Como se fala "official document" em finlandês

EN

"official document" em finlandês

Veja exemplos com "official document" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para official document em Finlandês

official substantivo
official adjetivo
document substantivo
to document verbo

Exemplos de uso para "official document" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIf it was, then it should not be distributed as an official document.
Jälkimmäisessä tapauksessahan niitä ei enää pitäisi jakaa virallisena asiakirjana.
EnglishHe sacked an official for giving a document to an elected representative.
Hän erotti virkamiehen, koska tämä luovutti asiakirjan kansan valitsemalle henkilölle.
EnglishWe tabled our document, our report, in New York as an official UN document, another major success.
Asiakirjamme eli mietintömme, joka toimi New Yorkissa virallisena YK-asiakirjana, oli myös suuri menestys.
EnglishI am told that it is not an official document.
Minulle on kerrottu, että se ei ole virallinen asiakirja.
EnglishFourthly, the word 'constitution' is now to be found for the first time in an official Council document, which is quite something.
Neljänneksi neuvoston julkistamassa asiakirjassa ilmenee sana perustuslaki. Tämä on jo aika paljon.
EnglishBear with me, the official document has gone to the Rules Committee, which will receive it today.
Olkaa kuitenkin huoleti, tehtäväksianto on lähtenyt työjärjestystä käsittelevään valiokuntaan ja sen pitäisi olla perillä vielä tänään.
EnglishTo this end, the Commission should present a proposal for such actions, which will then be recast as an official document.
Komission olisi tämän vuoksi tehtävä kyseisiä toimia koskeva ehdotus, josta sitten laadittaisiin virallinen asiakirja.
EnglishSecondly, the so-called Internal Market Scoreboard should be upgraded to become an official European Council document.
Toiseksi niin kutsuttua sisämarkkinoiden tulostaulua olisi päivitettävä siten, että siitä tehdään Eurooppa-neuvoston virallinen asiakirja.
Englishmay need an extra (official) document signed by their parents, second parent or legal guardian(s) authorising them to travel.
voi tarvita molempien vanhempien, toisen vanhemman tai huoltajan/huoltajien allekirjoittaman asiakirjan, jossa annetaan lupa matkustamiseen.
EnglishI think that the European Union's image will suffer as a result of the guardian of the European treaties being involved in falsifying an official document.
Mielestäni Euroopan unionin imago kärsii siitä, että EU:n perussopimusten vartija osallistuu virallisen asiakirjan väärentämiseen.
EnglishI have to say that the rapporteur's personal views on the pensions paid to EU staff members have no place in an official document put out by this institution.
Minun on sanottava, ettei esittelijän henkilökohtainen näkemys virkamiesten eläkkeistä kuulu toimielimemme antamaan viralliseen asiakirjaan.
EnglishI would like to have that confirmed in writing, in the form of an official document from the Government of Chad, not verbally from the Minister in the UN Security Council.
Haluan lupauksen kirjallisena Tšadin hallituksen virallisen asiakirjan muodossa enkä suullisena ministeriltä turvallisuusneuvostossa.
EnglishThe European Charter for Small Enterprises is a symbol of their importance, and it is the only official document devoted entirely to them.
Niiden merkitys tulee vertauskuvallisesti esiin pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa, joka on ainoa täysin pienyrityksille omistettu virallinen asiakirja.
EnglishIn actual fact, we must distinguish between the effects of a completed legal action (in the case of marriage) and the effects of an official registration document.
Meidän on todella erotettava toisistaan päättyneiden oikeudenkäyntien vaikutukset (avioliiton tapauksessa) ja virallisen rekisteröintiasiakirjan vaikutukset.
EnglishMr President, as you know, the report will go to the Bureau tonight and until it has been to the Bureau it is not an official document of this House.
Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, mietintö annetaan puhemiehistölle tänään, eikä mietintö ole parlamentin virallinen asiakirja, ennen kuin se on ollut puhemiehistön käsiteltävänä.
EnglishThe German embassy in New Delhi, India, reportedly issued an official document on 6 January 1999 concerning the German Presidency's objectives for the first six months of 1999.
Julkaistujen tietojen mukaan Saksan New Delhin suurlähetystö julkaisi 6. tammikuuta 1999 virallisen asiakirjan, joka käsitteli Saksan puheenjohtajakauden tavoitteita vuoden 1999 alkupuoliskolle.
EnglishWe will definitely, after the vote on this report, when it becomes an official document, also try to initiate this discussion in the Council, including at the level of the relevant subcommittees.
Kun mietinnöstä on äänestetty ja siitä on tullut virallinen asiakirja, yritämme varmasti käynnistää tällaisen keskustelun neuvoston kanssa - myös asiaankuuluvissa alakomiteoissa.
EnglishHowever, the effects of the official registration document are something different and their recognition (for example, a survivor's pension) is not permitted in a State that does not recognise them.
Virallisen rekisteröintiasiakirjan vaikutukset ovat kuitenkin hieman erilaisia, ja niiden tunnustamista (esimerkiksi lesken eläke) ei sallita valtiossa, joka ei tunnusta niitä.

Aprenda outras palavras

English
  • official document

Ainda mais traduções no dicionário Alemão-Português bab.la.