Como se fala "portion" em finlandês

EN

"portion" em finlandês

EN portion
volume_up
{substantivo}

portion (também: division, installment, part, piece)
volume_up
osa {subst.}
A portion of the budget is to be used for assessing European employment policy.
Osa talousarviosta on määrä käyttää eurooppalaisen työllisyyspolitiikan arvioimiseen.
Let us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
Jakakaamme osa näistä määrärahoista ensisijaisesti teollisuudelle.
A significant portion of the funds from Member States' budgets is spent on public procurement.
Merkittävä osa jäsenvaltioiden budjetista kuluu julkisiin hankintoihin.
portion (também: division, input, passage, proportion)
volume_up
osuus {subst.}
The Structural Funds constitute a large portion of EU funding: - EUR 277 billion were allocated for the 2007-2013 budget.
Rakennerahastoilla on suuri osuus EU:n tarjoamassa rahoituksessa. Niistä osoitettiin vuosien 2007-2013 talousarvioon 277 miljardia euroa.
We support the criticism that patients have to bear an ever greater portion of the cost of health care, which penalises people on low incomes.
Yhdymme arvosteluihin siitä, että potilaiden on maksettava yhä suurempi osuus terveydenhuoltokustannuksista, mikä rankaisee pienituloisia.
That would cause the Finnish portion of a blocking minority to fall from 7.8% to 3.3%, so there would no longer be any need to listen to Finland and other small EU countries.
Tämän mukaan Suomen osuus määrävähemmistöstä laskisi 7,8 prosentista 3,3 prosenttiin, joten ei olisi enää mitään tarvetta kuulla Suomea ja muita EU:n pieniä jäsenvaltioita.
portion (também: allowance, dose, helping, serving)
volume_up
annos {subst.}
Five portions per day, or around 400 g of fruit and vegetables, is the recommended daily allowance for a healthy and balanced diet.
Viisi annosta tai noin 400 grammaa hedelmiä ja vihanneksia päivässä on suositeltu päivittäinen annos, jotta ruokavalio olisi terveellinen ja tasapainoinen.
portion (também: dish, serving)

Exemplos de uso para "portion" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe known benefits of eating one portion of oily fish outweigh any possible risks.
Rasvaisen kalan syömisen tunnetut edut ovat merkittävämpiä kuin mahdolliset riskit.
EnglishIn such case, your data will be permanently deleted from that portion of the services.
Tällaisissa tapauksissa tiedot poistetaan pysyvästi kyseisestä palvelujen osasta.
EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Suurennuslasi luo erillisen ikkunan, joka näyttää osan näytöstä suurennettuna.
EnglishIllegal hunters have taken over a significant portion of the country's territory.
Laittomat metsästäjät ovat vallanneet merkittävän osan maan pinta-alasta.
EnglishYou would assist us greatly if you were to support this portion of our amendments.
Voisitte auttaa meitä merkittävästi tukemalla tätä osaa tarkistuksistamme.
EnglishThis is especially pleasing because there is in this a portion of historical justice.
Tämä on erityisen ilahduttavaa, koska sillä on osaksi myös historiallinen oikeutus.
EnglishDuring this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.
Asennuksen tämän osan aikana hiiri ei toimi, joten sinun täytyy käyttää näppäimistöä.
EnglishFurthermore, it is the European economy which is funding a good portion of US development.
Toisaalta juuri Euroopan talous rahoittaa suurelta osin Yhdysvaltojen kehitystä.
EnglishThe Community wants to bring a portion of the system under supranational control.
Yhteisö haluaa saattaa osan järjestelmästä ylikansalliseen valvontaan.
EnglishIn our opinion a main portion of tax revenue should be provided by progressive direct tax.
Mielestämme keskeisenä veroperiaatteena ei voi olla kuin progressiivinen välitön vero.
English   Madam President, the Council is able to concur with a good portion of what has been said.
   Arvoisa puhemies, neuvosto voi pitkälti yhtyä siihen, mitä on sanottu.
EnglishIf there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
Jos veloitus liittyy palvelujen osaan, käyttäjä suostuu maksamaan kyseisen veloituksen.
EnglishThe portion of the monitor that displays the information is called the screen.
Näyttölaitteen osaa, jossa tiedot näkyvät, sanotaan näytöksi.
EnglishThe amount of money given has been a decreasing portion of farmer spending over the past number of years.
Vientituet ovat viime vuosina muodostaneet yhä pienemmän osan maatalousmenoista.
EnglishIn fact, the proposed subsidy allows the provision of only one portion of fruit one day a week.
Ehdotettu tuki mahdollistaa vain yhden hedelmäannoksen tarjoamisen yhtenä päivänä viikossa.
EnglishWe are, however, at present responsible only for a portion of emissions, amounting to approximately 14%.
Aiheutamme kuitenkin tällä hetkellä vain osan päästöistä, noin 14 prosenttia.
EnglishIt says that, under inheritance law, a man's portion must be double that of a woman.
Sen mukaan perintöoikeuden perusteella miehen osuuden on oltava kaksinkertainen naisen osuuteen nähden.
EnglishMagnifier is a program that magnifies a portion of your computer screen, making it easier to read.
Suurennuslasi helpottaa näytön lukemista suurentamalla osan näytöstä.
EnglishI believe that we can be satisfied with our portion of the work in this task of co-legislating.
Mielestäni voimme olla tyytyväisiä osuuteemme lainsäädäntätyöstä.
EnglishMoreover, it is regional and local authorities that implement a large portion of EU decisions.
Lisäksi nimenomaan alue- ja paikallisviranomaiset vastaavat monien EU:n päätösten toimeenpanosta.