as that of the international community - against the Burmese regime has not been drastic enough to have any good effect.
Valitettavasti näyttää siltä, että EU:n - ja kansainvälisen yhteisön - asennoituminen Burman hallitukseen ei ole ollut riittävän tehokas suotuisten vaikutusten aikaansaamiseksi.
stance (também: pose, position, posture)
stance (também: aspect, attitude, facet, line)
We think there is good reason to consider carefully our stance on the committee's proposal to reject the common position adopted by the Council.
Mielestämme on ollut hyvin perusteltua harkita tarkoin kannanottoa valiokunnan ehdotukseen, jonka tarkoituksena on hylätä neuvoston yhteinen näkökanta.
2. Inglês Escocês
stance
volume_up
taksien odotuspaikka [ex.]

Sinônimos (inglês) para "stance":

stance

Exemplos de uso para "stance" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn fact, it adopts a stance which seeks to present East Timor as a failed state.
Itse asiassa siinä suhtaudutaan Itä-Timoriin ikään kuin se olisi hajonnut valtio.
EnglishIt is mainly thanks to the EU's united stance that any progress was made at all.
On lähinnä EU:n yhtenäisen kannan ansiota, että edistystä ylipäätään tapahtui.
EnglishI congratulate Commissioner Monti for the stance that he has taken in this area.
Onnittelen komission jäsen Montia hänen tässä asiassa omaksumastaan kannasta.
EnglishAmerica is wrong in its stance with regard to the International Criminal Court.
Yhdysvallat on väärässä asennoituessaan kansainväliseen rikostuomioistuimeen näin.
EnglishI am delighted to state that Mr Deprez has adopted the same stance a moment ago.
Arvoisat kollegat, voin todeta ilokseni, että Deprez otti juuri saman kannan.
EnglishSo far, I have not been terribly encouraged by the stance adopted by the Commission.
Tähän mennessä en ole suhtautunut kovinkaan toiveikkaasti komission asenteeseen.
Englishof capital were being deregulated, an economic policy stance based on purely
olosuhteissa ei puhtaasti kotimaisen tilanteen mukaan viritetty talouspolitiikka
EnglishOur stance is that Parliament must not put obstacles in the way of enlargement.
Se perustuu ajatteluun, jonka mukaan parlamentin ei tule estää laajentumista.
EnglishYou are the one unfairly calling Sweden to account for a stance which it adopted.
Olette ainoa, joka epäreilusti vaatii Ruotsia vastuuseen sen valitsemasta kannasta.
EnglishThe Commission needs to take the lead in this area and to be sure of its own stance.
Komission on asetuttava johtoon tällä alalla ja oltava varma omasta kannastaan.
Englishsystems, the Eurosystem has been refining its policy stance on retail payment
on kehittänyt pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien valvontapolitiikkaansa
EnglishI have already been called a Eurorealist for taking that stance, despite my optimism.
Huolimatta optimismistani minua kutsutaan jo asenteeni johdosta eurorealistiksi.
EnglishWe therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
Pyydämme komissiota omaksumaan päättäväisen asenteen tulevissa neuvotteluissa.
EnglishI strongly urge the Commission to adopt a more constructive stance on this issue.
Kehotan lujasti komissiota omaksumaan rakentavamman asenteen tässä asiassa.
EnglishIn the EU, we do not accept Beijing’s occasionally threatening stance towards Taiwan.
Me EU:ssa emme hyväksy Beijingin toisinaan uhkaavaa asennetta Taiwania kohtaan.
EnglishIt would be good if Turkey understood that this is not meant as an anti-Turkish stance.
Turkin on hyvä ymmärtää, ettei vaatimusta ole erityisesti suunnattu sitä vastaan.
EnglishOne of the main characteristics of my candidacy is its firmly left-wing stance.
Tärkein toimintani piirre on ilman muuta vahva suuntautuminen vasemmalle.
EnglishOn the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
Toisaalta meillä ei ole varaa tuhlata aikaa asenteemme muodostamiseen tässä asiassa.
EnglishI shall continue in French in order to show that indeed we must have a common stance.
Jatkan ranskaksi osoittaakseni, että meidän todellakin on osoitettava yhteishenkeä.
EnglishIt is high time that Europe takes one stance regarding Iran, and the world is waiting.
Euroopan on korkea aika ottaa kantaa Iranin tilanteeseen, ja maailma odottaa sitä.